Besked om definitiva skyddsåtgärder för stålimport kommer senast 1 februari

Importera & exportera

Publicerad: 21 dec 2018

EU:s nuvarande skyddstullar på stål kan komma att bli definitiva. Men beskedet om detta kommer senast den 1 februari 2019. Kvoter och tullsatser bedöms vara oförändrade fram till dess.

Kommissionen inledde den 26 mars 2018 en undersökning om skyddsåtgärder för import av vissa stålprodukter till EU. I somras infördes provisoriska skyddsåtgärder i form av tullar. De gäller till den 4 februari 2019, i avvaktan på att kommissionens utredning ska bli färdig.

I normala fall ska en undersökning avslutas senast nio månader efter det att den inleds, i detta fall senast den 26 december 2018. Under särskilda omständigheter kan undersökningstiden förlängas med högst två månader, något som kommissionen nu gjort.

Kommissionen har meddelat att de kommer att ge besked om huruvida definitiva skyddsåtgärder införs, senast den 1 februari 2019. Det betyder enligt Kommerskollegiums bedömning att de nuvarande kvoterna inte påverkas och att förlängningen inte kommer att påverka de nuvarande provisoriska skyddstullarna.

Orsaken till förlängningen är att undersökningen är mycket omfattande både vad avser antalet produktkategorier (28 produktkategorier) och antalet berörda parter (över 800 registrerade parter). Undersökningen kräver enligt kommissionen en komplex rättslig och ekonomisk analys av inkomna synpunkter.

Kommissionens meddelande om förlängning av tidsfristen för skyddsåtgärdsundersökningen rörande import av vissa stålprodukter