EU:s frihandelsavtal flitigt använda – men det finns outnyttjad potential

Importera & exportera

Publicerad: 29 jan 2018

EU:s frihandelsavtal används i stor utsträckning av företagen inom EU och partnerländerna. Båda sidor gynnas ungefär lika mycket av sänkta tullar, sett till andel av importvärdet. Det konstateras i en ny rapport från Kommerskollegium och FN:s konferens om handel och utveckling (UNCTAD). Författarna Jonas Kasteng och Stefano Inama redogör för slutsatserna.

Vad handlar rapporten om?
– I rapporten analyserar vi om EU:s frihandelsavtal används i verkligheten. Det är viktigt eftersom EU är en av de mest aktiva förhandlarna av frihandelsavtal på global nivå och att företagen i EU har förmånliga handelsmöjligheter – bland annat i form av sänkta tullar – tack vare frihandelsavtalen, säger Jonas Kasteng vid Kommerskollegium.

–  Samtidigt berättar många företag att de har svårt att utnyttja förmånerna i frihandelsavtalen, vilket ofta handlar om att reglerna för att bevisa produkters ursprung – som krävs för sänkta tullar – är komplicerade, säger Stefano Inama vid Unctad.

Vilka är de viktigaste slutsatserna i rapporten?

– Vi kan se att EU:s frihandelsavtal faktiskt används i hög grad. EU:s exportörer använder avtalen för 67 procent av sin export till länder där frihandelsavtal finns. Samtidigt kan vi notera att EU:s importörer använder avtalen i ännu större utsträckning. I 90 procent av fallen där tullnedsättningar kan utnyttjas vid import så görs detta, säger Jonas Kasteng.

Hur många och vilken typ av företag som använder frihandelsavtalen ger dock rapporten inte svar på. Det kan vara så att det främst är större företag med stora exportvärden som utnyttjar frihandelsavtalen, och att det fortfarande är svårt för mindre företag att använda sig av tullnedsättningarna.

Och det finns outnyttjad potential i frihandelsavtalen – närmare 72 miljarder euro för EU:s exportföretag där möjligheten till sänkta tullar inte utnyttjas. En stor del av detta underutnyttjande gäller export till stora frihandelspartners som Schweiz och Sydkorea. Rapporten konstaterar också att det outnyttjade utrymmet (andel av exportvärde) är särskilt högt i frihandelsavtalen med Tunisien, Marocko, Egypten, Libanon och Mexiko.

– Om det hade varit möjligt att utnyttja sänkta tullar i större utsträckning skulle exporten sannolikt kunna öka ytterligare till dessa länder, säger Stefano Inama.

Störst andel outnyttjade tullnedsättningar till EU återfinns i importen från Schweiz, Turkiet, Sydkorea och Mexiko. Det drabbar importen till ett värde av cirka 10,5 miljarder euro. Men totalt – om man ser till samtliga frihandelsavtal – går EU:s importörer miste om 600 miljoner euro i sänkta tullavgifter per år. Detta betyder i slutänden ett högre pris för tillverkningsindustrin och konsumenten.

– Sammanfattningsvis kan sägas att EU och partnerländerna gynnas av de befintliga frihandelsavtalen ungefär lika mycket. I genomsnitt utgör tullnedsättningarna cirka 6 procent av importvärdet för både EU och partnerländerna total sett – även om storleksordningen kan skilja sig något åt i de olika frihandelsavtalen.

Vad betyder de här slutsatserna?
– Rapporten visar att de resurser Sverige och EU lägger på att förhandla om frihandelsavtal och informera om dessa till företag ger effekt, men att vissa frihandelsavtal har potential att utnyttjas ännu bättre, säger Jonas Kasteng.

– För att öka utnyttjandet av frihandelsavtalen behövs sannolikt även insatser på området för tulladministration och handelsprocedurer i partnerländerna. Rapporten bidrar till att belysa de frihandelsavtal där situationen är särskilt problematisk, säger Stefano Inama.

Kommerskollegium planerar att gå vidare med att analysera hur olika branscher använder EU:s frihandelsavtal och hur möjligheterna att använda frihandelsavtalen ser ut för olika produkter. Förhoppningen är att detta ska leda till utformningen av liberala ursprungsregler som underlättar handeln, så att företagen verkligen kan utnyttja de sänkta tullar som frihandelsavtalen medger.

Länk till rapporten: The Use of the EU’s Free Trade Agreements – Exporter and Importer Utilization of Preferential Tariffs

Frågor besvaras av Jonas Kasteng, Kommerskollegium
Tel: 08-690 48 45
E-post: jonas.kasteng@kommers.se