Pm: Snabba fakta om importens betydelse för produktivitet och export

Genom import får företag tillgång till de bästa insatsvarorna. Det bidrar i sin tur till en konkurrenskraftig produktion, ökad produktivitet och ökad exportkapacitet. Trots detta nära samband mellan import och export har traditionellt sett det mesta av analys och policydiskussioner fokuserat på hur exporten kan stärkas, utan vidare hänsyn tagen till möjligheten till import. I denna pm belyser vi kopplingen mellan import, produktivitet och export.

Det finns idag övertygande empiriska bevis för att internationell handel är gynnsamt för produktivitet och ekonomisk tillväxt. Detta samband gäller för både produktiviteten på företagsnivå såväl som för skillnader i ekonomisk tillväxt mellan länder. Det är framför allt de små ekonomierna med en begränsad hemmamarknad som gynnats mest av möjligheten till internationellt utbyte.

Effekten av internationellt utbyte skiljer sig åt mellan företag. Det finns bevis för att de mest produktiva företagen drar nytta av den internationella handeln medan de mindre produktiva företagen tenderar att slås ut. Dessa resultat motiverar en närmare undersökning av sambandet mellan företagens import och konkurrenskraft.

Fokus för denna rapport har varit att undersöka sambandet mellan import, produktivitet och exportprestationer. Datamaterialet som använts omfattar samtliga svenska tillverkningsföretag med minst 10 anställda under perioden 2007–2020.

Vi gör flera viktiga iakttagelser:

  • Nästan 80 procent av företagen med minst 10 anställda är involverade i internationell handel. De minsta företagen agerar endast som exportörer eller importörer, medan de största företagen är tvåvägshandlare.

  • Den största delen av importen, oavsett företagsstorlek, kommer från höglöneländer. Vi observerar dock en under åren ökad importandel från låglöneländer.

  • Det finns en tydlig rangordning av vilka av företagen som blir importörer och varifrån man importerar. Företag med högst produktivitet importerar från både låg- och höglöneländer. Företagen med mellanhög produktivitet är engagerade i enbart import eller enbart export medan företagen med lägst produktivitet är icke-importörer.

  • Små företag som börjar importera, särskilt från höglöneländer, har en snabbare produktivitetstillväxt än vad som skulle ha varit fallet utan import.

Sammanfattningsvis pekar våra resultat mot att åtgärder som underlättar handel och import kan vara positivt för både produktivitet och exportförmåga.