Exporttillstånd för medicinsk skyddsutrustning – företag i Sverige ansöker hos Kommerskollegium

Importera & exportera

Corona

Publicerad: 18 mar 2020

Den 14 mars 2020 införde EU strikta exportrestriktioner för att säkra tillgången till skyddsglasögon, ansiktsskydd, skyddsdräkter och annan medicinsk skyddsutrustning i EU. Export av sådan utrustning till länder utanför EU kräver nu exporttillstånd. Kommerskollegium är tillståndsmyndighet.

Export av medicinsk skyddsutrustning till länder utanför EU kräver nu exporttillstånd, oavsett om utrustningen har sitt ursprung i EU eller inte.

Bakgrunden till EU:s skyndsamma beslut om exportrestriktioner var de ökande effekterna av covid-19 och behovet av att skydda sina medborgare.

Exportörer ansöker om exporttillstånd hos de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där exportören är etablerad. I Sverige är det Kommerskollegium som är behörig myndighet. Mer information om hur företag kan ansöka om exporttillstånd publiceras inom kort på kommerskollegium.se.

Förordningen som reglerar exportrestriktionerna gäller under sex veckor. Vilka varor som kräver exporttillstånd framgår av bilaga I till förordningen. Av Artikel 2.3 i förordningen framgår vilka förhållanden som ska beaktas vid beviljande av exporttillstånd.

Uppdatering: Länder som det inte behövs exporttillstånd för

Ändringar i EU:s exportrestriktioner för medicinsk skyddsutrustning (nyhet 2020-03-20)

EU-förordningen om exporttillstånd

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/402 av den 14 mars 2020 om att kräva uppvisande av exporttillstånd för export av vissa produkter

Mer information om exporttillstånd hos Kommerskollegium

Att ansöka om exporttillstånd för medicinsk skyddsutrustning

Kontakt

licens@kommerskollegium.se
08-690 49 20