Analys: Förslag på åtgärder mot kringgåenden av sanktioner

EU-ländernas handelsmönster har förändrats efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Exporten och importen till och från Ryssland har minskat kraftigt. Samtidigt ökar EU-ländernas export till vissa andra länder i Rysslands närhet. Dessa länder i sin tur har ökat sin export till Ryssland och utvecklingen är tydligare för varor som är belagda med någon form av sanktion än de varor som inte är det. I den här analysen ger Kommerskollegium förslag till åtgärder mot kringgående av sanktioner.

Sammanfattning ur rapporten:

Kommerskollegium kan konstatera att de allra flesta EU-länders varuexport till Ryssland har minskat kraftigt sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina inleddes. Vidare kan kollegiet konstatera att exporten till vissa länder i Rysslands geografiska närhet har ökat kraftigt. Dessa länder har sedan i sin tur ökat sin export till Ryssland. Kommerskollegium menar att det är högst sannolikt att det förekommer betydande kringgåenden av EU:s sanktioner.

Utrikesdepartementet har ombett Kommerskollegium att föreslå åtgärder för att identifiera och förhindra kringgående av EU:s sanktioner vid export.

Kommerskollegium föreslår åtgärder på följande tre områden:

Kontroll av efterlevnaden

 • Ett tydligt uppdrag till brottsbekämpande myndigheter att prioritera
  sanktionsbrott.
 • Skapa en särskilt utpekad arbetsgrupp med öronmärkta resurser hos en av tillsynsmyndigheterna som också får i uppdrag att leda arbetet i samverkan med andra inblandade myndigheter.
 • Kriminalisera försök till sanktionsbrott.
 • Inför kraftiga företagsböter i stället för att straffa enskilda personer relativt långt ner i företagets hierarki.
 • Riktade informationsinsatser till de företag vars varor misstänks hitta nya vägar in till Ryssland.
 • Fördjupad kontroll av företag med störst risk för kringgående för att ytterligare sätta fokus på vikten av kontroll över försäljningsleden, så kallad ”due diligence”.

Varubilagor i EU:s sanktionsförordningar

 • Lägg förbud på bredare varukategorier.
 • Reducera och invertera varubilagorna till en begränsad uppsättning tillåtna varukoder, exempelvis livsmedel och mediciner.
 • Utöka exportrestriktionerna för Belarus så att de överensstämmer med de som gäller för Ryssland.

Slutanvändarintyg

 • Strama upp systemet med slutanvändarintyg med krav på efterkontroller och
  åtgärder från exporterande företag mot köpare som bryter mot avtal om
  vidareförsäljning.
 • Inför ännu striktare krav för de känsligaste varorna.
 • Inför EU-gemensam tillämpning av slutanvändarintyg vid export till riskländer.