Fossilfritt stål och elektrifiering av transportsektorn – idéer för utveckling av standarder efterlyses

Om handel

Publicerad: 28 jan 2022

Nu finns medel att söka för aktörer som har konkreta idéer för hur standardisering inom fossilfritt stål och laddinfrastruktur för transportsektorn kan utvecklas. Utlysningen från Vinnova är ett resultat av det nyinrättade rådet för innovativ och klimatfokuserad standardisering, lett av Kommerskollegium.

Anna Sabelström

Anna Sabelström, du är projektledare för det här arbetet på Kommerskollegium, berätta!

– Det händer väldigt mycket på standardiseringsområdet just nu. Standarder är avgörande för att få till en grön omställning och allt fler ser behovet av att växla upp arbetet. Så för Kommerskollegium är det väldigt spännande att få leda ett nationellt råd för innovativ och klimatfokuserad standardisering. I rådet ingår 15 myndigheter, de tre svenska standardiseringsorganisationerna och Fossilfritt Sverige.

På vilket sätt är standarder viktiga för innovativ och klimatfokuserad standardisering?

– Standardisering skapar gemensamma lösningar på återkommande problem för produkter, tjänster eller processer och har stor betydelse för företag. Det ger stordriftsfördelar och underlättar handel mellan länder. För att näringslivet ska kunna bidra till utmaningen att ställa om till ett klimatneutralt samhälle behövs effektiva lösningar. Det kan till exempel vara att utforma varor och tjänster på ett klimatneutralt sätt, främja återvinningen av produkter eller utveckla testmetoder för att kunna mäta klimatutsläpp i produktionen.

– Sedan behöver varor och tjänster uppfylla lagstiftningens krav, till exempel för säkerhet eller för att skydda miljö som kan komma från direktiv och förordningar från EU. Här har standarder en nyckelroll.

Rådet har varit i gång sedan i höstas. Vad har ni gjort hittills?

– Vi har gått igenom hur det formella standardiseringsarbetet på nationell, europeisk och internationell nivå bedrivs och skapat en gemensam bild av hur vi myndigheter och organisationer kan jobba strategiskt med standardisering med fokus på näringslivets klimatomställning. Vi har kommit överens om att fokusera på två sakområden under året, nämligen fossilfritt stål som inkluderar hela produktionskedjan, och elektrifiering av transportsektorn med fokus på laddinfrastruktur.

– Vi ska också fortsätta att utveckla former för hur vi bäst samverkar för att stärka strategiskt arbete med standardisering kopplat till innovation och klimat.

Vinnova har gått ut med en utlysning som är kopplad till rådet, vad innebär det?

– Vinnova har i uppdrag att finansiera projekt som går i linje med rådets arbete. Aktörer kan i den här utlysningen söka finansiering för projekt som utreder vilken typ standarder som behövs och hur de bör utformas för att främja innovation och konkurrenskraft inom något av de utvalda innovationsområdena. Det här blir ett underlag till rådet och kommer till användning för det fortsatta arbetet med att ta fram råd och rekommendationer till regeringen. För det är viktigt att komma ihåg: det är inte inom rådet som själva standarderna ska utvecklas. Här görs istället ett strategiskt arbete för att främja framtagandet av den här typen av standarder och bygga upp arbetsmetoder för myndigheterna att jobba med standardisering.

Vad kommer att hända framöver?

– Nu när formerna och prioriteringarna för arbetet är klara är det framför allt tre större saker som ska hända. Vi ska få igång två arbetsgrupper med fokus på fossilfritt stål respektive elektrifiering av transportsektorn och sätta igång myndigheternas kartläggning av vilka nya standarder som behövs. Det övergripande arbetet i rådet fortsätter med kunskapsutbyte kring standarder, till exempel med benchmarking mot andra myndigheter eller länder som har kommit långt i arbetet med att samla aktörer för att främja framtagandet av standarder. I både rådet och arbetsgrupperna ska naturligtvis flera aktörer, som näringsliv och forskning, involveras. De är välkomna att höra av sig till oss.

Vad är nytt i det som rådet gör?

– Jag skulle säga att det som är nytt är att myndigheter arbetar strategiskt för processer kring standarder för en så viktig sak som klimatfrågan. Kommerskollegium, med sin expertis inom handelspolitiska standardiseringsfrågor, fungerar som ett nav i arbetet. Rådet ger också möjlighet för myndigheterna att vässa sin kompetens och dela med sig av sina erfarenheter med andra myndigheter. Rådets arbete ska förhoppningsvis också leda till att Sverige på längre sikt kan bidra med erfarenheter och kompetenser i EU och internationellt.

På vilket sätt ska det ge resultat för klimat och innovation?

– Ett syfte med rådet är att ge råd och rekommendationer till regeringen. Det kan i sin tur leda till att Sverige har bättre möjlighet att som föregångare i klimatomställningen bli drivande i europeiskt och internationellt standardiseringsarbete kopplat till nyckeltekniker.

Läs mer om Vinnovas utlysning
Läs mer om standarder och Kommerskollegiums roll

Medlemmar i rådet för innovativ och klimatfokuserad standardisering

Elsäkerhetsverket, Forskningsrådet för areella näringar, miljö och samhällsbyggande (Formas), Fossilfritt Sverige, Försvarets materielverk, Havs- och vattenmyndigheten, Kommerskollegium, Lantmäteriet, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys), Naturvårdsverket, Statens energimyndighet, Statens geotekniska institut (SGI), Statistiska centralbyrån, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Svensk Elstandard (SEK), Svenska Informations- och Telekommunikationsstandardiseringen (ITS), Svenska Institutet för Standarder (SIS), Sveriges geologiska undersökning (SGU), Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), Verket för innovationssystem (Vinnova).