Tillåtet reglera utseende på cigarettpaket enligt WTO

Importera & exportera

Publicerad: 11 jul 2018

I Australien måste tobakspaket se ut på ett standardiserat sätt. Skälen är folkhälsa; det ska göra att konsumtionen går ner. Men flera länder har klagat på de australiensiska reglerna. Nu har dock Världshandelsorganisationen (WTO) sagt att reglerna är tillåtna.

Australien har sedan 2011 velat reglera hur cigarettpaket får se ut. Motiveringen är folkhälsoskäl – man hoppas få ner konsumtionen genom att förbjuda exempelvis användning av varumärken, symboler, logotyper och färger på förpackningar. Flera andra länder, även inom EU, har redan infört standardiserade tobaksförpackningar (plain packaging). Nu har Världshandelsorganisationen (WTO) sagt att regleringen är förenlig med WTO:s regler.

Sara Emanuelsson, som arbetar med att förebygga handelshinder vid Kommerskollegium, berättar vad beslutet betyder.

– En så kallad tvistlösningspanel i WTO har granskat om Australiens regler om utformningen av förpackningar för tobaksprodukter är förenliga med WTO:s regelverk. Tvisten gällde bland annat tobaksbolagens möjlighet att använda sitt varumärke och om reglerna var mer handelshindrande än nödvändigt för att uppfylla ett legitimt syfte, som i det här fallet folkhälsa.

– Frågan om standardiserade tobaksförpackningar är en fråga som pågått i många år. Tvisten är omfattande; panelen har nu lämnat ifrån sig en rapport på närmare 900 sidor.

– WTO-panelen gav Australien rätt och ansåg att de klagande länderna inte visat att Australiens regler strider mot WTO-reglerna. Gången är nu sådan att panelrapporten ska fastställas av WTO:s tvistlösningsorgan inom 60 dagar, om rapporten inte dessförinnan överklagas.

Regler om hur cigarettpaket får se ut har också varit föremål för diskussion inom EU. Hur gick det?

– Flera länder inom EU har anmält förslag på krav på standardiserade tobaksförpackningar inom ramen för en särskild anmälningsprocedur inom EU. Dessa förslag har lett till många synpunkter från olika medlemsländer inom EU. Regler om standardiserade tobaksförpackningar har införts av exempelvis Storbritannien.

Hur går det till när en sådan här fråga tas upp i WTO?

– Frågan har avgjorts inom ramen för tvistlösningsförfarandet inom WTO. Det ger möjlighet för länder som är medlemmar i WTO att få prövat om en nationell åtgärd strider mot WTO:s regelverk. Förfarandet inleds med konsultationer, som innebär att man försöker nå en lösning som är godtagbar för båda parter. Om det inte är möjligt kan en WTO-medlem begära att en panel upprättas. Panelen granskar frågan och kommer med en rapport. Denna kan sedan överklagas till WTO:s överprövningsorgan.

WTO arbetar också löpande med att förebygga handelshinder. Hur då?

– Innan en fråga går till tvistlösning har den ofta redan diskuterats i olika forum i WTO, exempelvis i kommittéer som syftar till att förebygga handelshinder. Innan den här tvisten inleddes hade den först diskuterats bland annat i TBT-kommittén, där det finns möjlighet för medlemmarna att diskutera olika handelshinder, och i Trips-rådet, där diskussionerna gällde hur standardiserade tobaksförpackningar förhåller sig till immaterialrätten.

– Det finns också en anmälningsprocedur för nya tekniska regler för varor, liknande den inom EU. WTO-medlemmar måste anmäla vissa förslag till nya tekniska regler till WTO. Andra WTO-medlemmar har sedan möjlighet att lämna synpunkter på förslagen. Australiens regler för tobaksförpackningar hade även diskuterats inom ramen för det anmälningsförfarandet.

Vad gör Kommerskollegium i en sådan process?

– Kommerskollegium bevakar WTO:s kommittéer och informerar svenska företag och myndigheter om händelseutvecklingen och möjligheten att lyfta eventuella handelshinder gentemot andra WTO-länder. Eftersom Sverige är medlem i EU går arbetet via EU-kommissionen som för alla EU-länders talan i WTO. Företag som stöter på handelshinder är välkomna att höra av sig till Kommerskollegium.

Mer information

• Kommerskollegiums arbete med handelshinder
• Årsrapport om EU:s anmälningsprocedur för tekniska föreskrifter
(på sid 12 uppmärksammas förslagen om standardiserade tobakspaket)
• Så löser WTO tvister