Analys av Cetas eventuella effekter på miljö, människors och djurs hälsa samt demokratiskt beslutsfattande

Frihandelsavtalet mellan EU och Kanada (Ceta) analyseras utifrån eventuella effekter på miljön, människors och djurs hälsa samt på demokratiskt beslutsfattande. Analysen har gjorts i samverkan med andra relevanta expertmyndigheter.

Analysen har särskilt fokuserat på frågeställningar som berör det framtida regleringsutrymmet och staters rätt att reglera.

Kommerskollegiums övergripande bedömning är att Ceta skyddar parternas
framtida regleringsutrymme. På sikt bedöms avtalet medföra vissa positiva effekter på miljö och hälsa. Vi förutspår inte någon betydande risk för negativa effekter, inte heller i frågan om demokratiskt beslutsfattande.

När det gäller investeringsskydd bedömer Kommerskollegium att  investeringskapitlet i Ceta inte inskränker Sveriges rätt att reglera i någon betydande utsträckning.