Årsrapport 2022: Solvit Sverige – hjälper företag och personer lösa problem med fri rörlighet inom EU

År 2022 firade Solvit 20 år som problemlösare på den inre marknaden. Under sina tjugo år har Solvit lyckats lösa mer än 85 procent av de konkreta problem som anmälts i de 28 600 ärenden som nätverket har hanterat.

Solvit-nätverket hjälper kostnadsfritt företag och privatpersoner att lösa gränsöverskridande problem på EU:s inre marknad. Solvit kan hjälpa till då problemen uppstått när nationella myndigheter på ett omotiverat sätt hindrat den fria rörligheten och därmed tillämpat EU-rätten på ett felaktigt sätt. Genom sina rättsliga analyser, sin dialog med myndigheter och departement är Solvit en viktig aktör som identifierar, synliggör och försöker övervinna felaktig tillämpning av EU-lagstiftningen.

Solvit Sverige 2022

Årsrapporten för 2022 speglar hur Solvit Sverige arbetat med att stärka efterlevnaden av EU-rätten. Den handlar också om de begränsningar som Solvit har för att åstadkomma lösningar på de systematiska brister som finns med efterlevnaden på den inre marknaden. Under 2022 har Solvit Sverige lagt fram flera förslag på hur nätverket kan stärkas och också lyft fram behovet av en mer formell aktör som kan verka för efterlevnad på nationell nivå. På två områden har det dock skett en positiv utveckling i Sverige.

Svenska lagförslag mot stärkt efterlevnad av EU-rätten

Under flera år har Solvit Sverige pekat på hinder för den fria rörligheten som återkommer gång på gång. Två lagstiftningsförslag har lagts fram under 2022 som, när de genomförs och tillämpas korrekt, kan antas underlätta den fria rörligheten för personer och innebära stärkt efterlevnad av EU-rätten i Sverige.

  • I Sverige påverkas möjligheten att dra nytta av den fria rörligheten kraftigt för personer som har uppehållsrätt, men inget personnummer. Solvit har länge uppmärksammat att svårigheterna leder till många anmälningar till Solvit om olika problem. En ny lag om samordningsnummer trädde i kraft 1 september 2023 och den syftar till att stärka det svenska systemet för samordningsnummer. Genom de nya identitetskraven kommer det så kallade styrkta samordningsnumret att motsvara de säkerhetskrav för identifiering som ställs på ett svenskt personnummer. Nu återstår en anpassning som innebär att användningen får genomslag i det svenska samhället.
  • Solvit har sedan 2018 uppmärksammat att svenska ambassader inte följer EU-rätten vid beslut om inresevisum till Sverige vid kortare vistelser. Detta med hänvisning till att de följer ett vägledande avgörande från Migrationsöverdomstolen som Solvit menar inte är i linje med EU-rätten. Stöd för Solvits tolkning finns nu genom förslag till en kompletterande bestämmelse i svensk lag. Regeringen har föreslagit att den nya bestämmelsen ska träda i kraft den 1 maj 2023.

Eftersom den sistnämnda lagändringen inte har genomförts ännu, kvarstår dock hindret för den fria rörligheten för EU-medborgare och deras familjemedlemmar fortfarande. Det är tydligt att Solvits roll är begränsad när det krävs politisk vilja för att åstadkomma resultat med verklig effekt för efterlevnaden av EU-rätten i Sverige, precis som i andra medlemsländer.