USMCA: I delar hög ambitionsnivå men också potentiellt handelshindrande

Om handel

Publicerad: 28 maj 2019

USA, Kanada och Mexiko har ingått ett frihandelsavtal, USMCA. Kommerskollegium har analyserat och jämfört innehållet i avtalet med bland annat nuvarande avtal mellan länderna (Nafta) och EU:s frihandelsavtal. Ingrid Berglund berättar mer.

Läs utredningen: Handelsrelationen mellan USA, Kanada och Mexiko – en jämförande analys mellan USMCA och Nafta, CPTPP respektive EU:s frihandelsavtal

Varför har Kommerskollegium gjort utredningen?

– Genom att analysera avtalet har vi fått en bättre förståelse för dels hur USA tänker kring sin handelspolitik, dels för skillnaderna mellan EU:s och USA:s frihandelsavtal. EU och USA har ofta olika sätt att reglera frågor och det är därför intressant att analysera vad som skiljer avtalen åt, inte minst inför eventuella framtida förhandlingar mellan EU och USA, säger Ingrid Berglund som har sammanställt utredningen.

Vilka är de viktigaste slutsatserna?

– I USMCA finns det områden som visar på en hög ambitionsnivå från de tre ländernas sida men också regler som enligt oss kan komma att hindra handeln.

Några områden med hög ambitionsnivå

– Avtalet är ambitiöst när det gäller digital handel, inte minst dataflöden. Det finns också ett starkt skydd för immaterialrätt.

– Vi ser också att det finns långtgående bestämmelser om arbetsvillkor, miljö, antikorruption och fiskesubventioner – även om vi anser att förhandlingar om fiskesubventioner i första hand ska ske inom Världshandelsorganisationen (WTO). Men det är samtidigt anmärkningsvärt att USMCA inte har några referenser till klimatförändringarna, något som EU:s nyare frihandelsavtal har.

Några områden som kan bli handelshindrande

– Ursprungsreglerna, det vill säga de krav som ställs på produkter för att de ska få räknas som tillverkade i USA, Kanada eller Mexiko har blivit striktare för vissa sektorer. Inte minst gäller detta fordon. Det innebär att en större del av tillverkningen behöver ske i Kanada, Mexiko och USA jämfört med tidigare för att ett fordon ska få tullfrihet i handeln mellan länderna.

– Ett annat negativt inslag i ett frihandelsavtal, som vi ser det, är det åtagande som Kanada gjort om att ta ut exporttullar på vissa jordbruksprodukter om landets globala export överstiger vissa nivåer. Många frihandelsavtal, däribland EU:s, begränsar eller förbjuder användningen av exporttullar eftersom de snedvrider handeln mellan parterna.

– En annan ovanlig sak för frihandelsavtal är att lägga in en klausul om att avtalet ska ses över med jämna mellanrum, något som finns i USMCA. Detta riskerar att skapa osäkerhet för företag och det vanliga har hittills varit att inte ha sådana överenskommelser i frihandelsavtalen.

Finns det något annat i avtalet som är utmärkande?

– Bestämmelserna i USMCA som begränsar och kontrollerar parternas rättigheter om att förhandla och ingå frihandelsavtal med icke-marknadsekonomier anser vi är anmärkningsvärd. Parterna ska hålla varandra informerade om de startar sådana förhandlingar och kan säga upp USMCA om något av länderna ingår ett avtal med en icke-marknadsekonomi.

Vem behöver läsa rapporten och varför?

– Rapporten är framför allt relevant för tjänstemän och beslutsfattare. Dessutom kommer svenska företag som finns etablerade i Nordamerika att kunna dra nytta av USMCA om och när det träder i kraft.