Tjänster kan bidra till grön omställning men handelshinder behöver undanröjas

Nyhet

EU-rätten

Importera & exportera

Publicerad: 08 nov 2022

Handeln med tjänster har stor betydelse för den gröna omställningen. I en ny rapport belyser vi tjänsternas roll och hur de kan bidra, med fokus på EU. Men det finns hinder för handeln med de här tjänsterna. EU och medlemsländerna borde därför öka ambitionen med att undanröja hindren.

– Tjänster spelar en central roll i att uppnå den gröna omställningen av EU:s näringsliv. Hinder för den fria rörligheten för tjänster på EU:s inre marknad riskerar därför att sakta ned den gröna omställningen, säger Anna Graneli, utredare vid Kommerskollegium.

I utredningen identifieras de tjänster som kan bidra till minskad klimatpåverkan och andra miljömål, så som miljömålen formuleras i EU-kommissionens initiativ om en ”grön giv” (green deal). Exempel från bygg- och anläggningssektorn samt energiintensiva industrier, visar på vilket sätt tjänster kan bidra.

– Utredningen ger nya argument för varför EU och medlemsländerna behöver öka ambitionen i att avlägsna hinder för den fria rörligheten för tjänster, säger Anna Graneli.

Läs mer och ladda ner rapporten

Green Services in the Single Market – facilitating the transition of the EU’s industrial ecosystems