Ett europeiskt remissförfarande som bygger på otillåtna handelshinder – årsrapport 2017

I den här rapporten identifierar Kommerskollegium ett antal trender inom anmälningsproceduren under 2017. De gäller bland annat förslag som syftar till att främja konsumtionen av inhemska livsmedelsprodukter samt reglering av digitala plattformar.

Nationella tekniska föreskrifter för varor och regler för e-tjänster orsakar ofta hinder för den fria rörligheten för varor och tjänster. EU har försökt att motverka detta genom att inrätta ett europeiskt remissförfarande genom anmälningsdirektivet. Kommerskollegium har i uppdrag att varje år analysera det gångna årets svenska och utländska anmälningar enligt anmälningsdirektivet.

Under 2017 anmälde EU-länderna 726 förslag till EU-kommissionen, vilket är ungefär lika många anmälningar som gjordes år 2016. Byggproduktsektorn stod för flest anmälningar under år 2017.