Beslut på WTO:s ministerkonferens – viktiga för hållbar handel

Nyhet

Om handel

Publicerad: 23 jun 2022

WTO:s medlemsländer kom under ministerkonferensen MC12 överens i flera viktiga frågor med koppling till global handel, bland annat ett nytt avtal om förbud mot skadliga fiskesubventioner. Pernilla Trägårdh, chef för Kommerskollegiums WTO-enhet, berättar om de viktigaste resultaten från ministerkonferensen.

När Världshandelsorganisationen, WTO, samlade sitt högsta beslutande organ var agendan starkt påverkad av omvärldsläget och låsningar mellan olika länder i olika sakfrågor. Men vid ministerkonferensens slut kunde flera viktiga beslut noteras.

– Det visar att det multilaterala handelssystemet är relevant och fungerar. Multilaterala regler skapar ökad tydlighet och förutsebarhet, vilket gynnar svenska företag på sikt, säger Pernilla Trägårdh.

Vaccinpatent och livsmedelsförsörjning

Patenten för covid-19-vaccin, en omdebatterad fråga, stod på agendan och nu kom WTO:s medlemsländer överens om ett beslut om WTO:s immaterialrättsavtal, Trips. Beslutet ska göra det möjligt för utvecklingsländer att producera covid-19-vaccin, genom att lättnader och förenklingar i Trips regler om så kallade tvångslicenser införs.

– Det innebär bland annat att utvecklingsländer kan ge tillstånd till ett företag att tillverka och i ökad utsträckning exportera covid-19-vaccin till andra utvecklingsländer eller internationella gemensamma initiativ såsom Covax, utan att ägaren av ett patent har samtyckt, säger Pernilla Trägårdh.

Rysslands invasion av Ukraina och det kraftigt ökade antalet hungriga människor har placerat den globala livsmedelsförsörjningen högst upp på WTO:s dagordning. Ministrarnas gemensamma deklaration lyfter fram viktiga principer för att handeln ska kunna bidra till ökad livsmedelstrygghet. Bland annat uppmanas WTO:s medlemmar att hålla handeln öppen, att använda exportrestriktioner med försiktighet och att samarbeta för att öka produktiviteten i livsmedelsproduktionen.

Exportrestriktioner ska inte hindra livsmedelsbistånd

Ministrarna beslutade om en skärpning av WTO:s regler för exportrestriktioner som ska göra det enklare för FN:s livsmedelsprogram (World Food Program) att tillgodose humanitära behov och bekämpa hunger.

– Med det här beslutet kan FN:s livsmedelsprogram köpa upp livsmedel trots att många exporterande länder inför exportrestriktioner som ett 20-tal länder gör idag. Behovet av livsmedelsbistånd har samtidigt ökat till följd av de höga livsmedelspriserna under pandemin. Situationen har medfört att dubbelt så många människor nu lever i akut hunger jämfört med innan pandemin, säger Pernilla Trägårdh.

Framgångar för fiske, jämställdhet och livsmedelssäkerhet

Avtalet om fiskesubventioner som WTO-medlemmarna kom överens om, är det första avtalet som primärt syftar till att förbättra miljön. Förhandlingarna om att förbjuda skadliga fiskesubventioner har pågått i 20 år inom WTO och det är en viktig fråga både för miljön och för WTO i stort. Avtalet innebär förbud för subventioner till illegalt, orapporterat och oreglerat fiske samt till överfiske.

– Många viktiga och svåra frågor återstår att förhandla om för att nå fram till ett bredare avtal som täcker alla typer av skadliga fiskesubventioner. Bland annat återstår att enas om utformningen och omfattningen av förbud mot subventioner till överfiske och överkapacitet, säger Pernilla Trägårdh.

En annan hållbarhetsfråga där mötet nådde framgång var jämställdhet; WTO fick mandat att arbeta med kopplingen mellan handel och jämställdhet, med fokus på kvinnors ekonomiska egenmakt.

Medlemsländerna beslutade också om en stärkt tillämpning av WTO:s SPS-avtal, som innehåller hälsoskyddsregler för att skydda befolkning, djur och växter från sjukdomar, växtskadegörare och skadliga ämnen som kan spridas via livsmedel och jordbruksprodukter.

Förutsägbara regler – positivt för företagen

Ett annat beslut, viktigt för svenska företag, är att det så kallade moratoriet för elektroniska överföringar förlängdes. Det innebär att WTO-medlemmarna inte tar ut tull på elektroniska överföringar, såsom e-post, data eller mjukvara.

– Samtidigt ska den här tullfrihetens för- och nackdelar diskuteras, och ett datum är satt då moratoriet förfaller om det inte förlängs. Den konkreta nyttan av tullfria elektroniska överföringar behöver visas för att moratoriet inte ska upphöra längre fram, säger Pernilla Trägårdh.

– Nu börjar också ett spännande arbete med att reformera WTO. En del i det är att hitta tillbaka till ett fungerande tvistlösningssystem. Att medlemmarna nu kom överens om ett reformprogram visar att de, trots stora skillnader länderna emellan, vill modernisera WTO så att organisationen även i framtiden kan vara relevant och bistå i lösningar på både nuvarande och kommande problem för en hållbar världshandel, säger Pernilla Trägårdh.

Mer information

WTO – en organisation för världens handel

Kontakt

Pernilla Trägårdh
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08-690 48 99

Bakgrund: WTO:s ministermöte

Ministermötet MC12 hölls i Genève den 12-17 juni och var det 12:e i ordningen sedan WTO:s tillkomst. Ministerkonferensen är WTO:s högsta beslutande organ. På grund av coronapandemin hade mötet skjutits upp två gånger. EU-kommissionen, som representerar Sverige och de andra medlemsländerna i EU, är tillsammans med 163 länder medlemmar i WTO.