EU-länder inför exportförbud inom EU – men vissa ändrar sig

EU-rätten

Corona

Publicerad: 31 mar 2020

Brist på ansiktsmasker, skyddskläder och visir har gjort att flera EU-länder infört totalt exportförbud eller ändrat sina nationella regler för till exempel tillverkning av desinfektionsmedel och lagerhållning. Kommerskollegium följer utvecklingen via de anmälningar som kommer in till EU-kommissionen.

– Vi ser nu flera åtgärder som syftar till att säkerställa tillgången av bland annat läkemedel och personlig skyddsutrustning i det egna landet. Det handlar till exempel om förbud mot att exportera till andra EU-länder, vilket generellt sett inte är tillåtet enligt EU-rätten, säger Felinda Wennerberg, utredare på Kommerskollegium.

Sådana restriktioner kan bara i undantagsfall godkännas.

– Men då måste landet visa på att åtgärden verkligen är motiverad och proportionerlig, exempelvis utifrån den situation som råder i landet, säger Felinda Wennerberg.

Nya regler måste anmälas

I samband med utbrottet av coronaviruset har flera EU-länder sett det som nödvändigt att besluta om olika regler som ska trygga tillgången till medicinska produkter och skyddsutrustning i det egna landet. Den här typen av nationella regler måste anmälas till EU-kommissionen och publiceras i en databas. På så sätt kan företag, organisationer, privatpersoner och myndigheter följa vad som sker.

–Egentligen ska nya nationella regler anmälas långt innan de beslutas. Tanken med det är att andra EU-länder vid behov ska hinna opponera sig mot regler som skulle kunna hindra handeln mellan länderna. Men det här är en annan situation än det brukar vara där medlemsländerna beslutar reglerna strax efter att de anmälts, säger Felinda Wennerberg.

Export av läkemedel och skyddsutrustning stoppas

Runt tio EU-länder har anmält att de vill eller redan har infört nya regler med syftet att trygga tillgången på sjukvårdsmateriel.

Tyskland införde exportförbud av bland annat skyddsmasker och skyddsförkläden, Slovakien införde exportförbud av medicinska produkter och Frankrike införde regler som innebär att vissa skyddsmasker bara får användas i Frankrike. Frankrike och Belgien har också beslutat om nya nationella regler som gör att deras apotek tillfälligt får lov att tillverka handdesinfektion. Tjeckien har infört exportförbud av läkemedel som kan vara effektivt i bekämpningen av covid-19 och Danmark har infört regler som syftar till att staten ska få bättre information om danska lager av skyddsmateriel.

Två länder har dragit tillbaka sina förbud

EU-kommissionen har dock offentligt riktat kritik mot en del åtgärder då kommissionen anser att de inte är förenliga med den fria rörligheten. Bland annat lyfte EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen detta i sitt tal i Europaparlamentet den 26 mars.

Ett par länder har nu ändrat sig och upphävt sina exportförbud inom EU.

– Vi kan se att Tyskland och Bulgarien nu har återkallat sina anmälningar om exportförbud formellt i kommissionens databas, säger Felinda Wennerberg.

Felinda Wennerberg säger samtidigt att den här typen av nationella regler kan vara tillåtna enligt EU-rätten. Men EU-länderna måste kunna motivera varför och åtgärden måste vara absolut nödvändig för det hot landet står inför.

– Hela grundtanken med EU är att medlemsländerna ska kunna handla med varandra utan hinder och när enskilda EU-länder inför olika nationella regler blir det mycket svårare. Samtidigt måste man se till situationen som i detta läge är extraordinär, säger Felinda Wennerberg, utredare på Kommerskollegium.

Relaterad information

Läs mer om hur anmälningsprocessen går till:
Nya varuregler måste anmälas till EU-kommissionen

Följ EU-ländernas anmälningar via EU-kommissionens databas:
Tris-databasen

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyens tal:
Ursula von der Leyens tal på Europaparlamentets webbplats