Bytesbalansen visade ett överskott på 78 miljarder kronor, motsvarade 6,2 procent av BNP. Detta är en marginell minskning jämfört med första kvartalet 2020.

Sammanfattning ur rapporten:

Handelsutvecklingen första kvartalet 2021

Enligt statistik från betalningsbalansen minskade exporten av varor och tjänster med 2,3 procent jämfört med första kvartalet 2020. Importen av varor och tjänster minskade med 3,5 procent.

Varuhandel

Enligt primärstatistiken för varuhandel ökade varuexporten med 0,5 procent i volym och minskade med 2,1 procent i värde. Varuimporten ökade med 6,6 procent mätt i volym och med 2,3 procent i värde. Det totala värdet på varuexporten uppgick till 382 miljarder kronor och värdet på varuimporten till 369 miljarder kronor. Handelsnettot var därmed positivt och uppgick till 13 miljarder, vilket kan jämföras med ett positivt handelsnetto på 30 miljarder första kvartalet 2020.

Export efter handelspartner

Europa som helhet tog emot 74 procent av Sveriges totala varuexport. EU27:s värdeandel uppgick till 54 procent. Exporten ökade till EU27 och Övriga Europa men minskade till övriga världsdelar.

Import efter handelspartner

85 procent av Sveriges import kom från Europa och 69 procent från EU27. Importen ökade från EU27, Asien och regionen Oceanien m.fl. jämfört med första kvartalet 2020. Importen minskade från Afrika, Övriga Europa samt Amerika.

Export efter varugrupp

Exporten av Energivaror och Mineralvaror ökade i värde med 8,6 respektive 5,5 procent. Exportvärdet för Kemivaror och Skogsvaror minskade med 18 respektive 1,9 procent. Värdet på exporten av Verkstadsvaror och Övriga varor ändrades marginellt. Räknat i volym ökade exporten av Verkstadsvaror och Övriga varor, 6,5 respektive 0,9 procent. Exporten minskade med 10 procent för Kemivaror, 4,0 för Skogsvaror, 2,6 för Energivaror och med 1,3 procent för Mineralvaror.

Import efter varugrupp

Importen minskade i värde för Energivaror (-9,7%), Skogsvaror (-5,5%), Kemivaror (-2,2%) samt Övriga varor (-1,8%). Importvärdet ökade med 9,0 procent för Mineralvaror och med 7,6 procent för Verkstadsvaror. Mätt i volym ökade importen för alla varugrupper förutom Energivaror och Skogsvaror.

Tjänstehandeln

Tjänsteexporten minskade med 8,9 procent och tjänsteimporten med 15 procent. Värdet på tjänsteexporten uppgick till 150 miljarder och tjänsteimporten till 145 miljarder, vilket gav ett positivt tjänstehandelsnetto på 5,1 miljarder kronor. Det var posterna Resor och Övriga affärstjänster som allra mest bidrog till den negativa utvecklingen, både vad gäller exporten och importen.

Export efter handelspartner

Tjänsteexporten till EU27 utgjorde 42 procent av den totala tjänsteexporten. USA, Storbritannien och Norge var de tre största mottagarna.

Import efter handelspartner

Tjänsteimporten från EU27 utgjorde 52 procent av total tjänsteimport. USA, Storbritannien och Tyskland var de största enskilda leverantörsländerna.

Direktinvesteringar

Utflödet av svenska direktinvesteringar i utlandet minskade från 230 till 54 miljarder kronor. Inflödet av utländska direktinvesteringar i Sverige minskade från 201 till 81 miljarder kronor.

Direktinvesteringstillgångar

Vid utgången av första kvartalet 2021 uppgick de svenskägda direktinvesteringstillgångarna i utlandet till 3 942 miljarder, en ökning med 3,4 procent jämfört med vid utgången av december 2020. De utländska direktinvesteringstillgångarna i Sverige uppgick till 3 380 miljarder, vilket är en ökning med 0,8 procent.