Samspel mellan politikområden kan bidra till en mer hållbar ekonomisk återhämtning

Om handel

Publicerad: 12 mar 2021

Covid-19-pandemin har bromsat upp utvecklingen mot en mer hållbar värld. Den har också gjort det tydligt vilka styrkor och svagheter som finns inbyggda i den internationella handeln. Men en närmare koppling mellan handelspolitiken och politiken för hållbart företagande skulle kunna bidra till en positiv utveckling.

Eftersom handeln idag präglas av internationella produktions- och leveranskedjor där olika delar av produktionen sker i olika länder (globala värdekedjor), behöver handelspolitiken också kunna hantera handelns negativa konsekvenser på olika hållbarhetsområden. Samtidigt spelar exporterande och importerande företag en allt viktigare roll i att skapa ansvarsfulla och motståndskraftiga värdekedjor.

I en ny rapport beskriver Kommerskollegiums utredare Amelie Kvarnström och Karolina Zurek varför en närmare koppling mellan handelspolitik och politik för hållbart företagande (så kallat responsible business conduct, RBC, och corporate social responsibility, CSR) kan bidra till en mer hållbar och ansvarsfull handel i globala värdekedjor, motståndskraft mot kriser och en mer hållbar ekonomisk återhämtning.

Hållbart företagande ger bättre motståndskraft i kris

– Företag som arbetar aktivt med hållbart företagande i sina värdekedjor har visat sig vara särskilt motståndskraftiga under kriser såsom covid-19-pandemin. Att främja hållbart företagande bidrar därför till att bevara handel i värdekedjor, vilket behövs för att hantera krisen och dess effekter.

Politiken för hållbart företagande handlar om att främja och möjliggöra företagens eget arbete med att göra sina värdekedjor hållbara, något som företagen kan göra genom att följa internationella standarder och riktlinjer.

– Det är positivt för handelspolitiken, därför att sådana standarder bidrar till att hållbart företagande skapar en jämnare spelplan för handlande företag att vara ansvarsfulla och skapa hållbara värdekedjor utan att minska företagens konkurrenskraft eller skapa onödiga handelshinder.

Bättre förutsättningar för låginkomstländer

Men även det omvända: politiken för hållbart företagande kan dra nytta av handelspolitiken:

– Handelspolitiken kan inkludera företag som viktiga aktörer när hållbarhetsåtaganden i frihandelsavtal ska genomföras och koppla samman det med samarbete med internationella organisationer och åtgärder inom biståndet. I förlängningen hjälper det till exempel låginkomstländer att integreras i internationell handel på ett hållbart sätt.

Syftet med utredningen är att öka medvetenheten om varför det är viktigt att handelspolitik och politik för hållbart företagande hänger ihop – och att det behövs åtgärder på EU-nivå. Hur åtgärderna skulle kunna se ut kommer att lyftas fram i en kommande utredning.

Det pågår också en process inom EU mot att utöka regleringen av hållbart företagande, bland annat genom obligatorisk konsekvensanalys för företag avseende risker kopplade till mänskliga rättigheter, en så kallad human rights due diligence.

– Vi följer detta noga och kommer att analysera hur det påverkar förutsättningarna för ett utökat samspel mellan politikområdena.

Rapporten

Trade policy and policy for responsible business conduct – contributing to a sustainable economic recovery

Kontakt

Amelie Kvarnström
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08-690 48 39

Karolina Zurek
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08-690 49 59