Sveriges export och import fortsätter öka kraftigt

Om handel

Publicerad: 19 sep 2018

Sveriges utrikeshandel fortsätter öka kraftigt. Första halvåret 2018 ökade exporten av varor med 9,2 procent och importen med 12 procent, mätt i värde. Även i volym ökade både exporten och importen starkt. Handeln med tjänster hade däremot en svagare utveckling, framför allt på exportsidan. Det framgår av Kommerskollegiums rapport över Sveriges utrikeshandel första halvåret 2018.

Under första halvåret exporterades varor för ett värde av 713 miljarder kronor från Sverige medan det importerades varor för 729 miljarder. Både exporten och importen av samtliga varugrupper ökade i värde. Mätt i volym varierade utvecklingen dock mer mellan varugrupperna. För skogsvaror minskade till och med exporten volymmässigt.

I internationell jämförelse är Sveriges exportökning för varor stark. Sett till det senaste kvartalet ökade Sveriges varuexport med 11 procent, medan till exempel Finlands och Tysklands ökade med 6,7 respektive 5,1 procent. Även USA:s export av varor ökade med 11 procent.

Kommerskollegium ägnar i rapporten ett särskilt avsnitt åt Sveriges handel med USA. Fokus är på de varugrupper som omfattas av USA:s extratullar på stål och aluminium samt de motåtgärder, med tullhöjningar på import från USA, som EU har infört.

Även om det är för tidigt att avläsa effekterna av USA:s 25-procentiga extratullar på stål och 10-procentiga extratullar på aluminium, kan man konstatera att för de stålprodukter som omfattas representerar exporten till USA 8,9 procent av Sveriges totala export. För de aluminiumvaror som omfattas utgör den samlade exporten till USA endast en begränsad del av Sveriges totala export, men för vissa produkter – till exempel aluminiumfolie – går en betydande andel av exporten till USA.

EU:s motåtgärder mot USA, med 25 procents extra tull på en bred uppsättning varor, berör endast en mycket liten andel av Sveriges totala import från USA. Dock finns vissa enskilda produkter där USA står för en stor del av importen till Sverige– till exempel ris, bourbon och majsprodukter.

Till rapporten Sveriges handel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 1 halvåret 2018