Att förstå Indiens handelspolitik – förutsättningar för djupare relationer mellan Indien och EU samt samarbete i WTO

I den här pm:en utforskar Kommerskollegium utvecklingen av och sambanden mellan Indiens industripolitiska satsningar och handelspolitiken. Vi analyserar förutsättningarna för handelspolitiskt samarbete med omvärlden samt Indiens inställning till handelsavtal och till det multilaterala samarbetet inom Världshandelsorganisationen.

Vår tid präglas av en alltmer multipolär världsordning. Många aktörer konkurrerar om att bli ledande inom nästa generations teknikutveckling. Mot bakgrund av covidpandemin, geopolitiska kraftmätningar och kriget i Ukraina har det samtidigt blivit viktigt med tillförlitliga leveranskedjor och tillgång till kritiska varor.

Många länder vill stärka sitt oberoende och sin ekonomiska kapacitet genom handelssamarbeten med strategiska partners. Indien – numera världens femte största ekonomi och snart världens befolkningsrikaste land – är en viktig samarbetspartner i det här sammanhanget.

Det sker en tudelad utveckling inom Indiens handelspolitik. Politiken präglas av merkantilism, självförsörjning och importsubstitution. Men samtidigt som Indiens ledning vill öka exporten och ersätta importen med inhemska varor så finns tendenser till viss liberalisering och öppning mot omvärlden.

Ambitionen att bli ett globalt centrum för industritillverkning återspeglas i handelspolitiken. Indien verkar vilja testa bilaterala handelsavtal och ekonomiska samarbeten med strategiska partner. Bakom den bilaterala strategin finns motiv som marknadstillträde för export av varor och tjänster, teknikutveckling, diversifierade leverantörskedjor och tillgång till viktiga råvaror.

Indien är i princip positiv till multilateralt samarbete men det är svårt att se några tecken på att Indien skulle ändra sin position i Världshandelsorganisationen, där de vill korrigera vad de anser vara inbyggda orättvisor inom WTO, framför allt på jordbruksområdet. Det är viktigt att skapa ett inkluderande system och säkerställa politiskt handlingsutrymme för utvecklingsländer, enligt Indien. Först därefter kan nya frågor förhandlas.

Vilken väg borde Indien välja för att öka ekonomins konkurrenskraft och främja utveckling? En möjlig väg framåt skulle vara att Indien stegvis utsätter ekonomin för importkonkurrens. En sådan successiv liberalisering skulle kunna främja ökad produktivitet men samtidigt dämpa trycket på strukturomvandling.