EU inför skyddsåtgärder för stål

Importera & exportera

Publicerad: 18 jul 2018

EU inför provisoriska skyddsåtgärder för stål från 19 juli. Totalt omfattas 23 stålkategorier av åtgärderna. Skyddsåtgärderna gäller alla länder med undantag för Island, Liechtenstein och Norge samt viss import från utvecklingsländer.

Skyddsåtgärderna har formen av tullkvoter. Åtgärderna innebär att extratullar på 25 procent tas ut om stålimporten till EU överskrider normal nivå. Den normala nivån baseras på den genomsnittliga stålimporten under 2015-2017. Avräkning mot kvoten sker vid importtillfället av tullmyndigheterna i EU:s medlemsländer. Licenskraven för stål kvarstår oförändrade och är inte kopplade till tullkvoterna.

De provisoriska skyddsåtgärderna gäller under 200 dagar. De 23 stålkategorier som omfattas framgår av EU-förordningens bilaga 1 sidan 55.

Skyddsåtgärderna omfattar inte produkter med ursprung i ett flertal utvecklingsländer som är WTO-medlemmar så länge som landets andel av EU:s import av en stålkategori till unionen inte överskrider 3 procent och så länge dessa länders sammanlagda andel inte överskrider 9 procent. Värt att notera är att vissa utvecklingsländer omfattas av skyddsåtgärder på vissa produkter. Det är därför viktigt att gå igenom EU-kommissionens lista över vilka utvecklingsländer och stålkategorier som omfattas av åtgärderna. Se EU-förordningens bilaga 4 sidan 77.

Varor som redan är på väg till EU och där destinationen inte kan ändras när skyddsåtgärderna trädde i kraft ska inte avräknas mot tullkvoten (Artikel 4 i förordningen sidan 53). För att inte tära på tullkvoterna i onödan är det viktigt att importörer i sådana fall lämnar dokumentation till tullmyndigheterna som visar att varorna var på väg när skyddsåtgärderna började gälla.

EU tillämpar i dagsläget antidumpnings- och utjämningstullar för 12 av stålkategorierna. För att undvika dubbla åtgärder ska den kombinerade effekten av båda åtgärderna inte överstiga antidumpnings- eller utjämningstullen om den tullen är högre än 25 procent. Om antidumpnings- eller utjämningstullen i stället är lägre än 25 procent ska en tull motsvarande skyddsåtgärdstullen på 25 procent tas ut. Se punkt 117 i förordningen sidan 52.

Utnyttjandet av tullkvoterna uppdateras dagligen kl. 19.00 på Kommissionens hemsida. 

Länk till EU-kommissionens webbplats för utnyttjande av tullkvoterna

Löpnummer för tullkvoterna finns i förordningens bilaga 5 sidan 81.

Mer information

Tullverkets information om hur företag ansöker om tullkvot vid deklaration

Kommerskollegiums samlade information om allt som rör USA:s stål och aluminiumtullar samt EU:s motåtgärder och skyddsåtgärder