Kommerskollegium har genomfört en företagsundersökning för att kartlägga vad svenska företag upplever som hinder i deras utrikeshandel.

Närmare 2000 företag ingick i den stora kvantitativa undersökningen och utöver det djupintervjuades ett 20-tal företag i olika branscher, företagsstorlekar och delar av landet. Frågorna berör såväl export som import inom och utanför EU. Undersökningen kartlägger hur många företag som upplever problem inom varu- och tjänstehandel, personrörlighet, digitalisering, offentlig upphandling, tullar, korruption, piratkopiering. Undersökningen redovisar också i vilka länder företagen ofta stöter på problem och vilka dessa är. En del av undersökningen riktar sig till företag som inte har någon utrikeshandel idag och vad det är som hindrar dem från att bedriva utrikeshandel.

Den kvantitativa undersökningen går att bryta ned på bransch och storleksnivå. Den redovisas i sin helhet i slutet av rapporten. Kommerskollegiums företagsundersökning 2016 ingår som en del i den exportstrategi regeringen lanserade 2015.