Inremarknadsguide för myndigheter – ett stöd i EU-rätt för svenska myndigheter

Fyr.jpg

Guiden tar upp de grundläggande rättsprinciper som styr EU:s inre marknad och bestämmelser som följer direkt av EU-fördraget.

Sektorsspecifika regler i EU:s förordningar och direktiv berörs undantagsvis.