Under 2017 anmäldes nästan 200 problem för den fria rörligheten till Solvit. Det framgår av den här sammanställningen av Solvit Sveriges arbete under 2017.

De flesta ärenden som kommer till Solvit Sverige handlar om fri rörlighet för personer och handlar bland annat om uppehållsrätt. Medlemsstaternas genomförande av det så kallade personrörlighetsdirektivet, som ligger till grund för en stor del av reglerna på det här området, har varit bristfällig och kan vara en förklaring till de många hindren.

En stor del av ärendena som Solvit Sverige tog emot under 2017 handlar, liksom tidigare år, om svårigheter för EU-medborgare och deras familjemedlemmar att bli folkbokförda och få personnummer. Det är ett strukturellt problem som ställer till det för många, eftersom ett liv i Sverige utan personnummer blir mycket besvärligt.

Antalet ärenden hos Solvit som rör varor har sjunkit de senaste åren och utgör nu en väldigt liten del. Den fria rörligheten för varor är viktig för många företag, men det är inte bara företag som berörs. Ärenden inom denna kategori kan till exempel handla om fordonsregistrering, något som ofta blir aktuellt för enskilda som flyttar mellan medlemsstater.

Solvits uppgift är att snabbt och pragmatiskt hjälpa företag och privatpersoner inom EU att komma tillrätta med hinder för den fria rörligheten på den inre marknaden. Solvit finns representerat i varje EU-land och även i EES-länderna Norge, Liechtenstein och Island. I Sverige finns Solvit hos Kommerskollegium. Solvitnätverket samordnas av Europeiska kommissionen.