Sanktioner mot Ryssland

Den 1 augusti 2014 införs sanktioner mot Ryssland då landets agerande anses destabilisera situationen i Ukraina.

Avsikten med åtgärderna är bland annat att förbjuda viss export till oljeprojekt och att kontrollera export till Ryssland av teknik som är anpassad för oljeindustrin. Det infördes därför ett krav på tillstånd för export av vissa oljerelaterade produkter, se bilaga II till EU-förordning nr. 833/2014 samt ett krav på tillstånd för att tillhandahålla vissa tjänster som rör de listade produkterna - se punkt B nedan. Genom EU-förordning nr. 960/2014 kompletterades sanktionerna även med ett förbud att tillhandahålla kringtjänster - såsom borrning och borrhålsprovning - till dessa oljeprojekt.

Den 6 december 2014 förtydligades definitionerna för de oljeprojekt som omfattas av förbudet, se EU-förordning nr. 1290/2014 och A1 nedan. Notera även att bilaga II i EU-förordning nr. 833/2014 ändrades genom denna förordning. Samtidigt infördes en möjlighet att genomföra vissa brådskande leveranser utan tillstånd för att förhindra konsekvenser för människors hälsa och säkerhet eller för miljön, se under C nedan.

Utöver detta har förbud införts för ryska banker och finansinstitutioner att få finansiering på europeiska och internationella kapitalmarknader.

För sanktioner som relaterar till Ukraina och Krim/Sevastopol se separat webbsida - notera även att vissa ryska personer och enheter som fått sina tillgångar frysta listas i dessa förordningar.

Kommerskollegiums uppdrag

Kommerskollegium hanterar ansökningar om tillstånd för export av A) produkter och B) tillhandahållande av tjänster som rör produkter som anges i bilaga II till EU-förordning nr. 833/2014 ändrad genom EU-förordning nr. 1290/2014.

A) Ansökan om exporttillstånd - produkter

Tillstånd kan enligt artikel 3 beviljas i följande fall:

 1. Export av listade produkter som inte kommer att användas för följande projekt i Ryssland, inbegripet dess exklusiva ekonomiska zon och kontinentalsockel:
  a) Oljeprospektering, inklusive provborrning, och oljeproduktion i vatten på mer än 150 meters djup.
  b) Oljeprospektering, inklusive provborrning, och oljeproduktion i havsområdet norr om norra polcirkeln.
  c) Projekt som har potential att producera olja från reserver som befinner sig i skifferformationer genom hydraulisk spräckning; detta gäller inte prospektering, inklusive provborrning, och produktion genom skifferformationer för att lokalisera, eller utvinna olja från, andra reservoarer än skifferreservoarer.
 2. Om avtal tecknats före den 1 augusti 2014 kan export ske även för de oljeprojekt som omnämns i punkt 1. I sådana fall ska information bifogas som styrker detta.
 3. Export som är nödvändig för att i ett brådskande läge förhindra eller dämpa effekterna av en händelse som sannolikt kommer att ha allvarliga och betydande konsekvenser för människors hälsa och säkerhet eller för miljön.

Ansökan om exporttillstånd för produkter till Ryssland

B) Ansökan om exporttillstånd - tjänster

Exporttillstånd kan enligt artikel 4.3 beviljas för:

4.3 a) Tekniskt bistånd och förmedlingstjänster som rör de produkter som anges i bilaga II
och
4.3 b) Finansiering och ekonomiskt bistånd som rör de produkter som anges i bilaga II.

Ansökan om exporttillstånd för tjänster till Ryssland

C) Underrättelse i efterhand vid brådskande situationer avseende människors hälsa och säkerhet eller för miljön

I EU-förordning nr. 1290/2014 regleras en möjlighet för en exportör att leverera utan tillstånd om detta är nödvändigt för att i vederbörligen motiverade brådskande fall (duly justified cases of emergency) förhindra eller dämpa effekterna av en händelse som sannolikt kommer att ha allvarliga och betydande konsekvenser för människors hälsa och säkerhet eller för miljön. Detta är möjligt vid:

 • Export av produkter enligt artikel 3.5 sista stycket
 • Tillhandahållande av tjänst enligt artikel 4.3 sista stycket samt
 • Tillhandahållande av kringtjänst enligt artikel 3a.3 - här är kriteriet "i ett brådskande läge" (urgent prevention).

Vid dessa fall ska exportören underrätta Kommerskollegium inom fem dagar efter det att exporten/tillhandahållande av tjänsten skett och lämna detaljerade uppgifter om det relevanta motivet för försäljningen, leveransen, exporten mm.

Här kan du ladda ned en blankett för underrättelse enligt förordningen: Blankett för anmälan.

Anmälan ska skickas till registrator@kommerskollegium.se.

Så ansöker ditt företag om exporttillstånd

 • Ansökan ska göras i det land där exportören är etablerad.
 • Om produkterna finns i ett annat EU-land än det där ansökan lämnas in ska ansökan fyllas i på engelska.
 • Utöver möjligheten att ansöka om exporttillstånd för enskilda leveranser av specifika produkter kan företag som har återkommande export till Ryssland ansöka om ett löpande tillstånd.
 • Vid förnyelse av ett eller flera löpande tillstånd inges en ny ansökan i god tid med referens till befintliga ärendenummer.
 • Ansökan ska undertecknas av behörig firmatecknare och skickas till: regist...@kommerskollegium.se

Så hanterar Kommerskollegium din ansökan

Ansökningarna hanteras i inkommande ordning. Så snart ansökan har inkommit skickas en bekräftelse med ärendenummer som kan användas vid fortsatt kontakt. Vänligen kontakta Kommerskollegium i annat fall.

Handläggningstiden uppgår normalt till 2-4 veckor. I de fall Kommerskollegium behöver samråda med andra länder inom EU finns en skyldighet att avvakta beslut i upp till tio arbetsdagar.

När tillstånd givits - uppgift i exportdeklarationen

Kommerskollegiums diarienummer ska anges i exportdeklarationens fält 44 (särskilda upplysningar - fritextfältet) för Tullverkets fortsatta hantering. Tullverket kan sedan begära in en kopia av tillståndet.

Dokument

Ställ en fråga om sanktioner

Har du en fråga eller behöver hjälp? Kontakta mig!

Magnus Andersson

Telefon: 08-690 48 00

Kontaktformulär