Kraftigt minskad varuhandel med Ryssland

Importera & exportera

Publicerad: 03 maj 2022

Sverige har helt upphört att importera vissa varor från Ryssland efter invasionen av Ukraina. Det visar en snabbanalys av handelsutvecklingen.

Kommerskollegium har i en snabbanalys undersökt hur varuhandeln med Ryssland har utvecklats efter Rysslands invasion av Ukraina i slutet av februari.

Sveriges varuhandel har förändrats kraftigt sedan kriget inleddes. Analysen visar att värdet på Sveriges varuimport minskade med 57 procent mellan februari och mars i år. Däremot ökade värdet på importen i mars 2022 jämfört med mars 2021. Ökningen på 5,2 procent, beror dock på prisökningar på kol, olja och naturgas samt ökade priser på järn och stål. Mätt i volym minskade importen av kol, olja och naturgas (mineraliska bränslen) med 59 procent i mars jämfört med mars 2021.

Importen av etanol sjunker kraftigt

– Sanktionerna som EU riktar mot Ryssland stoppar naturligtvis delar av handeln. Dessutom har många företag på eget initiativ minskat eller helt slutat handla med Ryssland. Allt detta påverkar både importen och exporten. Vi kan se nedgången tydligt på till exempel importen av etanol, som i februari uppgick till 54 miljoner kronor men som i mars sjönk till nära noll, eller 13 000 kronor, säger Petter Stålenheim, senior utredare på Kommerskollegium.

Även Sveriges export till Ryssland har gått ner kraftigt sedan kriget inleddes. Varuexporten minskade med 71 procent mellan februari och mars i år. Sveriges export till Ryssland av fordon samt el- och telekomprodukter upphörde till exempel helt i mars. Däremot ökade exporten av läkemedel.

Preliminär statistik

Handelsstatistik mäts oftast under en längre tidsperiod över flera månader eller år för att kunna dra slutsatser kring upp- och nedgångar eller andra trender. Det beror bland annat på att enskilda transaktioner kan påverka siffrorna när statistiken bara ses över en kort tidsperiod. Snabbanalysen ger därför en preliminär ögonblicksbild och ska inte tolkas i något vidare perspektiv.

Statistiken i snabbanalysen är hämtad från SCB och baseras på tulldeklarationer. Notera att siffrorna som redovisas är preliminära, eftersom alla tulldeklarationer ännu inte hunnit registreras.

Kontakt

Petter Stålenheim
08-690 48 49
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se