Gallrade och länkade publikationer från 2019 och äldre

Här finner du vissa publikationer från 2019 och äldre. Publikationerna är sorterade efter ämnesområde. Om du är intresserad av en publikation som inte är länkad här, är du välkommen att begära ut den från vår registrator.

EU:s frihandelsavtal och andra handelsavtal

 • Effekter på Sveriges varuhandel av EU:s frihandelsavtal (2019)
 • Who Uses the EU’s Free Trade Agreements? A transaction-level analysis of the EU–South Korea free trade agreement (2018)
 • Svenska intressen och föreslagna prioriteringar inför förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan EU och Australien (2018)
 • Svenska intressen och föreslagna prioriteringar inför förhandlingarna om ett moderniserat frihandelsavtal mellan EU och Chile (2018)
 • Svenska intressen och föreslagna prioriteringar inför förhandlingarna om ett moderniserat frihandelsavtal mellan EU och Nya Zeeland (2018)
 • The EU’s and the US’s Preferential Arrangements – a Comparison (2012)

EU:s handelsavtal med Storbritannien samt brexit

 • Efter brexit – analys av svenska intressen inför kommande förhandlingar (sammanfattning) (2018)
 • Brexit – alternativ till framtida regelverk för handel med tjänster och tull- och handelsprocedurer mellan EU och Storbritannien (2017)
 • Sveriges handel med Storbritannien året efter brexitomröstningen (2017)
 • Finansiella tjänster och brexit (2018)
 • Storbritanniens vitbok om den framtida relationen med EU – en analys av förslagen (2018)
 • Brexit and financial services: Summary (2018)
 • The UK policy paper on the future relationship with the EU: An analysis of the proposals (2018)
 • Brexit - options for a future regulatory frameworkfor trade in services and customs and trade procedures between the EU and the UK (2017)

Ceta – EU:s frihandelsavtal med Kanada

 • Analys av Cetas eventuella effekter på miljö, människors och djurs hälsa samt demokratiskt beslutsfattande (2016)
 • Rätten att reglera i handelsavtalet mellan EU och Kanada (2015)
 • “The Right to Regulate” in the Trade Agreement between the EU and Canada – and its implications for the Agreement with the USA (2015) 

TTIP – förhandlingarna EU-USA om ett frihandelsavtal

Hållbarhet – miljö och klimat

Hållbarhet – social

 • Gender impacts of international trade and trade policy – a case study of the FTA between Korea and the EU (2011)

Sveriges utrikeshandel

 • Vad hindrar svensk utrikeshandel? Kommerskollegiums företagsundersökning 2016
 • Storbritanniens betydelse för Sveriges utrikeshandel – inför britternas folkomröstning om EU-medlemskap (2016)
 • The relationship between international trade and foreign direct investments for Swedish multinational enterprises (2008)
 • Sveriges handel med Norge – grannhandel med förhinder? Kort version (2013)
 • Sveriges handel med Norge – grannhandel med förhinder? (2013)
 • Vad hindrar Sveriges utrikeshandel? Företagsundersökningen (2010)
 • What are the Barriers to Sweden's Foreign Trade? An Analysis of an Interview Survey of Swedish Companies (2011)

Protektionism

Reglering 

 • Trade Regulation in a 3D Printed World – a Primer (2016)

EU-rätten för myndigheter och kommuner

 • EU:s varuförordning – när myndigheter och kommuner fattar beslut som hindrar försäljningen av varor (2013)
  Icke-bindande myndighetsåtgärder måste följa EU-rätten – konsekvenser för myndigheter och kommuner (2012)
 • Kommunernas regelöversyn utifrån tjänstedirektivet (2011)

Globala värdekedjor

 • Trade is Essential for Jobs – a Value Chain Perspective for Sweden (2015)
 • Global Value Chains and Trade Negotiations (2015)
 • Global Value Chains and Developing Countries - An Introduction (2013)
 • Minecraft Brick by Brick – a Case Study of a Global Services Value Chain (2013)
 • Global Value Chains and Services – an Introduction (2013)

Handelspolitiska skyddsinstrument

 • Preventing Global Value Chains in Renewable Energy – The Use of Non-Preferential Rules of Origin as an Indirect Trade Policy Instrument in the EU (2015)
 • Eliminating Anti-Dumping Measures in Regional Trade Agreements – the European Union Example (2013)
 • Effects on Trade and Competition of Abolishing Anti-Dumping Measures - The European Union Experience (2013)
 • Do EU Producers and the EU Economy Really Benefit from Anti-Dumping Policy? (2012)
 • Global Value Chains in EU Anti-Dumping Practice – the Economic Impact of Anti-Dumping Duties on Intermediate Goods and the “Union Interest Test” (2012)
 • Anti-Dumping or Unjustified Protection? – the EU Anti-Dumping Duties on Ceramic Tiles (2012)
 • Dumping or Competition? – the EU Anti-Dumping Duties on Ceramic Tiles (2012)
 • Paving the Way for Unfair Competition – the Imposition of EU Anti-Dumping Duties on Ceramic Tiles from China (2012)
 • Adding Value to the European Economy – How Anti-Dumping can Damage the Supply Chains of Globalised European Companies. Five Case Studies from the Shoe Industry (2012)

EU:s inre marknad – fri rörlighet

 • Economic Effects of the European Single Market - Review of the Empirical Literature (2015)
 • Single Market, Four Freedoms, Sixteen Facts – Economic Effects in the EU (2015)
 • En marknad, fyra friheter, sexton slutsatser – ekonomiska effekter av EU:s inre marknad (2015)
 • Åtgärder för en förbättrad inre marknad (2014)
 • Easier to sell products with the EU's contact points (2013)
 • Enklare att sälja varor med EU:s kontaktpunkter (2013)
 • Provide services with EU’s points of single contact (2013)
 • Affärer inom EU – din hemmamarknad (2013)
 • Icke-bindande myndighetsåtgärder måste följa EU-rätten- Konsekvenser för myndigheter och kommuner (2012)
 • The Internal Market in a Global Context (2012)
 • Measures For a Better Functioning Internal Market (2012)
 • Problem för fri rörlighet på den inre marknaden (2008)
 • Sverige och den inre marknaden (2005)
 • Solvit Sverige årssammanställningar, från 2009 och framåt

E-handel

Personrörlighet

 • Trade Costs of Visas and Work Permits – a Trade Facilitation Perspective on Movement of Persons (2015)
 • How Cross-Border Movement of Persons Facilitates Trade (2015)
 • Making Trade Happen – Business Perspectives on Cross-Border movement of persons (2013)

Data

Tjänster

 • Everybody is in Services – The Impact of Servicification in Manufacturing on Trade and Trade Policy (2012)
 • At your service – The Importance of Services for Manufacturing Companies and Possible Trade Policy Implications (2010)
 • Servicification of Swedish Manufacturing (2010)
 • Just Add Services – a case study on servicification and the agri-food sector (2013)
 • Handling Services Trade Policy – the Swedish Experience (2012)
 • Till er tjänst – Vikten av tjänster för tillverkningsindustrin och möjliga handelspolitiska konsekvenser (2010)

WTO

 • WTO, Doharundan och framtiden för det multilaterala handelssystemet (2013)
 • Economic Implications of the Doha Round (2006)
 • How Can the Doha Negotiations Promote Development? (2005)
 • Hur kan WTO-förhandlingarna främja utveckling? (2005)
 • Consequences of the WTO Agreements for Developing Countries (2004)
 • WTO-avtalens konsekvenser för u-länder (2004)

Investeringsskydd

Hälsoskyddsregler för livsmedel och jordbruksprodukter (SPS)

 • New Trade Facilitation obligations in the SPS area (2017)
 • Case story: Direct imports of Ethiopian roses to Sweden (2017)
 • Sweden’s Work with SPS-related Export Barriers – A guide for Swedish Embassies on exports of processed food and agricultural products (2012)
 • Sveriges arbete med SPS-hinder – en guide för ambassader om export av livsmedel och jordbruksprodukter (2012)

Ursprungsregler

Immaterialrätt

 • One-size-fits-all? Immaterialrättsregler i frihandelsavtal (2019)
  Piratkopiering i världshandeln – och andra immaterialrättsliga problem i BRIC, Indonesien och Japan ur ett handelspolitiskt perspektiv (2012)
 • The WTO decision on compulsory licensing (2008)

Handelsprocedurförenkling – Trade facilitation

 • Mutual Recognition of AEO Programmes. Supply Chain Security and Trade Facilitation – Progress Report Fall 2010
 • Ömsesidigt erkännande av AEO-program. Säkerhet i leveranskedjan och handelsprocedurförenkling – lägesrapport hösten 2010
 • Säkerhet i leveranskedjan – Hur påverkas handeln av det ökade antalet säkerhetsinitiativ? (2008)
 • Trade Facilitation – a Developing Country Issue (2003)
 • Trade Facilitation - Impact and Potential Gains (2002)

Kina

Molntjänster

 • How Borderless is the Cloud? An introduction to cloud computing (2012)
 • Hur gränslöst är Molnet? En introduktion till cloud computing och internationell handel (2012)

Vill du begära ut en rapport?

Kontakta vår registrator om du vill få tillgång till en rapport som du inte kommer åt från den här sidan.

Registrator

Telefon: 08-690 48 00

Öppna eller stäng kontaktformuläret

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas