Enhancing TBT Capacity through Development Cooperation and Technical Assistance

I den här rapporten utvärderas Kommerskollegiums TBT-relaterade utvecklingssamarbete och tekniska assistans under de senaste tio åren. Utvärderingen resulterar i en icke uttömmande lista av såväl framgångsfaktorer som fallgropar i arbetet med att leverera kapacitetsutveckling på ett effektivt och hållbart sätt.

Slutsatserna och rekommendationerna som presenteras i rapporten har kommenterats av andra etablerade biståndsgivare: the American National Standards Institute (ANSI) i USA, the National Metrology Institute of Germany (Physikalisch-Technische Bundesanstalt – PTB) och Standards Council of Canada (SCC) i Canada. Utvärderingen är en viktig del i att säkerställa att de TBT relaterade utvecklingssamarbeten som Kommerskollegium deltar i motsvarar våra samarbetsparters behov, och hjälper dem att delta och dra full nytta av internationell handel.