Årsrapport 2020: Anmälningar av tekniska föreskrifter

Medicintekniska produkter, läkemedel och vaccin var områden som EU-länderna lagstiftade om under 2020. Det framgår av årsrapporten om EU:s anmälningsprocedur för tekniska regler.

Nationella tekniska föreskrifter orsakar ofta hinder för den fria rörligheten för varor och tjänster. För att motverka detta har EU skapat en slags remissprocedur inom EU. Proceduren innebär att medlemsländer som planerar att besluta om nationella tekniska regler för en produkt eller online-tjänst måste anmäla ett utkast av reglerna i EU-kommissionens databas, Tris. Då kan andra EU-länder och EU-kommissionen invända eller lämna synpunkter på förslagen.

Under 2020 har många av medlemsländernas anmälningar koppling till covid-19-pandemin, då många av de anmälda förslagen har gällt medicintekniska produkter och läkemedel. Nationella åtgärder som hindrade exporten av vissa varor motiverades också utifrån pandemin och ökade i förhållande till tidigare år.

Betydligt fler förslag anmäldes

Totalt anmälde EU-länderna 895 förslag till EU-kommissionen, en betydande ökning jämfört med året före. Flest anmälningar gjordes av regleringsförslag inom byggsektorn, följt av jordbruks-, fiske-, och livsmedelssektorn.

Svenska myndigheter och Regeringskansliet anmälde 69 regleringsförslag under året, vilket är en ökning jämfört med tidigare år. Nio av de svenska förslagen fick reaktioner från andra EU-länder eller EU-kommissionen.

Snabbare förfarande med anledning av pandemin

Det så kallade brådskande förfarandet inom anmälningsproceduren användes av EU-länderna i mycket högre utsträckning under 2020 än normalt. EU-länderna begärde att få använda det brådskande förfarandet i 189 fall, med hänvisning till coronapandemin.

Under året finns det exempel på att regleringsförslag har ändrats eller dragits tillbaka efter det att andra EU-länder eller EU-kommissionen lämnat synpunkter på dem, vilket visar att proceduren fyller sitt syfte.

Proceduren med sin Tris-databas var också en viktig informationskanal under covid-19-pandemin, eftersom alla kunde följa med i vilka nationella åtgärder som infördes.