Hur utvecklades den svensk-brittiska handeln med varor och tjänster under året efter Storbritanniens folkomröstning om ett utträde ur EU?

Huvudslutsatsen i den här rapporten är att brexit fram till och med juni 2017 inte påverkat Sveriges handel med Storbritannien, i alla fall inte på aggregerad nivå. Detsamma gäller för Storbritanniens utrikeshandel med övriga EU-länder.