Hinder i handeln mellan Sverige och Norge

I den här analysen kartlägger Kommerskollegium handelshinder mellan Sverige och Norge. Eftersom Norge är en av Sveriges viktigaste handelspartner är det särskilt angeläget att söka lösningar på problemen. Vi ger förslag på lösningar och visar vilka parter, i EU, Sverige och Norge, som har möjlighet att åstadkomma förändring.

Sammanfattning ur rapporten:

Kommerskollegium har via inrapporterade handelshinder och samtal med olika aktörer identifierat en rad förbättringsområden i den svensk-norska handeln. En del hinder har funnits sedan länge, andra är helt nya. De höga norska tullarna på vissa varor är ett område där ingen förändring skett, med resultatet att marknadstillträdet begränsas. Gränsövergången vid Svinesund är stundtals en flaskhals i handeln. Omfattande köbildning är ett problem till följd av bland annat omkörningsregler för tunga fordon.

Många handelshinder har under de senaste tio åren minskat i omfattning eller tagits bort. Det norska tulldeklarationssystemet ”digitoll” har förenklat handelsprocedurerna vid gränsen och systemet med digitaliserad ATA-carnet (eATA) är ett bra exempel på hur handeln moderniserats. E-handeln har också fått bättre förutsättningar genom en höjning av gränsen för tullfrihet, men det upplevs som ett hinder att ansvaret för momshantering vid e-handel hamnar på mottagaren.

Personrörlighet över gränsen viktig för handeln

Att personer kan röra sig fritt över gränsen är nödvändigt för att handeln ska fungera. Här finns det förbättringsmöjligheter kring den så kallade gränsgångarregeln som upplevs som administrativt tungrodd. Samordningen mellan svenska och norska myndigheter om socialförsäkringsfrågor kan förbättras, detsamma gäller skatteregler. Genom att göra det så enkelt som möjligt att bo och arbeta på olika sidor av gränsen kan handeln mellan Sverige och Norge utvecklas ytterligare.

Harmonisering av regler och tekniska föreskrifter är inte alltid den mest uppenbara vägen till förenklad handel, men det kan ha stor effekt. Skillnader i byggregler mellan Sverige och Norge är ett område som skulle förbättra möjligheterna för företag på båda sidor gränsen. Olika lastbilsnormer är ett annat område som skulle kunna harmoniseras med en mer effektiv och hållbar transportkedja som följd.

Dialog krävs för att motverka nya handelshinder

Förutsättningarna för den internationella handeln ändras ständigt och därmed är inte handelshindren heller statiska. Det behövs ständig dialog och samarbete för att förutsättningarna för handeln ska vara så goda som möjligt. För svensk räkning behöver EU-kommissionen engageras ytterligare; en del handelshinder kan bara lösas den vägen. I andra frågor ligger ansvaret på svenska och norska aktörer att föra arbetet framåt.

En sammanställning över de handelshinder som har kommit fram i vår kartläggning finns i tabellen nedan. Där ges också förslag på hur hindret skulle kunna lösas och vem som har möjlighet att agera på det.