Kommerskollegiums bidrag till de globala målen i Agenda 2030

Om handel

Publicerad: 15 maj 2019

Kommerskollegium visar hur myndighetens verksamhet bidrar till hållbar utveckling. Nästan alla mål i Agenda 2030 berörs, berättar Isabel Roberth som har sammanställt årsrapporten för 2018.

Vad beskriver rapporten?

– Rapporten beskriver hur olika delar av myndighetens verksamhet bidrar till Agenda 2030 och de globala målen. Rapporten täcker flera olika verksamhetsområden, och vi visar på bidrag till hållbarhetsmålen i exempelvis utredningar och analys, samarbete med andra myndigheter, vårt utvecklingssamarbete och arbetet med EU:s inre marknad. Det här året kan vi, precis som tidigare år, konstatera att Kommerskollegiums verksamhet bidrar på något sätt till nästan alla mål i Agenda 2030, säger Isabel Roberth.

– Tyngdpunkten för vårt bidrag till Agenda 2030 hamnar under målet om globalt genomförande och partnerskap (mål 17). Det faller sig naturligt eftersom det är där de handelsrelaterade delmålen finns. Där ingår exempelvis att främja det multilaterala handelssystemet, minska handelshinder för utvecklingsländer och öka utvecklingsländers export – vilket har en naturlig koppling till vår verksamhet. Mål 17 handlar också om partnerskap och samstämmighet för hållbar utveckling, något som vi som myndighet jobbar mycket med, till exempel genom vår samverkan med andra myndigheter.

Var det något som förvånade dig i sammanställningen?

– Under de senaste åren har vi sett att vår verksamhet bidrar till ganska många olika mål i Agenda 2030, så det var inget förvånande i sig. Men det är alltid roligt med exempel som man kanske inte automatiskt kopplar till hållbarhet – till exempel hur vårt arbete med olika kontaktpunkter och stödfunktioner inom EU:s inre marknad inte bara stöttar företag och privatpersoner som stöter på handelshinder, men även bidrar till att säkerställa allmän tillgång till information och skydda grundläggande friheter, som är en del av mål 16 i agendan.

– Sedan är det även kul att så många olika medarbetare har uppmärksammat att deras arbete bidrar till Agenda 2030, kanske utan att de själva har reflekterat över det tidigare.

Vem kan ha nytta av att läsa den?

– Alla som vill ha en mer praktisk och konkret uppfattning om hur en myndighet som Kommerskollegium arbetar med Agenda 2030 och de globala målen på olika sätt.

Rapporten

Årsrapport 2018: Kommerskollegiums bidrag till målen i Agenda 2030

En sammanställning av våra aktiviteter kopplade till målen finns i tabellen på sidan 36.

Kontakt
Isabel Roberth
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08–690 49 57