Solvit hjälper när den fria rörligheten hindras

EU-rätten

Publicerad: 22 maj 2018

Personer, varor, tjänster och kapital ska få röra sig fritt inom EU. Men trots att den fria rörligheten har varit igång i 25 år blir det ibland problem. Förra året hjälpte Solvit Sverige 193 företag och personer som haft svårigheter att verka i ett annat EU-land.

EU-kommissionens nätverk Solvit hjälper företag och privatpersoner som får problem med andra länders myndigheter. Det finns ett Solvitcenter i varje EU-land och i Sverige finns det på Kommerskollegium.

Förra året behandlade Solvit Sverige 193 ärenden, vilket var en ökning från föregående års 175 ärenden. De flesta ärendena gällde problemen som uppstår när en EU-medborgare inte kan få personnummer i Sverige.

- Svårigheterna för EU-medborgare och deras familjemedlemmar att få personnummer har länge varit ett problem som vi dessvärre inte ser någon lösning på i närtid, säger Fredrik Ahlstedt, jurist vid det svenska Solvitcentret.

Möjligheten att köra fiskbil (mobila fiskbutiker) över gränsen till Finland är en fråga som Solvit Sverige har hjälpt ett företag med under det gångna året. Finska myndigheter krävde att företaget hade ett så kallat fast driftsställe i Finland för att kunna utföra livsmedelsinspektioner. Eftersom företagets fasta och mobila lokaler var godkända och regelbundet kontrollerades i Sverige enligt gemensamma EU-regler, ansåg Solvit att Finland borde se detta som tillräckligt.

– Solvit lyckades övertala den finska myndigheten att slopa kravet på fast driftställe för företag från andra EU-länder och ändra reglerna, säger Fredrik Ahlstedt.

När det gäller handel med varor har Solvit handlagt ärenden där företag har haft problem att sälja barntröjor med paljetter och stickproppar för elkontakter.

– I dessa fall hade myndigheterna i respektive land av olika anledningar rätt att hindra försäljning. Vår handläggning leder alltså inte alltid till att företaget får rätt att sälja sin produkt, utan det kan också vara att klargöra hur myndighetens agerande förhåller sig till EU-rätten, säger Fredrik Ahlstedt.

– Ett vanligt problem är att medlemsstaternas myndigheter följer nationella regler som Solvit bedömer strider mot EU-rätten. I vissa fall lyckas Solvit få till en ändring av reglerna, men kan i vissa fall bara uppmärksamma regeringen eller EU-kommissionen på problemet och på så sätt verka för en ändring på sikt.

Rapporten

Solvits årsrapport 2017 (pdf)

Kontakt

Fredrik Ahlstedt, Kommerskollegium
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08-690 49 36