Sanktioner mot Ryssland

EU:s sanktioner mot Ryssland innebär bland annat förbud av viss export till oljeprojekt och kontroll av export till Ryssland av teknik som är anpassad för oljeindustrin. I vissa fall kan undantag från sanktioner göras. På den här sidan får du svar på vanliga frågor om sanktioner och fördjupad information om vilka villkor som gäller för undantag.

Fortsatt export av tjänster, inklusive mjukvaror, ansök senast 25 maj

Det finns möjlighet att ansöka om fortsatt tillhandahållande av tjänster, inklusive mjukvaror, till ryska dotterbolag enligt förordning 833/2014. Om detta är aktuellt för ditt företag ber vi er komma in med en ansökan senast den 25 maj 2024. Detta för att Kommerskollegium ska hinna handlägga ansökningar och fatta beslut gällande artikel 5n.10 (h) innan den 20:e juni 2024.

Tolfte sanktionspaketet, december 2023

EU har beslutat om ytterligare sanktioner mot Ryssland i sitt tolfte sanktionspaket. Det syftar till att förhindra att sanktionerna kringgås, särskilt genom länder utanför EU. Det nya paketet innehåller bland annat ett importförbud för diamanter. Exportförbuden blir också flera, transiteringsförbudet genom Rysslands territorium skärps och listan över personer och företag man inte får göra affärer med utökas.

Vid export av vissa varor utanför EU införs krav på att det framgår i försäljningsavtalen att vidareexport inte får ske till Ryssland. Det finns också åtgärder som motverkar att sanktionerna kringgås, inklusive ökad informationsdelning mellan EU-länderna och EU-kommissionen. Tidsgränsen för att genomföra en avinvestering ifrån Ryssland förlängs också till 30 juni 2024.

Flera personer får sina tillgångar frysta: företrädare för Rysslands armé eller personer som stödjer dem, politiska aktörer, personer som bedriver informationspåverkan i Ryssland, opinionsbildare och inflytelserika personer i näringslivet som stödjer eller drar fördel av den ryska regeringen. Sanktionerna riktas också mot personer som bidragit till att genomföra olagliga val på ockuperat ukrainskt territorium, samt mot företag som stödjer eller verkar inom det ryska militär-industriella komplexet. Även 13 personer från Belarus finns med på listan med anledning av deras inblandning i Rysslands aggressionskrig.

Elfte sanktionspaketet, juni 2023

EU har beslutat om ytterligare sanktioner mot Ryssland i sitt 11:e sanktionspaket i juni 2023. Det syftar till att förhindra sanktionerna kringgås, särskilt genom länder utanför EU. Exportförbuden blir flera, transiteringsförbudet genom Rysslands territorium skärps och listan över personer och företag man inte får göra affärer med utökas.

EU inför en ny mekanism som riktar sig mot företag i länder utanför EU, som deltar i kringgåendet av sanktionerna. Mekanismen omfattar dels förteckning över de produkter som omfattas av exportförbud, dels en lista över aktörer som man inte får exportera varorna till.

Mekanismen kan tillämpas på sådana länder som systematiskt har misslyckats med att förhindra att sanktionsbelagda varor förs in till Ryssland. Mekanismen utlöses som en sista utväg om diplomatiska förhandlingar med länderna inte leder till önskat resultat.

Flera personer får också sina tillgångar frysta: företrädare för Rysslands armé eller personer som stöder dem, politiska aktörer, personer som bedriver informationspåverkan i Ryssland, opinionsbildare och inflytelserika personer i näringslivet som stöder eller drar fördel av den ryska regeringen.

Alla rättsakter samlade

På den här sidan hänvisar vi till olika rättsakter som reglerar sanktionerna. De finns samlade på webbplatsen EU Sanctions Map, där de senaste uppdateringarna också publiceras.

 

Vad innebär sanktionerna för mitt företag?

På den här sidan finns ett urval frågor och svar som kan vara till nytta för ditt företag. Mer information om hur vi bedömer ansökningar om undantag: Beslut om undantag från sanktioner strikt juridiska (nyhetsartikel)

Omfattas min vara av sanktionerna?

Med hjälp av exportvarans tullkod (HS-kod) hittar du svaret i EU:s tulltaxa. Under ”Visa villkor” finns information om huruvida varan är föremål för exportrestriktioner. Gå till tulltaxan (Tullverket)

Tänk på att förbudet också gäller för export av varor till andra länder utanför EU än Ryssland om exporten har en rysk mottagare eller slutanvändning i Ryssland.

Vad gäller för krav på dokumentation för import av stål till Sverige?

Tullverket, som är ansvarig myndighet för import, har information om detta på sin webbplats, bland annat Frågor och Svar
Krav på dokumentation för vissa järn- och stålprodukter - Tullverket

Tulltaxan visar dubbla användningsområden (dual use) för min vara, vad gäller då?

Kontakta Inspektionen för strategiska produkter, ISP, om du handlar med varor med dubbla användningsområden eller varor enligt bilaga VII i förordning 833/2014.

Går det att få undantag från sanktionerna som gäller varor och tjänster?

För varor och tjänster som omfattas av exportförbud gäller i vissa fall generella undantag som inte kräver något beslut från en myndighet. Kommerskollegium kan under vissa villkor bevilja undantag i det enskilda fallet.
Se rubriken Undantag från exportförbud varor, teknik och tjänster som kan användas för oljeraffinering för mer information.

Hur bär man sig åt för att ansöka om undantag för export för kontrakt ingångna före 26/2 2022?

För vissa varor angivna i vissa bilagor till förordning 833/2014 och 765/2006  finns generella undantag från exportförbud för leveranser enligt avtal som har ingåtts före ett visst datum, beroende av vilket exportförbud det är fråga om. Du behöver inte ha något tillstånd från Kommerskollegium i sådana fall. Det har tidigare funnits möjlighet flera undantag (beroende på när avtal hade tecknats) som inte längre är aktuella. Det är ditt eget ansvar att bedöma om sådana undantag är tillämpliga på din situation. Kom också ihåg att du fortfarande måste hålla koll på motpartens direkta eller indirekta förhållanden och frysningar. I vissa fall kan undantag från frysning göras, kontakta Kommerskollegium.

Kan jag fortsätta att köpa och importera varor från Belarus som tidigare? Är det beroende av vara och motpart? 

Möjligheterna att importera från Belarus beror på vara, tjänst och motpart och deras underleverantörer. Du kan se vilka varor som omfattas på EU Sanctions Map och Tulltaxan.

När det gäller motpart: Frysningar omfattar inte bara ägande utan också om vem som har kontroll över motparten. Se förteckningar över listade personer på EU Sanctions Map (kryssa i rutan Lists of persons, entities and items). För att få en mer heltäckande bild av listade personer och företag bör du titta på flera sidor: tematiska sanktioner, Ryssland, Belarus och Ukraina.

Mitt företag tillhandahåller tjänster i Ryssland och Ukraina. Vad gäller då?

Tjänster som är knutna till varor som omfattas av sanktionerna är också belagda med exportförbud. Detta gäller till exempel finansiella tjänster, reparationer, underhåll och utbildning – oavsett vem som sålt varan eller varifrån varan har exporterats eller sålts.

Exempel på tjänster: tekniskt bistånd, förmedlingstjänster, finansiering eller ekonomiskt bistånd, tillhandahållande, tillverkning, underhåll och användning av sådana produkter och gåvobistånd, lån och exportkreditförsäkring, för all försäljning, leverans, överföring eller export av sådana produkter.

Observera: I slutet av 2022 lades det till flera tjänster som inte får tillhandahållas, bland annat redovisningstjänster, HR-tjänster, juridiska tjänster, ingenjörstjänster och många finansiella tjänster.

Se mer under rubriken Exportförbud nedan.

Kan jag genomföra betalningar till och från Ryssland eller Belarus?

Det finns inget generellt förbud för betalningar till Ryssland eller Belarus. Men betalningar på sammantaget över 100 000 euro får inte tas emot från Ryssland, ryska medborgare eller ryska företag, och inte heller från Belarus, medborgare i Belarus eller belarusiska företag. Undantag gäller bland annat för insättningar till personer som är medborgare eller har uppehållstillstånd i EU, EES eller Schweiz. 

Observera att förbudet mot betalningar gäller oavsett om den ryska eller belarusiska motparten har fått sina tillgångar frysta eller inte enligt bland annat förordningarna 269/2014 och 765/2006. Observera även att det finns särskilda förbud för transaktioner med, eller kreditgivning till, vissa särskilt angivna ryska och belarusiska företag och personer, även om de inte omfattas av frysning. Läs mer om undantagen under rubriken Pengatransaktioner.

Det har också införts ett förbud att genomföra transaktioner med vissa ryska statligt ägda eller kontrollerade ryska företag och organisationer.

Flera större ryska banker, såsom Bank Rossya, Promsvyazbank, VEB.RF/Vnesheconombank VEB, Otkritie FC Bank, Novikombank, Sovcombank, VTB Bank, Sberbank, Credit Bank of Moscow och SC Dalnevostochniy Bank/JSC Far Eastern Bank har fått sina tillgångar frysta. Det är därför inte möjligt att förmedla betalningar och finansiella tjänster via dessa banker, och deras dotterbolag eller andra företag som dessa banker kontrollerar, även om er kund i Ryssland inte omfattas av sanktioner, och även om den finansiella tjänsten och varuexporten i sig i övrigt är tillåten.

Hur ska man förhålla sig till personer och företag som har fått sina tillgångar frysta?

Om en person eller företag har fått sina tillgångar frysta, får du inte ställa pengar eller varor, direkt eller indirekt, till förfogande för dem. Du får heller inte ta emot något från personer eller företag som har fått sina tillgångar frysta.

Vilka är det som omfattas av frysning?

De företag, personer och organisationer som har fått sina tillgångar frysta är listade i olika förordningar, bland andra:

 • Rysslands- och Krimsanktionerna (förordning 269/2014 och 208/2014) med ändringar.
 • Belarussanktionerna (förordning 765/2006) med ändringar.
 • Frysningar med anledning av brott mot mänskliga rättigheter (2020/1998) med ändringar.

Listorna finns i bilagorna till respektive förordning. OBS! Det listas kontinuerligt ytterligare personer, organisationer och företag till förordningarna, så du kan behöva hålla koll löpande.

Observera att en frysning inte bara omfattar den listade personen eller det listade företaget, utan även närstående personer. Företag och organisationer som ägs eller kontrolleras av den listade eller den närstående omfattas alltså av frysningen. Man måste själv utreda om ett företag eller en organisation är ägd eller kontrollerad, direkt eller indirekt, av någon på listorna.

Hur mycket måste mitt företag kontrollera när det gäller personer och företag som har fått sina tillgångar frysta?

Ni måste kontrollera om er affärspartner finns på någon av listorna. Men ni måste också ha koll på eventuella mellanhänder och vem slutanvändaren är: finns de med på listorna?

Ni behöver också veta om någon av mellanhänderna eller slutanvändarna kontrolleras av en listad person eller företag. Om svaret blir ja gäller att man inte får göra affärer med dem, oavsett om mellanhänderna eller slutanvändarna finns i Ryssland, EU eller i övrigt utanför EU.

Finns det en komplett lista på personer och företag som har fått sina tillgångar frysta?

Nej, tyvärr. Man får titta i varje förordning, förslagsvis via EU Sanctions Map

Ett tips för att lite enklare hitta personer och organisationer som har fått sina tillgångar frysta är att kryssa i rutan ”Lists of persons, entities and items” på EU Sanctions Map. Listorna publiceras av EU. Kommerskollegium kan inte ta ansvar för att listorna är korrekta eller uppdaterade. Frysningarna från februari och mars 2022 finns i huvudsak på vår sida om Sanktioner relaterade till Ukraina.

Det finns också databaser över listade personer, organisationer och företag hos kommersiella aktörer, till exempel Bankföreningen. Fråga din bank om de kan hjälpa dig med en betalning till din affärspartner.

Observera att frysningar också omfattar närstående, ägda företag och kontrollerade företag i förhållande till en listad person. Det gör att listorna inte alltid är kompletta.

Hur kan jag gå tillväga för att kontrollera min handelsparts koppling till frysningar?

Ditt företag måste ha koll på hur din motpart kontrolleras: utred hur ägandet ser ut, aktieägaravtal och bulvanförhållanden. I praktiken behöver du hjälp av din motpart.

Det finns igen mall för hur en sådan här utredning ska göras, men det finns råd i de vägledningar och bästapraxis som EU-kommissionen och Europeiska rådet har tagit fram (kryssa i rutan Guidelines och skrolla längst ned på sidan): EU Sanctions Map

Vad blir konsekvenserna för ett företag som, trots kontroller, visar sig ha handlat med företag som har koppling till personer på sanktionslistan?

Styrelseledamöter och andra bolagsfunktionärer har ett straffansvar enligt 8 § lag (1996:95) om vissa internationella sanktioner.

Om ditt företag har gjort en grundlig utredning utan att finna att din motpart omfattas av frysning, skulle det kunna vara något som talar till företagets fördel om det kommer till en straffrättslig prövning.

Vad händer om jag har ett kontrakt med en person eller ett företag som omfattas av frysning, direkt eller indirekt?

Kontraktet kan inte verkställas. Under vissa omständigheter kan dock undantag göras, se informationen om Sanktioner beträffande Ukraina.

Är vi som leverantör skyldiga att hålla reda på om ryskt ägande kan finnas i svenska aktiebolag som är kunder till oss?

Ja, ni måste utreda om en listad person eller ett listat företag äger eller kontrollerar bolaget.

En varuleverans har anlänt till Sverige, men vi får inte betala fakturan då det misstänks att det finns sanktionerade personer som får betalningen. Vem äger varorna nu? Är de beslagtagna av EU?

Exportförbud och frysningar reglerar inte äganderätten till varor. Men man får inte skicka eller ta emot varor eller betalningar till eller från en person eller ett företag med frysta tillgångar.

Du kan ansöka om undantag från en frysning hos Kommerskollegium. Sådana undantag kan gälla betalningar från personen eller företaget som omfattas av frysningen till dig, om betalningen har överenskommits i ett avtal ingånget innan EU beslutade om frysningen. Läs mer om undantagsgrunder: Sanktioner beträffande Ukraina.

Om vi har dotterbolag i Ryssland, är vi i koncernen ansvariga för vilka bolaget i Ryssland säljer till inom Ryssland, alltså slutanvändarna?

Ni måste se till att varan till slut inte hamnar hos en person eller företag som omfattas av frysningarna. Sanktionerna omfattar ju både direkt och indirekt export, och att indirekt göra affärer med personer och företag som omfattas av frysningar. Er koncern har därför ansvar för hur varor och tjänster används i senare led, inklusive slutanvändning.

Hur ses det om en part – som omfattas av frysningar av tillgångar för listade personer eller banker – via ett kinesiskt dotterbolag med licensintäkter till Sverige, fortsätter att leverera varor?

Att genom mellanhänder i länder utanför EU exportera listade varor och tjänster med en rysk mottagare eller för slutanvändning i Ryssland, och ställa varor och kapital till förfogande till personer och företag som omfattas av frysning, är att indirekt bryta mot förbuden. De europeiska bolagen och medborgarna, personerna som vistas i EU och företagen med verksamhet i EU måste följa sanktionerna och kan bli straffskyldiga oavsett mellanhänder.

Vad behöver jag tänka på när det gäller banker och pengatransaktioner?

Många ryska banker omfattas också av frysning och därför kan transaktioner vara svåra att genomföra. EU har beslutat att stänga av flera ryska banker från Swift-systemet. Detta innebär svårigheter att få igenom betalningar genom dessa banker.

Det är förbjudet att direkt eller indirekt delta i någon transaktion med ryska företag eller organisationer som direkt eller indirekt ägs till mer än hälften av ryska staten eller med någon som agerar på uppdrag från ett sådant företag eller en sådan organisation. Det finns dock flera transaktioner som inte omfattas av förbudet. Se mer under rubriken Tillstånd att frigöra frysta penningmedel eller ekonomiska resurser.


Fler frågor och svar från EU-kommissionen

Se EU-kommissionens frågor och svar om sanktionerna (på engelska, uppdateras löpande)

 

Innehållet i EU:s sanktioner mot Ryssland

Kommerskollegium handlägger sanktioner som rör export och import av vissa varor och tjänster samt frysta organisationer. Du kan under vissa omständigheter ansöka om undantag från sanktionerna hos oss. Här får du reda på mer om villkoren och hur du ansöker. När det gäller varor med dubbla användningsområden, eller varor som kan användas för militära ändamål, vänd dig till Inspektionen för strategiska produkter, ISP.

Rättsakterna som reglerar EU:s sanktioner mot Ryssland inklusive vilka varor och tjänster som omfattas och vilka personer och organisationer som har fått sina tillgångar frysta finns på webbplatsen EU Sanctions Map. EU beslutar kontinuerligt om nya sanktioner och frysningar, så du kan behöva hålla koll löpande.

EU Sanctions Map

Exportförbud

 • Det är förbjudet att direkt eller indirekt tillhandahålla affärstjänster inom redovisning, revision, bokföring eller skatterådgivning, företags- och organisationskonsulttjänster, marknadsföringstjänster, arkitekt- och ingenjörstjänster, juridiska rådgivningstjänster och it-konsulttjänster till ryska staten, företag och organisationer etablerade i Ryssland. Det finns flera generella undantag som inte kräver något beslut från Kommerskollegium eller någon annan myndighet. Ni måste själva bedöma om ni omfattas av sådana undantag. Läs mer i förordning 833/2014. Andra undantagsgrunder finns. Se mer om vad Kommerskollegium kan besluta om under rubriken "Att ansöka om undantag".

 • Det är förbjudet att sitta i styrelser i vissa ryska statsägda företag.

 • Det är förbjudet att exportera sällsynta jordartsmetaller, elektroniska integrerade kretsar och termografiska kameror.

 • Det är förbjudet att direkt eller indirekt tillhandahålla vissa tjänster som rör handel, förmedling eller transport av råolja eller petroleumprodukter med ursprung i Ryssland, till länder utanför EU. Ett generellt undantag, som inte kräver ett beslut från någon myndighet i Sverige, har införts  i de fall då inköpspriset för den transporterade varan inte överstiger ett visst pris, angivet i bilaga XXVIII till förordning 833/2014. Detta pris omprövas varannan månad för råolja ochflytande naturgas (LNG). Undantaget gäller inte export till EU.
 • Det är förbjudet att direkt eller indirekt sälja, leverera, överföra eller exportera varor som särskilt kan bidra till att stärka Rysslands industriella kapacitet (förtecknade i bilaga XXIII) till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland eller för användning i Ryssland. Bilagan innehåller ett stort antal produkter, inom områden som elektronik, maskiner och transportutrustning. Undantag kan bland annat göras om exporten i varje enskilt fall är nödvändig för medicinska eller farmaceutiska ändamål, eller för humanitära ändamål. Är detta aktuellt för ditt företag, kontakta  Kommerskollegium.

 • Det är förbjudet att sälja eller exportera varor, teknik och tillhörande tjänster för oljeraffinering (vissa varor i kapitel 84 och 85 i EU:s tulltaxa) och naturgaskondensering. Exempel på tjänster enligt förordningen: "tekniskt bistånd, förmedlingstjänster, finansiering eller ekonomiskt bistånd, tillhandahållande, tillverkning, underhåll och användning av sådana produkter och gåvobistånd, lån och exportkreditförsäkring, för all försäljning, leverans, överföring eller export av sådana produkter". Det är möjligt att ansöka om undantag under vissa villkor, se nedan. 

 • Exportförbud för alla varor, teknik och tillhörande tjänster i kapitel 88 i EU:s tulltaxa. Det omfattar bland annat produkter som används i flyg- och rymdindustrin. Det är möjligt att ansöka om undantag under vissa villkor. läs mer under rubriken "Att ansöka om undantag".

 • Det är förbjudet att sälja eller exportera varor, teknik och tillhörande tjänster som kan användas för till exempel oljeborrning (bilaga II, X, XI, förordning 833/2014, som har ändrats i bland annat förordning 2022/428). Förbudet gäller inte för bland annat transport av fossila bränslen från eller genom Ryssland till EU, eller för att fullgöra redan ingångna avtal om sådana varor, tjänster eller teknik (bilaga II). Ett sådant avtal måste dock ha fullgjorts senast den 17 september 2022. Det är också möjligt att ansöka om undantag hos behörig myndighet under vissa villkor, se nedan.

 • Förbud att exportera vissa maskiner och tillhörande tjänster till Belarus. Men det är möjligt att ansöka om undantag under vissa villkor, se sanktioner mot Belarus.

 • Förbud att exportera vissa varor, teknik och tillhörande tjänster till icke-regeringskontrollerade områden i Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk eller Luhansk oblast för användning inom sektorerna transporter, telekommunikation, energi samt prospektering och produktion av olja, gas och mineralfyndigheter. Undantag kan beviljas, se nedan.

 • Varor till ett värde över 300 euro per vara får inte exporteras till Ryssland. Varorna är listade i bilaga XVIII i förordning 2022/428. Undantag gäller om exporten är nödvändig för vissa officiella ändamål, bland annat vid EU-medlemsstaternas ambassader. Detta undantag är generellt och kräver inget tillstånd från Kommerskollegium.

Importförbud

 • Det är förbjudet att importera, köpa eller transportera järn- och stålprodukter som har sitt ursprung i eller har exporterats från Ryssland. De varor som berörs finns i bilaga XVII till förordning 833/2014). Det är även förbjudet att förmedla tjänster kopplade till dessa varor. Förbuden gäller inte om du har ingått ett avtal före den 16 mars 2022 (alternativt 9 april enligt femte sanktionspaketet) och behöver kunna fullgöra avtalet. Detta undantag är generellt och kräver inget tillstånd från Kommerskollegium.

 • Förbud att direkt eller indirekt köpa, importera eller överföra kol och andra fasta fossila bränslen, enligt förteckningen i bilaga XXII, till EU om varorna har sitt ursprung i Ryssland eller exporteras från Ryssland. 

 • Det är förbjudet att direkt eller indirekt importera vissa varor av guld om varan har sitt ursprung i Ryssland och om varan exporterats från Ryssland till EU eller till ett land utanför EU efter den 22 juli 2022. Förbudet omfattar också tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller andra tjänster som rör samma varor. Det är även förbjudet att tillhandahålla finansiering eller ekonomiskt bistånd för inköp, import eller överföring av de här varorna eller tjänsterna. Förbudet gäller inte import av guld som är nödvändigt för officiella ändamål för diplomatiska beskickningar, konsulat eller internationella organisationer i Ryssland som åtnjuter immunitet. Förbudet gäller heller inte för guldvaror som ska användas för personligt bruk vid resa till EU. 
  Undantag från importförbudet kan ges om det gäller kulturföremål som har lånats ut inom ramen för ett formellt kulturellt samarbete med Ryssland. Kontakta i sådana fall Kommerskollegium.

 • Förbud att direkt eller indirekt köpa, importera eller överföra varor som genererar betydande intäkter för Ryssland och därigenom möjliggör dess åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina, enligt förteckningen i bilaga XXI, till EU om varorna har sitt ursprung i Ryssland eller exporteras från Ryssland. Bilagan innehåller ett 30-tal produkttyper, exempelvis trä, cement, gödningsmedel, skaldjur och alkohol.

Anmälningsplikt för naturgaskondensat

Den som är bosatt eller etablerad i Sverige och som köper, importerar, genomför transaktioner med, eller överför naturgaskondensat med ursprung i Ryssland ska anmäla transaktionen till Kommerskollegium. Anmälan ska innehålla uppgifter om volymer.

Frysta pengar och ekonomiska resurser – banker

 • Ett antal ryska banker har fått sina tillgångar frysta, och fler har lagts till efter hand. Undantag från frysning är möjlig, mer information nedan.

Frysta pengar och ekonomiska resurser – personer, organisationer och företag

Ett stort antal personer, organisationer och företag i Ryssland har fått sina pengar och andra ekonomiska resurser frysta, enligt förordning 269/2014, och listan utökas löpande. Personer och företag som underlättar för någon att kringgå sanktionerna riskerar också att hamna på listan.

En frysning omfattar inte bara den listade personen eller organisationen, utan även närstående eller företag och organisationer som kontrolleras av den listade personen eller organisationen, även företag och organisationer i EU. Undantag från frysning är möjlig, bland annat i syfte att mildra retroaktiva effekter för europeisk industri. Mer information för olika frysningar:

Tillträde till hamnar, slussar och vägar inom EU

Förbud att ge tillträde till hamnar inom EU för fartyg som är registrerade med rysk och belarusisk flagg eller certifierade av det ryska skeppsregistret. Förbudet gäller inte om fartyget är i nöd. Vissa undantag kan ges, se nedan.

Förbud inom EU att ge tillträde till slussar för fartyg som är registrerade under rysk flagg.

Förbud för transportföretag som är etablerade i Ryssland och Belarus att transportera gods på väg inom EU, inbegripet i transit. Vissa undantag kan ges, se nedan.

Offentlig upphandling

Förbud att tilldela eller fullgöra kontrakt inom offentlig upphandling, till ryska medborgare eller fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland eller ägs av en rysk entitet eller person. Undantag kan ges i vissa fall, exempelvis för drift, underhåll, avveckling och hantering av radioaktivt avfall, bränsleförsörjning och återbearbetning av bränsle och säkerhet för civil kärnteknisk kapacitet. Vissa undantag kan ges, kontakta Kommerskollegium.

Pengatransaktioner

Det är förbjudet att ta emot insättningar från Ryssland – eller från juridiska personer, enheter eller organ utanför Ryssland som till mer än hälften kontrolleras av ryska medborgare eller personer bosatta i Ryssland – som sammantaget överstiger 100 000 euro. 

Undantag gäller för insättningar till personer som är medborgare eller har uppehållstillstånd i EU, EES eller Schweiz. EU:s behöriga myndigheter kan också undantagsvis ge särskilt tillstånd till att en insättning tas emot om den är nödvändig utifrån bland annat humanitära skäl eller för att tillgodose grundläggande behov för fysiska eller juridiska personer.

Det är förbjudet att direkt eller indirekt delta i någon transaktion med juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland, som är offentligt kontrollerade eller som till mer än 50 procent är offentligt ägda. Dessa entiteter finns i bilaga XIX (förordning 2022/428 som ändrar i förordning 833/2014). Förbudet gäller även entiteter som är etablerade utanför unionen och som till mer än 50 procent ägs av en enhet som förtecknas i bilaga XIX, eller någon som agerar på uppdrag av någon av de ovan listade entiteter.

Det är förbjudet att tillhandahålla kryptoplånbokstjänster, kontotjänster för kryptotillgångar eller depåtjänster för kryptotillgångar till ryska medborgare eller fysiska personer som är bosatta i Ryssland, eller juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland, oavsett saldo på kontot.

Det finns vissa undantag från förbuden, bland annat för transaktioner som är:

 • nödvändiga för gränsöverskridande handel mellan EU och Ryssland med varor och tjänster som inte omfattas av något annat förbud i sanktionerna mot Ryssland
 • strikt nödvändiga för direkt eller indirekt inköp, import eller transport av naturgas, titan, aluminium, koppar, nickel, palladium och järnmalm från eller genom Ryssland till EU
 • strikt nödvändiga för direkt eller indirekt inköp, import eller transport av olja, raffinerade petroleumprodukter, från eller genom Ryssland, om importen till EU i övrigt är tillåten
 • absolut nödvändiga för att senast den 31 december 2022 avveckla ett samriskföretag eller ett liknande rättsligt arrangemang som ingåtts före den 16 mars 2022
 • relaterade till tillhandahållande av elektroniska kommunikationstjänster, datacentraltjänster, och tillhandahållande av tjänster och utrustning som krävs för deras drift, underhåll, säkerhet, till en juridisk person, en enhet eller ett organ som förtecknas i bilaga XIX till förordning 833/2014
 • nödvändiga för inköp, import eller transport av farmaceutiska produkter, medicinska produkter, jordbruks- och livsmedelsprodukter till EU
 • strikt nödvändiga för att säkerställa tillgång till rättsliga eller administrativa förfaranden eller skiljedomsförfaranden i en medlemsstat samt för erkännande eller verkställighet av en dom eller en skiljedom som avkunnats i en medlemsstat.

Förbud för transaktioner med vissa ryska statligt ägda eller kontrollerade företag

Det är förbjudet att direkt eller indirekt delta i någon transaktion med vissa ryska statligt ägda eller kontrollerade företag och organisationer. Kommerskollegium kan besluta om undantag från detta förbud om transaktionen är absolut nödvändig för att senast den 30 juni 2023 avveckla ett samriskföretag som ingåtts före den 16 mars 2022.

Avveckling av investeringar i Ryssland

Det finns möjlighet till undantag från förbudet att exportera, importera eller tillhandahålla vissa varor och tjänster (undantag från artikel 5aa och 5n, förordning 833/2014), om det är ”absolut nödvändigt” för att avveckla verksamhet i Ryssland. Vänd dig till Kommerskollegium om detta är aktuellt för ditt företag.

Investeringar och bidrag

Det är förbjudet att

 • investera i eller ge bidrag till projekt som medfinansieras av Russian Direct Investment Fund
 • förvärva nya andelar i företag eller organisationer som bildats enligt rysk lag eller ett tredje lands lag och som bedriver verksamhet i energisektorn eller mineralutvinning i Ryssland
  • bevilja nya lån eller krediter, finansiering eller investeringstjänster till sådana företag eller organisationer
  • upprätta ett samriskföretag tillsammans med ett sådant företag eller en sådan organisation.

Undantag kan medges av Kommerskollegium utifrån EU-reglerna.

Förbud att inneha befattningar i de styrande organen i vissa företag och organisationer

Från och med den 16 januari 2023 är det förbjudet att inneha befattningar i de styrande organen i ryskt statligt direkt eller indirekt ägda eller kontrollerade bolag eller organisationer. Kommerskollegium får besluta om undantag i vissa fall, se "Undantag från förbud att inneha befattningar i de styrande organen i vissa företag och organisationer".

Import och export – Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk och Luhansk

Import av varor med ursprung i icke-regeringskontrollerade områden i Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk eller Luhansk oblast är generellt förbjuden men kan i vissa fall vara tillåten, efter anmälan till Kommerskollegium.

Export av vissa varor och teknik med ursprung i icke-regeringskontrollerade områden i Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk eller Luhansk oblast är förbjuden. Vissa undantag kan göras, se Sanktioner beträffande Ukraina, inklusive Krim och Sevastopol

Anmälan av kontrakt som rör egendom eller turismtjänster

Fullgörande av kontrakt som rör egendom eller turismtjänster i Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk eller Luhansk oblast ska anmälas till Kommerskollegium. Sanktioner beträffande Ukraina, inklusive Krim och Sevastopol

Att ansöka om undantag

Undantag från vissa exportförbud i syfte att avveckla affärsverksamhet i Ryssland

Tillstånd kan ges för försäljning, leverans eller överföring av varor och teknik som anges i bilagorna II, VII, X, XI, XVI, XVIII, XX och XXIII till förordning 833/2014 samt i bilaga I till förordning (EU) 2021/821 om

 • varorna och tekniken ägs av en europeisk medborgare, eller ett europeiskt företag eller organisation, eller av ryska företag och organisationer som ägs av, eller helt eller gemensamt kontrolleras av företag eller organisationer som är inkorporerade i EU
 • varorna inte är avsedda för en militär slutanvändare eller ha militär slutanvändning i Ryssland
 • varorna eller tekniken fanns i Ryssland innan berörda exportrestriktioner trädde i kraft.

Tillstånd kan också ges för import eller överföring av varor som förtecknas i bilagorna XVII och XXI till förordning 833/2014 om sådan import eller överföring är absolut nödvändig för att avveckla affärsverksamhet i Ryssland, om samma förutsättningar som i punktsatserna ovan är uppfyllda.

Kontakta Kommerskollegium om något av detta är aktuellt för ditt företag. Den 31 december 2023 är sista dagen som Kommerskollegium får besluta om tillstånd enligt de här undantagsgrunderna.

Humanitära skäl grund för undantag

Det finns i in del fall möjlighet till undantag från sanktionerna av humanitära skäl. Med humanitära skäl menas exempelvis att leverera eller underlätta leverans av bistånd, inklusive medicinska förnödenheter, livsmedel eller transport av humanitär personal. Det kan också handla om leveranser i samband med evakueringar, under förutsättning att det inte finns skäl att anta att varorna kan ha en militär slutanvändning.

Undantag från exportförbud – affärstjänster

Undantag kan göras 

 • av humanitära skäl
 • för det civila samhällets verksamhet som direkt främjar demokrati, mänskliga rättigheter eller rättsstatsprincipen i Ryssland
 • för drift av diplomatiska i Ryssland, för att säkerställa kritisk energiförsörjning inom EU
 • för inköp, import eller transport till EU av titan, aluminium, koppar, nickel, palladium och järnmalm
 • för att säkerställa kontinuerlig drift av infrastruktur, hårdvara och programvara som är av avgörande betydelse för människors hälsa och säkerhet eller för miljösäkerheten
 • för att teleoperatörer i EU ska kunna tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster

Om något av detta är aktuellt för ert företag, kontakta Kommerskollegium.

Undantag från exportförbud varor, teknik och tjänster som kan användas för oljeraffinering

 • Undantag från exportförbudet kan ges av Kommerskollegium om exporten är nödvändig för att brådskande skydda hälsa, säkerhet eller miljön. Ni hittar vilka varor som berörs under bilaga X i förordning 833/2014 med ändringar.

 • Försäljningen eller exporten får i brådskande fall ske utan tillstånd men detta förutsätter att Kommerskollegium informeras om åtgärden inom fem arbetsdagar efter att den har ägt rum och att beslutet att inte inhämta tillstånd kan motiveras.

Om något av detta är aktuellt för ert företag, kontakta Kommerskollegium.

Undantag från exportförbud – viss oljeprospektering

 • Undantag från exportförbudet kan ges av en behörig myndighet om export av varor, tekniskt eller ekonomiskt bistånd är nödvändigt för att säkerställa kritisk energiförsörjning inom EU.

 • Undantag från exportförbudet kan ges av en behörig myndighet om exporten ska  användas av en juridisk person eller ett företag som är bildat eller inrättat enligt en EU-medlemsstats lagstiftning.

Om något av detta är aktuellt för ert företag, kontakta Kommerskollegium.

Undantag från exportförbud – varor för luftfart och rymdfart

 • Undantag från förbudet kan göras om exporten är nödvändigt för att undvika incidenter med satelliter.

 • Undantag kan också göras av humanitära skäl.

Om något av detta är aktuellt för ert företag, kontakta Kommerskollegium.

Tillstånd att frigöra frysta penningmedel eller ekonomiska resurser

 • Ni kan ansöka om tillstånd att frigöra frysta penningmedel eller ekonomiska resurser som tillhör de frysta ryska bankerna.
 • Ni kan också ansöka om tillstånd att frigöra frysta penningmedel eller ekonomiska resurser som tillhör någon annan person eller något annat företag eller organisation enligt förordningarna 269/2014 och 208/2014 med ändringar. Sanktioner beträffande Ukraina
 • Tillstånd kan ges endast om frigörandet är nödvändigt för att senast den 24 augusti 2022 avsluta verksamhet eller överenskommelser som ingåtts med dessa enheter före den 23 februari 2022

Vidare medges frigörande för

 • vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser som tillhör PJSC KAMAZ alias KAMAZ PTC om det är nödvändigt för att slutföra transaktioner och försäljningar som är nödvändiga för att senast den 31 december 2022 avveckla ett samriskföretag som ingicks före den 16 mars 2022 och inbegriper vissa ryska statligt ägda företag och organisationer
 • vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser som tillhör National Settlement Depository (NSD) om det är nödvändigt för att senast den 7 januari 2023 slutföra transaktioner, avtal eller andra överenskommelser som ingåtts med eller på annat sätt inbegriper NSD före den 3 juni 2022.

Flera bestämmelser om frigörande av penningmedel eller ekonomiska resurser kom i december 2022. Under vissa villkor kan tillstånd ges om

 • om frigörandet är nödvändigt för att senast den 17 juni 2023 slutföra en pågående försäljning och överföring av äganderätter som Sberbank äger i företag och organisationer som är etablerade i EU
 • frigörandet av penningmedel eller andra ekonomiska resurser från Credit Bank of Moscow eller SC Dalnevostochniy Bank/JSC Far Eastern Bank är nödvändigt för att senast den 17 juni 2023 avsluta insatser, avtal eller andra överenskommelser som ingåtts före den 16 december 2022
 • frigörandet från Bank Rossya, Promsvyazbank, VEB.RF/Vnesheconombank VEB, Otkritie FC Bank, Novikombank, Sovcombank, VTB Bank, Sberbank, Credit Bank of Moscow eller SC Dalnevostochniy Bank/JSC Far Eastern Bank är det är nödvändigt för inköp, import eller transport av jordbruks- och livsmedelsprodukter, inklusive vete och gödselmedel
 • frigörandet av listade personers tillgångar är nödvändigt för försäljning, leverans, överföring eller export av jordbruks- och livsmedelsprodukter, inklusive vete och gödselmedel, till länder utanför EU.

Blankett: Ansökan om frigörande av frysta penningmedel eller ekonomiska resurser som kontrolleras av organisationer

Undantag från tillträdesförbudet till hamnar och slussar

Tillstånd att anlöpa svensk hamn eller sluss kan ges på vissa grunder, exempelvis vid inköp, import eller transport till EU av naturgas och olja eller humanitära skäl samt inköp, import eller transport av farmaceutiska produkter, medicinska produkter, jordbruks- och livsmedelsprodukter. 

Blankett: Ansökan om undantag för fartygsanlöp

Undantag från tillträdesförbudet på vägar inom EU

Tillstånd för vägtransporter inom EU kan ges på vissa grunder, exempelvis vid inköp, import eller transport till unionen av naturgas och olja eller humanitära skäl samt inköp, import eller transport av farmaceutiska produkter, medicinska produkter, jordbruks- och livsmedelsprodukter.

Blankett: Ansökan om undantag för vägtransporter

Tillstånd att ta emot insättningar

Tillstånd kan ges för juridiska personer, enheter och organ att ta emot en insättning från Ryssland – eller från juridiska personer, enheter eller organ utanför Ryssland som till mer än hälften kontrolleras av ryska medborgare eller personer bosatta i Ryssland – som överstiger 100 000 euro om insättningen är nödvändig för att tillgodose grundläggande behov, betala för juridiska tjänster, täcka extraordinära utgifter, tillgodose humanitära skäl eller nödvändig för verksamhet inom det civila samhället eller vid en beskickning eller internationell organisation.

Om detta är aktuellt för ditt företag behöver du ansöka om undantag hos Kommerskollegium.

Tillstånd för investeringar och bidrag

Ni kan ansöka om tillstånd till investeringar i eller bidrag till projekt som medfinansieras av Russian Direct Investment Fund, om en sådan investering, sådant deltagande eller sådant bidrag grundar sig på avtal som har ingåtts före den 2 mars 2022 eller biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal.

Ni kan ansöka om tillstånd för att investera i företag eller organisationer som bedriver verksamhet i energisektorn eller mineralutvinning i Ryssland om undantaget är nödvändigt för att säkerställa kritisk energiförsörjning inom EU. Undantaget inkluderar under vissa omständigheter också transport av naturgas och olja, eller raffinerade petroleumprodukter från eller genom Ryssland till EU. 

Om något av detta är aktuellt för ert företag, kontakta Kommerskollegium.

Undantag från förbud att inneha befattningar i de styrande organen i vissa företag och organisationer

Kommerskollegium får besluta om undantag

 • om befattningen är nödvändig för att säkerställa kritisk energiförsörjning
 • om företaget eller organisationen medverkar i transitering av olja genom Ryssland (gäller olja med ursprung i ett land utanför EU) 
 • om befattningen är i en verksamhet som inte omfattas av förbudet för oljeimport till EU.

Så hanterar Kommerskollegium din ansökan

När Kommerskollegium får in en ansökan om undantag från sanktionerna undersöker vi om ansökan är förenlig med det regelverk EU har beslutat. För att kunna godkänna en ansökan måste den alltså stämma överens med de juridiska förutsättningar som EU har beslutat. Kommerskollegium har ingen möjlighet att avvika från EU-regelverket eller ta hänsyn till andra faktorer än EU:s lagstiftning.

Handläggningstiden är normalt 2–4 veckor, efter att vi har mottagit en komplett ansökan. Om vi behöver samråda med andra länder inom EU har vi en skyldighet att avvakta med att fatta beslut i upp till tio arbetsdagar.

När du har fått exporttillstånd – ange Kommerskollegiums diarienummer i exportdeklarationens fält 44 (särskilda upplysningar – fritextfältet) för Tullverkets fortsatta hantering.

Mer information om hur vi bedömer ansökningar om undantag: Beslut om undantag från sanktioner strikt juridiska

Andra svenska myndigheter som ansvarar för sanktioner

Sanktioner mot personer, såsom frysta pengar eller andra ekonomiska resurser

Restriktioner för produkter med dubbla användningsområden

Övergripande information om sanktionerna och vilka myndigheter som ansvarar

Frågor om sanktionerna mot Ryssland?

Har du en fråga eller behöver hjälp? Högst upp på denna sida, under rubriken "Vad innebär sanktionerna för mitt företag", finner du svar på många företagsrelaterade frågor. Även EU-kommissionen har ett dokument med frågor och svar som löpande uppdateras (länkat). Om du inte hittar hjälp där, återkom till oss per mejl, alternativt ring måndag–torsdag kl. 13–15.

Gruppen som arbetar med sanktioner

Telefon: 08-690 49 20

Öppna eller stäng kontaktformuläret

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas