Standarder kan bidra mer till den gröna omställningen

Nyhet

Om handel

Publicerad: 12 jun 2023

För att standarder för till exempel elbilar och laddstolpar ska främja klimatomställningen behövs ett mer strategiskt arbete från Sverige, i EU och internationellt. Kommerskollegium föreslår att Sverige skapar ett permanent råd för att driva utvecklingen på området.

– Standardiseringen spelar en betydande roll när det kommer till näringslivets klimatomställning. Standarder kan vara katalysatorer för innovation och bidra till att sprida gemensamma lösningar globalt, säger Anna Sabelström, utredare vid Kommerskollegium.

Det kan handla om transportsektorn, där gemensamma standarder för elektriska fordon, laddningsinfrastruktur och bränsleeffektivitet, kan göra transporterna mer klimatvänliga.

– Standarder gör också att konsumenter kan göra mer medvetna köp om det finns en gemensam klimatcertifiering och märkning för produkterna, säger Anna Sabelström.

Myndigheters kompetens behövs i samverkan

Och när det gäller återvinning kan gemensamma metoder för återvinning av material och produkter underlätta för en mer cirkulär och resurssnål ekonomi.
Så hur kan standardiseringsarbetet förbättras för att underlätta näringslivets klimatomställning?

– Myndigheter och standardiseringsorganisationerna behöver samverka med sina respektive kompetenser för att se vilka standarder som behöver tas fram på europeisk och internationell nivå, säger Anna Sabelström.

Sverige kan agera föregångare i klimatomställningen och bli ännu mer aktivt i det europeiska och internationella standardiseringsarbetet, enligt Kommerskollegium. Men då behöver svenska myndigheters experter bli mer delaktiga i rätt kommittéer i EU.

Permanent råd för strategiskt arbete föreslås

Kommerskollegium föreslår att regeringen inrättar ett permanent råd för standardisering för den gröna omställningen, en slags spegling av EU:s High Level Forum on Standardisation som ska stärka EU:s konkurrenskraft och påskynda den gröna omställningen.

– Det behövs ett svenskt forum för strategisk dialog och det är viktigt att snabbt hitta rätt form för arbetet för att inte tappa fart och inte dubblera något arbete, säger Anna Sabelström.

Rådet för innovativ och klimatfokuserad standardisering (nu avslutat projekt) har pekat ut ett antal standarder som Sverige bör prioritera och gett förslag på hur regeringen kan engagera sig i arbetet. Det gäller elektrifiering av transportsektorn med fokus på laddningsstationer och fossilfritt stål – båda frågor som nu diskuteras flitigt i många forum. Bland annat har EU och USA nyligen kommit överens om att ta fram en standard för snabbare laddning av tunga fordon.

Läs mer om rekommendationerna

Rådet för innovativ och klimatfokuserad standardisering – slutredovisning

 

Bakgrund

Kommerskollegium har på uppdrag av regeringen lett ett råd för innovativ och klimatfokuserad standardisering. Femton myndigheter ingick i rådet som kartlade standarder som redan fanns på området och utvärderade behovet av nya standarder kopplade till klimatomställningen.

Rådet hade i uppgift att ta fram nya arbetssätt och strategier för nationell samverkan i standardiseringsfrågor med bäring på hållbar handel och näringslivets klimatomställning. Rådet skulle också vara en länk mellan standardiseringens intressenter, exempelvis myndigheter, standardiseringsorganisationer, branschorganisationer och företag.