Rapport: The Role of Trade in the Green Transition

Åtaganden om miljövaror leder förvånansvärt nog inte till ökad handel med miljövaror.

Erik Merkus Utredare

Erik Merkus

Handelspolitiken kan bidra till att miljövänlig teknik och varor sprids. Men dagens handelshinder för miljövaror gör den gröna omställningen dyrare än vad den skulle behöva vara. Flera länder skapar därför åtaganden för specifika miljövaror i sina regionala handelsavtal. Men vilken effekt får de här åtagandena?

Erik Merkus, utredare, vad handlar rapporten om?

Rapporten handlar om de åtaganden som ska underlätta handel med miljövänliga varor faktiskt påverkar handeln med dessa varor. Eftersom det visat sig vara svårt för många länder att komma överens, har avtal mellan färre parter, bilaterala regionala handelsavtal (RTA), använts för att ta bort handelshinder för miljövänliga varor. De här avtalen inkluderar speciella åtaganden som ska främja, underlätta eller på annat sätt stödja handel med miljövaror. Syftet med rapporten är att empiriskt undersöka om regionala handelsavtal påverkar handelsflöden med miljövaror.

Vilka är de viktigaste slutsatserna?

Våra resultat visar att sådana här regionala handelsavtal inte lyckas påverka handelsflödena med miljövaror. Så hur kan handelspolitik användas för att ytterligare uppmuntra global handel med miljövaror? I slutet av rapporten ger vi ett antal konkreta policyrekommendationer för beslutsfattare inom EU och andra organ.

Var det något som förvånade er under er forskning?

Ja! Vi förväntade oss att dessa regionala handelsavtal skulle öka handeln med miljövaror. Eftersom handelskostnaderna minskat på grund av lägre handelshinder var förväntningarna rimliga. I rapporten diskuterar vi några möjliga orsaker till varför vår hypotes inte stämde.

I vilket sammanhang tycker ni att denna rapport är särskilt användbar?

Vi hoppas att rapporten kan bidra till diskussioner och förhandlingar runt om i världen. Ett önskvärt resultat skulle vara om diskussioner om miljövaror inom WTO inleds igen. Men mer realistiskt skulle rapporten kunna bidra till de pågående diskussionerna att uppdatera EU:s äldre handelsavtal, och även ingå i förhandlingar med nya partner. Vi hoppas också att våra tydliga rekommendationer kan hjälpa handelspolitiken att bidra till målen i Agenda 2030 och Parisavtalet.

Vad hoppas ni uppnå genom att publicera denna rapport?

Vår ambition är att rapporten kan bidra till att miljövaror blir en central del i utformningen av handelspolitiken. När världen nu arbetar för att fasa ut fossila bränslen bör vi prioritera att ta bort kvarvarande handelshinder för miljövaror.