Inremarknadsguide för myndigheter syftar till att vara ett stöd i EU-rätt för myndigheter.

Guiden tar upp de grundläggande rättsprinciper som styr EU:s inre marknad och bestämmelser som följer direkt av EU-fördraget. Sektorsspecifika regler i EU:s förordningar och direktiv berörs undantagsvis.