Ny rapport: Handelspolitik kan bidra till ökad jämställdhet

Om handel

Publicerad: 05 feb 2020

Internationell handel påverkar män och kvinnor på olika sätt, bland annat när det gäller sysselsättning, företagande och konsumtion. Amelie Kvarnström, Kommerskollegiums expert på handel och jämställdhet, berättar om hur handelspolitiken kan bidra till ökad jämställdhet.

Vad handlar utredningen om?

– Utredningen handlar om sambanden mellan handel och jämställdhet i framförallt höginkomstländer. Det finns handelsrelaterade skillnader mellan könen för anställda, entreprenörer och konsumenter. Färre kvinnor än män har jobb som understöds av handel, färre kvinnliga entreprenörer exporterar och importerar, och produkter som riktar sig till kvinnor tenderar att vara dyrare. På grund av dessa skillnader så påverkas män och kvinnor olika av handelseffekter, säger Amelie Kvarnström.

– Vi beskriver varför det är på det här sättet, vad handelspolitiken gör åt det redan idag och ger rekommendationer för vad handelspolitiken kan göra mer.

Varför utreder Kommerskollegium den här frågan?

– De globala hållbarhetsmålen identifierar handel som ett viktigt verktyg för att nå inkluderande ekonomisk tillväxt, till exempel kvinnors och mäns lika möjlighet att dra nytta av handelns möjligheter.

– Det finns en stark efterfrågan på en handelspolitik som kan bidra till en positiv utveckling i frågan. De senaste åren har det också tagits flera handelspolitiska initiativ som ska främja jämställdhet och kvinnors ekonomiska egenmakt.

– Vårt syfte med rapporten är därför att öka förståelsen för kopplingarna mellan handel och jämställdhet och bidra till diskussionen om vilken roll handelspolitiken har i att tackla de handelsrelaterade skillnaderna mellan kvinnor och män. Vi ger också konkreta förslag på hur handelspolitiken kan bidra till ökad jämställdhet.

Vad kommer utredningen fram till?

– Utredningen visar att handel inte är könsneutral och att kvinnor möter fler hinder än män när de ska delta i internationell handel. Även om handelspolitiken inte ensam kan lösa det här problemet, kan den spela en viktig roll. Det kan vara genom reformer av tjänstesektorn eller genom att uppmuntra hållbart företagande. Utmaningarna varierar i olika länder och det krävs ett nytt tankesätt hos dem som utformar handelspolitiska åtaganden i till exempel frihandelsavtal.

Vem tror du kan ha speciell nytta av utredningen och på vilket sätt?

– Utredningen riktar sig främst till dem som arbetar med handelspolitik och som ska inkludera ett genderperspektiv i hela den handelspolitiska processen, i allt från konsekvensanalyser och förhandlingsprocesser till implementering av handelspolitiska åtaganden. Men den kan också vara intressant för den som vill veta mer om hur generella skillnader i ekonomiskt deltagande ser ut och varför jämställdhet är viktigt för både män och kvinnor.

Rapporten

Trade and Gender Equality – the role of trade policy
(med sammanfattning på svenska)

Kontakt

Amelie Kvarnström
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08–690 48 39

Malin Ljungkvist
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08–690 48 91