I den här utredningen redogör Kommerskollegium för alternativ till hur handel med tjänster mellan EU och Storbritannien kan regleras vid ett brittiskt utträde ur EU. Vi analyserar även hur tull- och handelsprocedurer för handel med varor mellan EU och Storbritannien kan regleras vid ett brittiskt utträde ur EU.

Som utgångspunkt för analysen har vi valt att ta med avsnitt som översiktligt beskriver vilka regelverk som styr handeln idag. Genom att utgå från avtal som EU slutit med andra länder har vi sedan belyst hur dagens situation kommer att förändras om handelsrelationen med Storbritannien skulle komma att regleras på ett liknande sätt.

Den här rapporten är resultatet av ett regeringsuppdrag.

Det finns en engelsk sammanfattning av utredningen: Brexit – Options for a future regulatory framework for trade in services and customs and trade procedures between the EU and the UK