Årsrapport: Anmälningsproceduren enligt tjänstedirektivet under 2020

Denna rapport beskriver Sveriges och EU:s arbete med att anmäla nya förslag till tjänstereglering till EU-kommissionen. Skyldigheten och proceduren regleras i EU:s tjänstedirektiv och syftet är att förebygga uppkomsten av otillåtna handelshinder.

Under 2020 anmälde medlemsstaterna 95 förslag till tjänstereglering. Det är en minskning från 2019, då antalet anmälningar var 146 stycken, vilket var ovanligt många i förhållande till tidigare år. 22 anmälningar var regleringsförslag relaterade till coronapandemin.

Majoriteten av medlemsstaterna gjorde få eller inga anmälningar alls. Huvuddelen av kraven hade redan antagits när de anmäldes. Orsaken bakom regleringen var oftast skyddet av folkhälsa. De flesta anmälningar gällde krav på tjänsteutövare som tillhandahåller tjänster på tillfällig basis, utan att vara etablerade i det aktuella landet.

Kommerskollegium anser att Sverige och EU borde prioritera frågan om hur efterlevnaden av anmälningsplikten kan förbättras. Om inte medlemsstaterna anmäler förslag till tjänsteregleringar enligt proceduren, riskerar det att uppstå otillåtna handelshinder på EU:s inre marknad.