2018 – ett starkt år för utrikeshandeln

Om handel

Publicerad: 19 mar 2019

Sveriges utrikeshandel fortsätter att öka och importen växer snabbare än exporten. Varuexporten ökade med 10 procent i värde och varuimporten med 12 procent. Även volymmässigt ökade varuimporten mer än varuexporten, importen gick upp 5,3 procent och exporten 4,4 procent. I utrikeshandeln med tjänster stod också importen för den största ökningen, 3,3 procent.

Sveriges totala varuexport uppgick till 1 442 miljarder kronor. Exportvärdet ökade för samtliga varugrupper. Bland enskilda produkter kan noteras en kraftig uppgång för exporten av personbilar. Den totala varuimporten uppgick till 1 478 miljarder kronor.

För energivaror och skogsvaror blev det en värdemässig ökning av såväl exporten som importen men en minskning av exportvolymen.

– Att utvecklingen mätt i värde och volym skiljer sig från varandra beror på en kombination av prisökningar för dessa varor och på den svenska kronans låga värde, säger Hannes Jägerstedt, utredare på Kommerskollegium.

Volymmässigt var det importen av verkstadsvaror och kemivaror som ökade mest.

Sveriges viktigaste handelspartners för varuexporten är, efter Tyskland, nu de nordiska länderna Norge, Finland och Danmark. Även för importen har Norge, Finland och Danmark stor betydelse efter Tyskland och Nederländerna.

Storbritannien är fortsatt viktigt för Sverige och återfinns på femte plats när det gäller Sveriges varuimport och sjunde när det gäller varuexport. När det gäller tjänstehandeln är Storbritannien både den näst största leverantören av tjänster till Sverige (efter USA) och den näst största marknaden (efter Norge) när det gäller tjänsteexporten från Sverige.

Det totala värdet för tjänstehandeln uppgick till 644 miljarder kronor för exporten och 618 miljarder för importen av tjänster.

Rapporten

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar helåret 2018

Frågor om rapporten besvaras av

Hannes Jägerstedt
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08-690 48 69

Camilla Prawitz
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08-690 48 52

Petter Stålenheim
08-690 48 49