Ändringar i EU:s kvotsystem för importerat stål

Importera & exportera

Handelskonflikten USA-EU

Publicerad: 02 jul 2020

EU behåller skyddsåtgärderna för importerat stål, men gör ändringar i dem. De nya reglerna för tullkvoter gäller från den 1 juli 2020.

– Det är viktigt att företagen håller koll på de nya reglerna för tullkvoter på stål. När tullkvoten är slut tas en tull ut på 25 procent, säger Maria Johem, expert på tullfrågor vid Kommerskollegium.

Ändringarna gäller från den 1 juli 2020 och innebär bland annat att:

  • Alla landspecifika kvoter fördelas per kvartal istället för årsvis.
  • Ny landspecifik kvot införs för kategori 1, varmvalsade plåtar och band.
  • Nya striktare regler införs rörande möjligheterna för länder med landspecifika tullkvoter att få ytterligare tillgång till de resterande tullkvoterna under det fjärde kvartalet.
  • Listan över WTO-länder som är undantagna från skyddsåtgärder har uppdaterats.

USA:s ståltullar orsak till skyddsåtgärderna

EU införde definitiva skyddsåtgärder för 26 stålkategorier i februari 2019. Åtgärderna ersatte tidigare provisoriska åtgärder som varit i kraft sedan i juli 2018.

Syftet med skyddsåtgärderna var att undvika att stål, som var avsett för USA-marknaden, omdirigerades till EU-marknaden som följd av USA:s beslut om att införa 25 procents tullar på stål i mars 2018.

EU:s skyddsåtgärder har formen av tullkvoter som är avsedda att inrymma normal import. När tullkvoten är slut tas en tull på 25 procent ut.

EU har tidigare gjort en översyn av skyddsåtgärderna som resulterade i vissa ändringar i åtgärdernas utformning. Ändringarna trädde i kraft i oktober 2019. Kommissionen inledde den andra och senaste översynen i februari 2020 och många intressenter lämnade synpunkter till kommissionen.

Mer information

Kommerskollegiums samlade webbinformation om handelskonflikten mellan USA och EU

Kontakt

Maria Johem
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08-690 48 54