Hållbar handel i ny bok om EU:s framtid

Om handel

Publicerad: 20 feb 2018

Kommerskollegium bidrar med ett kapitel om hållbar handel i nya boken från Europaperspektiv: EU i en världsordning under omvandling. Vår expert Karolina Zurek har skrivit kapitlet. Här berättar hon vad det handlar om.

Hej Karolina! Vad är det du har utrett?

- Jag har tittat på hur EU:s arbete med hållbarhetsfrågor, det vill säga på de miljö- och arbetsrättsliga områdena, har utvecklats i frihandelsavtal över tid. Dagens frihandelsavtal innehåller bestämmelser inom allt fler policyområden. Det innebär att deras påverkan på hållbarhet blir allt svårare att analysera och hantera. Samtidigt ökar det politiska intresset för att använda handelsinstrument för att främja global hållbar utveckling – en konsekvens av FN:s nya hållbarhetsmål och Agenda 2030. Jag visar hur EU påverkas av den förändrande globala verkligheten, men även hur EU arbetar för att påverka den.

Vilka är de viktigaste slutsatserna?

- EU har lagt ribban för handel- och hållbarhetsarbete mycket högt. Sedan ett decennium innehåller alla EU:s frihandelsavtal bestämmelser som tar sikte på hållbarhet i särskilda kapitel. Men för att kunna säga något om effekterna behövs studier av hur väl bestämmelserna efterlevs.

- EU-kommissionen driver dessutom ett arbete för att stärka parternas genomförande och efterlevnad av hållbarhetsbestämmelserna i frihandelsavtal. Kommerskollegium bidrar till det arbetet genom att ge underlag, göra analyser och delta i diskussionerna på expertnivå. Utifrån våra erfarenheter där har jag lagt fram en del förslag till hur hållbarhetskapitlen i olika frihandelsavtal kan göras mer effektiva.

Varför är det här viktigt?

- Förhoppningsvis kan min analys bidra till bättre förståelse för handelspolitikens roll i hållbarhetsagendan. Både när det gäller möjligheter som finns i att använda handelsinstrument såsom frihandelsavtal för att främja hållbar utveckling och när det gäller begränsningar och villkor som man bör vara medveten om.

Vem har nytta av att ta del av slutsatserna i ditt kapitel?

- Jag hoppas att boken kan ge olika intressenter i civilsamhället, företagare och entreprenörer förståelse för varför det är viktig för att hålla koll på handel- och hållbarhetsfrågorna. De kan påverka utvecklingen av hållbarhetsbestämmelserna i frihandelsavtal och stödja och dra nytta av avtalens genomförande.

- Vi vill också bidra till att öka kunskapen om handel- och hållbarhetsfrågor generellt, eftersom fler och fler blir engagerade i debatten kring handelns påverkan på hållbar utveckling. Det innebär för oss på Kommerskollegium en intressant utmaning med att förmedla vårt komplexa och ganska tekniska budskap på ett lättbegripligt, men ändå forskningsgrundat sätt.

Kontakt
Karolina Zurek, Kommerskollegium
Tel: 08-690 49 59
E-post: Karolina.zurek@kommerskollegium.se