Sanktioner mot Ryssland

EU:s sanktioner mot Ryssland innebär bland annat förbud av viss export till oljeprojekt och att kontroll av export till Ryssland av teknik som är anpassad för oljeindustrin. I vissa fall kan undantag från sanktioner göras. På den här sidan får du svar på vanliga frågor om sanktioner och fördjupad information om vilka villkor som gäller för undantag.

Webbinarium med svar på frågor

Många av företagens vanliga frågor besvarades vid ett webbinarium den 9 mars. Du kan ta del av det i efterhand. Se webbinariet på Youtube.

Vad innebär sanktionerna för mitt företag?

På den här sidan finns ett urval frågor och svar som kan vara till nytta för ditt företag. Mer information om hur vi bedömer ansökningar om undantag: Beslut om undantag från sanktioner strikt juridiska (nyhetsartikel)

Omfattas min vara av sanktionerna?

Med hjälp av exportvarans tullkod (HS-kod) hittar du svaret i EU:s tulltaxa. Under ”Visa villkor” finns information om huruvida varan är föremål för exportrestriktioner. Gå till tulltaxan (Tullverket)

Tänk på att förbudet också gäller för export av varor till andra länder utanför EU än Ryssland om exporten har en rysk mottagare eller slutanvändning i Ryssland.

Tulltaxan visar dubbla användningsområden (dual use) för min vara, vad gäller då?

Kontakta Inspektionen för strategiska produkter, ISP, om du handlar med varor med dubbla användningsområden eller varor enligt bilaga VII i förordning 833/2014.

Jag har en godstransport som ska till Ryssland och inget EU-baserat transportföretag vill åta sig uppdraget. Ett ryskt företag har dock accepterat uppdraget. Hur gör jag för att transporten ska kunna genomföras?

Det är förbjudet för vägtransportföretag som är etablerade i Ryssland eller Belarus att transportera gods på väg inom EU. Det gäller även i transit. Du kan ansöka om undantag från förbudet hos oss på Kommerskollegium, det krävs dock att ett antal villkor är uppfyllda för att du ska få ett undantag. Se mer information nedan under Undantag från tillträdesförbudet på vägar inom EU.

Ett ryskt transportföretag ska hämta gods i Sverige och kommer att köra från Ryssland till Sverige via Finland och tillbaka samma väg. Jag har sökt och fått undantag för godstransporten i Sverige men är det något mer vi behöver göra vad gäller själva transporten?

Om lastbilen körs utan gods från Ryssland till Sverige behövs inget undantag vare sig i Finland eller Sverige. Men så fort bilen lastas med gods träder förbudet in. Det betyder att du kommer behöva undantag från förbudet både för den del av transporten som sker i Sverige och den del som sker i Finland. Du behöver alltså två undantag. Ta kontakt med Kommerskollegium i Sverige och relevant myndighet i Finland.

Kan jag som transportföretag ansöka om undantag åt min kund?

Ja, men du bör kunna visa att du har ett uppdrag från kunden.

Mitt företag ska ansöka om undantag från vägtransportförbudet och kommer att genomföra flera transporter under det närmaste året. Kan vi söka ett undantag för alla transporter samtidigt?

I princip ja, men det förutsätter att varje individuell transport uppfyller kraven för att beviljas undantag. Om man kan visa att ett antal transporter kommer att vara identiska eller är delar av samma affärsuppgörelser, som till exempel flera leveranser av samma vara, kan man få ett bredare undantag. Hur länge ett undantag kan gälla är en bedömning som Kommerskollegium gör från fall till fall.

Går det att få undantag från sanktionerna som gäller varor och tjänster?

För de varor och tjänster som omfattas av exportförbud kan Kommerskollegium under vissa villkor bevilja undantag:

 • i en nödsituation för att skydda hälsa och miljö
 • för varor enligt bilaga II förordning 833/2014 kan exporttillstånd ges om varorna är nödvändiga för att säkerställa kritisk energiförsörjning inom EU eller om varorna uteslutandeska användas av företag som ägs eller kontrolleras av ett företag som är bildat enligt lagstiftningen i en medlemsstat i EU. Varorna i bilaga II är till exempel rör, borrkronor och lastare.

Hur bär man sig åt för att ansöka om undantag för export (ej dubbla användningsområden) för kontrakt ingångna före 26/2?

För vissa varor angivna i vissa bilagor till förordning 833/2014 och 765/2006  finns generella undantag från exportförbud för leveranser enligt avtal som har ingåtts före ett visst datum, beroende av vilket exportförbud det är fråga om. Du behöver inte ha något tillstånd från Kommerskollegium i sådana fall. Det har tidigare funnits möjlighet flera undantag (beroende på när avtal hade tecknats) som inte längre är aktuella. Det är ditt eget ansvar att bedöma om sådana undantag är tillämpliga på din situation. Kom också ihåg att du fortfarande måste hålla koll på motpartens direkta eller indirekta förhållanden och frysningar. I vissa fall kan undantag från frysning göras, kontakta i så fall Kommerskollegium.

Kan jag fortsätta att köpa och importera varor från Belarus som tidigare? Är det beroende av vara och motpart? 

Möjligheterna att importera från Belarus beror på vara, tjänst och motpart och deras underleverantörer. Du kan se vilka varor som omfattas på EU Sanctions Map och Tulltaxan.

När det gäller motpart: Frysningar omfattar inte bara ägande utan också om vem som har kontroll över motparten. Se förteckningar över listade personer på EU Sanctions Map (kryssa i rutan Lists of persons, entities and items). För att få en mer heltäckande bild av listade personer och företag bör du titta på flera sidor: tematiska sanktioner, Ryssland, Belarus och Ukraina.

Mitt företag tillhandahåller tjänster i Ryssland och Ukraina. Vad gäller då?

Tjänster som är knutna till varor som omfattas av sanktionerna är också belagda med exportförbud. Detta gäller till exempel finansiella tjänster, reparationer, underhåll och utbildning – oavsett vem som sålt varan eller varifrån varan har exporterats eller sålts.

Exempel på tjänster: tekniskt bistånd, förmedlingstjänster, finansiering eller ekonomiskt bistånd, tillhandahållande, tillverkning, underhåll och användning av sådana produkter och gåvobistånd, lån och exportkreditförsäkring, för all försäljning, leverans, överföring eller export av sådana produkter.

Kan jag genomföra betalningar till och från Ryssland eller Belarus?

Det finns inget generellt förbud för betalningar till Ryssland eller Belarus. Men betalningar på sammantaget över 100 000 euro får inte tas emot från Ryssland, ryska medborgare eller ryska företag, och inte heller från Belarus, medborgare i Belarus eller belarusiska företag. Undantag gäller bland annat för insättningar till personer som är medborgare eller har uppehållstillstånd i EU, EES eller Schweiz. 

Observera att förbudet mot betalningar gäller oavsett om den ryska eller belarusiska motparten har fått sina tillgångar frysta eller inte enligt bland annat förordningarna 269/2014 och 765/2006. Observera även att det finns särskilda förbud för transaktioner med, eller kreditgivning till, vissa särskilt angivna ryska och belarusiska företag och personer, även om de inte omfattas av frysning. Läs mer om undantagen under rubriken Pengatransaktioner.

Hur ska man förhålla sig till personer och företag som har fått sina tillgångar frysta?

Om en person eller företag har fått sina tillgångar frysta, får du inte ställa pengar eller varor, direkt eller indirekt, till förfogande för dem. Du får heller inte ta emot något från personer eller företag som har fått sina tillgångar frysta.

Vilka är det som omfattas av frysning?

De företag, personer och organisationer som har fått sina tillgångar frysta är listade i olika förordningar, bland andra:

 • Rysslands- och Krimsanktionerna (förordning 269/2014 och 208/2014) med ändringar.
 • Belarussanktionerna (förordning 765/2006) med ändringar.
 • Frysningar med anledning av brott mot mänskliga rättigheter (2020/1998) med ändringar.

Listorna finns i bilagorna till respektive förordning. OBS! Det listas kontinuerligt ytterligare personer, organisationer och företag till förordningarna, så du kan behöva hålla koll löpande.

Finns det en komplett lista på personer och företag som har fått sina tillgångar frysta?

Nej, tyvärr. Man får titta i varje förordning, förslagsvis via EU Sanctions Map

Ett tips för att lite enklare hitta personer och organisationer som har fått sina tillgångar frysta är att kryssa i rutan ”Lists of persons, entities and items” på EU Sanctions Map. Listorna publiceras av EU. Kommerskollegium kan inte ta ansvar för att listorna är korrekta eller uppdaterade. Frysningarna från februari och mars 2022 finns i huvudsak på Ukraina-sidan.

Det finns också databaser över listade personer, organisationer och företag hos kommersiella aktörer, till exempel Bankföreningen. Fråga din bank om de kan hjälpa dig med en betalning till din affärspartner.

Hur mycket måste mitt företag kontrollera när det gäller personer och företag som har fått sina tillgångar frysta?

Ni måste kontrollera om er affärspartner finns på någon av listorna. Men ni måste också ha koll på eventuella mellanhänder och vem slutanvändaren är: finns de med på listorna?

Ni behöver också veta om någon av mellanhänderna eller slutanvändarna kontrolleras av en listad person eller företag. Om svaret blir ja gäller att man inte får göra affärer med dem, oavsett om mellanhänderna eller slutanvändarna finns i Ryssland, EU eller i övrigt utanför EU.

Hur kan jag gå tillväga för att kontrollera min handelsparts koppling till frysningar?

Ditt företag måste ha koll på hur din motpart kontrolleras: utred hur ägandet ser ut, aktieägaravtal och bulvanförhållanden. I praktiken behöver du hjälp av din motpart.

Det finns igen mall för hur en sådan här utredning ska göras, men det finns råd i de vägledningar och bästapraxis som EU-kommissionen och Europeiska rådet har tagit fram (kryssa i rutan Guidelines och skrolla längst ned på sidan): EU Sanctions Map

Vad blir konsekvenserna för ett företag som, trots kontroller, visar sig ha handlat med företag som har koppling (kontrolleras) av personer på sanktionslistan?

Styrelseledamöter och andra bolagsfunktionärer har ett straffansvar enligt 8 § lag (1996:95) om vissa internationella sanktioner.

Om ditt företag har gjort en grundlig utredning utan att finna att din motpart omfattas av frysning, skulle det kunna vara något som talar till företagets fördel om det kommer till en straffrättslig prövning.

Vad händer om jag har ett kontrakt med en person eller ett företag som omfattas av frysning, direkt eller indirekt?

Kontraktet kan inte verkställas. Under vissa omständigheter kan dock undantag göras, se Sanktioner beträffande Ukraina.

Är vi som leverantör skyldiga att hålla reda på om ryskt ägande kan finnas i svenska aktiebolag som är kunder till oss?

Ja, ni måste utreda om en listad person eller ett listat företag äger eller kontrollerar bolaget.

Import av trä har anlänt Sverige, men vi får inte betala fakturan då det misstänks att det finns sanktionerade personer som får betalningen. Vem äger varorna nu? Är de beslagtagna av EU?

Exportförbud och frysningar reglerar inte äganderätten till varor. Men man får inte skicka eller ta emot varor eller betalningar till eller från en person eller ett företag med frysta tillgångar.

Du kan ansöka om undantag från en frysning hos Kommerskollegium. Sådana undantag kan gälla betalningar från personen eller företaget som omfattas av frysningen till dig, om betalningen har överenskommits i ett avtal ingånget innan EU beslutade om frysningen. Läs mer om undantagsgrunder: Sanktioner beträffande Ukraina.

Om vi har dotterbolag i Ryssland, är vi i koncernen ansvariga för vilka bolaget i Ryssland säljer till inom Ryssland, alltså slutanvändarna?

Ni måste se till att varan till slut inte hamnar hos en person eller företag som omfattas av frysningarna. Sanktionerna omfattar ju både direkt och indirekt export, och att indirekt göra affärer med personer och företag som omfattas av frysningar. Er koncern har därför ansvar för hur varor och tjänster används i senare led, inklusive slutanvändning.

Om man omfattas av sanktionerna vad gäller frysningar av tillgångar för listade personer eller banker, hur ses det om man via ett kinesiskt dotterbolag – där man erhåller licensintäkter till Sverige – fortsätter att leverera varor?

Att genom mellanhänder i länder utanför EU exportera listade varor och tjänster med en rysk mottagare eller för slutanvändning i Ryssland, och ställa varor och kapital till förfogande till personer och företag som omfattas av frysning, är att indirekt bryta mot förbuden. De europeiska bolagen och medborgarna, personerna som vistas i EU och företagen med verksamhet i EU måste följa sanktionerna och kan bli straffskyldiga oavsett mellanhänder.

Vad behöver jag tänka på när det gäller banker och pengatransaktioner?

Vissa ryska banker omfattas också av frysning och därför kan transaktioner vara svåra att genomföra. EU har beslutat att stänga av vissa ryska banker från Swift-systemet. Detta innebär svårigheter att få igenom betalningar genom dessa banker.

Det är förbjudet att direkt eller indirekt delta i någon transaktion med ryska företag eller organisationer som direkt eller indirekt ägs till mer än hälften av ryska staten eller med någon som agerar på uppdrag från ett sådant företag eller en sådan organisation. Det finns dock flera transaktioner som inte omfattas av förbudet. Se mer under rubriken

Fler frågor och svar

Se EU-kommissionens frågor och svar om sanktionerna (pdf, på engelska)

 

Innehållet i EU:s sanktioner mot Ryssland

Kommerskollegium handlägger sanktioner som rör export och import av vissa varor och tjänster samt frysta organisationer. Du kan under vissa villkor ansöka om undantag från sanktionerna hos oss. Här får du reda på mer om villkoren och hur du ansöker. När det gäller varor med dubbla användningsområden, eller varor som kan användas för militära ändamål, vänd dig till Inspektionen för strategiska produkter, ISP.

Rättsakterna som reglerar EU:s sanktioner mot Ryssland inklusive vilka varor och tjänster som omfattas och vilka personer och organisationer som har fått sina tillgångar frysta finns på webbplatsen EU Sanctions Map

EU Sanctions Map

Exportförbud

 • Det är förbjudet att direkt eller indirekt sälja, leverera, överföra eller exportera varor som särskilt kan bidra till att stärka Rysslands industriella kapacitet och som förtecknas i bilaga XXIII till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland eller för användning i Ryssland. Bilagan innehåller ett stort antal produkter, inom områden som elektronik, maskiner och transportutrustning. Undantag kan göras bland annat om exporten i varje enskilt fall är nödvändig för medicinska eller farmaceutiska ändamål, eller för humanitära ändamål. Är detta aktuellt för ditt företag, kontakta  Kommerskollegium.

 • Det är förbjudet att sälja eller exportera varor, teknik och tillhörande tjänster för oljeraffinering (vissa varor i kapitel 84 och 85 i EU:s tulltaxa) och naturgaskondensering. Exempel på tjänster enligt förordningen: "tekniskt bistånd, förmedlingstjänster, finansiering eller ekonomiskt bistånd, tillhandahållande, tillverkning, underhåll och användning av sådana produkter och gåvobistånd, lån och exportkreditförsäkring, för all försäljning, leverans, överföring eller export av sådana produkter". Det är möjligt att ansöka om undantag under vissa villkor, se nedan. 

 • Exportförbud för alla varor, teknik och tillhörande tjänster i kapitel 88 i EU:s tulltaxa. Det omfattar bland annat produkter som används i flyg- och rymdindustrin. Inga undantag medges.

 • Det är förbjudet att sälja eller exportera varor, teknik och tillhörande tjänster som kan användas för till exempel oljeborrning (bilaga II, X, XI, förordning 833/2014, som har ändrats i bland annat förordning 2022/428). Förbudet gäller inte för bland annat transport av fossila bränslen från eller genom Ryssland till EU, eller för att fullgöra redan ingångna avtal om sådana varor, tjänster eller teknik (bilaga II). Ett sådant avtal måste dock ha fullgjorts senast den 17 september 2022. Det är också möjligt att ansöka om undantag hos behörig myndighet under vissa villkor, se nedan.

 • Förbud att exportera vissa maskiner och tillhörande tjänster till Belarus. Men det är möjligt att ansöka om undantag under vissa villkor, se sanktioner mot Belarus.

 • Förbud att exportera varor, teknik och tillhörande tjänster till icke-regeringskontrollerade områden i Donetsk eller Luhansk oblast för användning inom sektorerna transporter, telekommunikation, energi samt prospektering och produktion av olja, gas och mineralfyndigheter. Undantag kan beviljas, se nedan.

 • Varor till ett värde över 300 euro per vara får inte exporteras till Ryssland. Varorna är listade i bilaga XVIII i förordning 2022/428. Undantag gäller om exporten är nödvändig för vissa officiella ändamål, bland annat vid EU-medlemsstaternas ambassader. Detta undantag är generellt och kräver inget tillstånd från Kommerskollegium.

Importförbud

 • Det är förbjudet att importera, köpa eller transportera järn- och stålprodukter som har sitt ursprung i eller har exporterats från Ryssland. De varor som berörs finns i bilaga XVII till förordning 833/2014). Det är även förbjudet att förmedla tjänster kopplade till dessa varor. Förbuden gäller inte om du har ingått ett avtal före den 16 mars 2022 (alternativt 9 april enligt femte sanktionspaketet) och behöver kunna fullgöra avtalet. Detta undantag är generellt och kräver inget tillstånd från Kommerskollegium.

 • Förbud att direkt eller indirekt köpa, importera eller överföra kol och andra fasta fossila bränslen, enligt förteckningen i bilaga XXII, till EU om varorna har sitt ursprung i Ryssland eller exporteras från Ryssland. 

 • Det är förbjudet att direkt eller indirekt importera vissa varor av guld om varan har sitt ursprung i Ryssland och om varan exporterats från Ryssland till EU eller till ett land utanför EU efter den 22 juli 2022. Förbudet omfattar också tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller andra tjänster som rör samma varor. Det är även förbjudet att tillhandahålla finansiering eller ekonomiskt bistånd för inköp, import eller överföring av de här varorna eller tjänsterna. Förbudet gäller inte import av guld som är nödvändigt för officiella ändamål för diplomatiska beskickningar, konsulat eller internationella organisationer i Ryssland som åtnjuter immunitet. Förbudet gäller heller inte för guldvaror som ska användas för personligt bruk vid resa till EU. 
  Undantag från importförbudet kan ges om det gäller kulturföremål som har lånats ut inom ramen för ett formellt kulturellt samarbete med Ryssland. Kontakta i sådana fall Kommerskollegium.

 • Förbud att direkt eller indirekt köpa, importera eller överföra varor som genererar betydande intäkter för Ryssland och därigenom möjliggör dess åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina, enligt förteckningen i bilaga XXI, till EU om varorna har sitt ursprung i Ryssland eller exporteras från Ryssland. Bilagan innehåller ett 30-tal produkttyper, exempelvis trä, cement, gödningsmedel, skaldjur och alkohol.

Frysta pengar och ekonomiska resurser – banker

 • Ett antal ryska banker har fått sina tillgångar frysta. Undantag från frysning är möjlig, mer information nedan.

Frysta pengar och ekonomiska resurser – personer, organisationer och företag

Ett stort antal personer, organisationer och företag i Ryssland har fått sina pengar och andra ekonomiska resurser frysta, enligt förordning 269/2014. En frysning omfattar inte bara den listade personen eller organisationen, utan även företag och organisationer som kontrolleras av den listade personen eller organisationen, även företag och organisationer i EU. Undantag från frysning är möjlig, bland annat i syfte att mildra retroaktiva effekter för europeisk industri. Mer information om grunder för undantag finns på:

Tillträde till hamnar, slussar och vägar inom EU

Förbud att ge tillträde till hamnar inom EU för fartyg som är registrerade med rysk och belarusisk flagg. Förbudet gäller inte om fartyget är i nöd. Vissa undantag kan ges, se nedan.

Förbud inom EU att ge tillträde till slussar för fartyg som är registrerade under rysk flagg.

Förbud för transportföretag som är etablerade i Ryssland och Belarus att transportera gods på väg inom EU, inbegripet i transit. Vissa undantag kan ges, se nedan.

Offentlig upphandling

Förbud att tilldela eller fullgöra kontrakt inom offentlig upphandling, till ryska medborgare eller fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland eller ägs av en rysk entitet eller person. Undantag kan ges i vissa fall, exempelvis för drift, underhåll, avveckling och hantering av radioaktivt avfall, bränsleförsörjning och återbearbetning av bränsle och säkerhet för civil kärnteknisk kapacitet. Vissa undantag kan ges, kontakta Kommerskollegium.

Pengatransaktioner

Det är förbjudet att ta emot insättningar från Ryssland – eller från juridiska personer, enheter eller organ utanför Ryssland som till mer än hälften kontrolleras av ryska medborgare eller personer bosatta i Ryssland – som sammantaget överstiger 100 000 euro. 

Undantag gäller för insättningar till personer som är medborgare eller har uppehållstillstånd i EU, EES eller Schweiz. EU:s behöriga myndigheter kan också undantagsvis ge särskilt tillstånd till att en insättning tas emot om den är nödvändig utifrån bland annat humanitära skäl eller för att tillgodose grundläggande behov för fysiska eller juridiska personer.

Det är förbjudet att direkt eller indirekt delta i någon transaktion med juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland, som är offentligt kontrollerade eller som till mer än 50 procent är offentligt ägda. Dessa entiteter finns i bilaga XIX (förordning 2022/428 som ändrar i förordning 833/2014). Förbudet gäller även entiteter som är etablerade utanför unionen och som till mer än 50 procent ägs av en enhet som förtecknas i bilaga XIX, eller någon som agerar på uppdrag av någon av de ovan listade entiteter.

Det är förbjudet att tillhandahålla kryptoplånbokstjänster, kontotjänster för kryptotillgångar eller depåtjänster för kryptotillgångar till ryska medborgare eller fysiska personer som är bosatta i Ryssland, eller juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland, om det totala värdet av den fysiska eller juridiska personens, enhetens eller organets kryptotillgångar per plånbok, konto eller depå överskrider 10 000 euro.

Det finns vissa undantag från förbuden, bland annat för transaktioner som är:

 • nödvändiga för gränsöverskridande handel mellan EU och Ryssland med varor och tjänster som inte omfattas av något annat förbud i sanktionerna mot Ryssland
 • strikt nödvändiga för direkt eller indirekt inköp, import eller transport av naturgas, titan, aluminium, koppar, nickel, palladium och järnmalm från eller genom Ryssland till EU
 • strikt nödvändiga för direkt eller indirekt inköp, import eller transport av olja, raffinerade petroleumprodukter, från eller genom Ryssland, om importen till EU i övrigt är tillåten
 • absolut nödvändiga för att senast den 31 december 2022 avveckla ett samriskföretag eller ett liknande rättsligt arrangemang som ingåtts före den 16 mars 2022
 • relaterade till tillhandahållande av elektroniska kommunikationstjänster, datacentraltjänster, och tillhandahållande av tjänster och utrustning som krävs för deras drift, underhåll, säkerhet, till en juridisk person, en enhet eller ett organ som förtecknas i bilaga XIX till förordning 833/2014
 • nödvändiga för inköp, import eller transport av farmaceutiska produkter, medicinska produkter, jordbruks- och livsmedelsprodukter till EU
 • strikt nödvändiga för att säkerställa tillgång till rättsliga eller administrativa förfaranden eller skiljedomsförfaranden i en medlemsstat samt för erkännande eller verkställighet av en dom eller en skiljedom som avkunnats i en medlemsstat.

Investeringar och bidrag – Russian Direct Investment Fund

Det är förbjudet att investera i eller ge bidrag till projekt som medfinansieras av Russian Direct Investment Fund. Undantag kan medges av Kommerskollegium.

Import och export – Donetsk och Luhansk

Import av varor med ursprung i icke-regeringskontrollerade områden i Donetsk eller Luhansk oblast är generellt förbjuden men kan i vissa fall vara tillåten, efter anmälan till Kommerskollegium.

Export av vissa varor och teknik med ursprung i icke-regeringskontrollerade områden i Donetsk eller Luhansk oblast är förbjuden. Vissa undantag kan göras, se Sanktioner beträffande Ukraina, inklusive Krim och Sevastopol

Anmälan av kontrakt som rör egendom eller turismtjänster

Fullgörande av kontrakt som rör egendom eller turismtjänster i Donetsk eller Luhansk oblast ska anmälas till Kommerskollegium. Sanktioner beträffande Ukraina, inklusive Krim och Sevastopol

 

Att ansöka om undantag

Undantag från exportförbud varor, teknik och tillhörande tjänster som kan användas för oljeraffinering

 • Undantag från exportförbudet kan ges av Kommerskollegium om exporten är nödvändig för att brådskande skydda hälsa, säkerhet eller miljön. Ni hittar vilka varor som berörs under bilaga X i förordning 833/2014 med ändringar.

 • Försäljningen eller exporten får i brådskande fall ske utan tillstånd men detta förutsätter att Kommerskollegium informeras om åtgärden inom fem arbetsdagar efter att den har ägt rum och att beslutet att inte inhämta tillstånd kan motiveras.

Undantag från exportförbud – viss oljeprospektering

 • Undantag från exportförbudet kan ges av en behörig myndighet om export av varor, tekniskt eller ekonomiskt bistånd är nödvändigt för att säkerställa kritisk energiförsörjning inom EU.

 • Undantag från exportförbudet kan ges av en behörig myndighet om exporten ska  användas av en juridisk person eller ett företag som är bildat eller inrättat enligt en EU-medlemsstats lagstiftning.

Tillstånd att frigöra frysta penningmedel eller ekonomiska resurser

 • Ni kan ansöka om tillstånd att frigöra frysta penningmedel eller ekonomiska resurser som tillhör de frysta ryska bankerna.
 • Ni kan också ansöka om tillstånd att frigöra frysta penningmedel eller ekonomiska resurser som tillhör någon annan person eller något annat företag eller organisation enligt förordningarna 269/2014 och 208/2014 med ändringar. Sanktioner beträffande Ukraina
 • Tillstånd kan ges endast om frigörandet är nödvändigt för att senast den 24 augusti 2022 avsluta verksamhet eller överenskommelser som ingåtts med dessa enheter före den 23 februari 2022.

Blankett: Ansökan om frigörande av frysta penningmedel eller ekonomiska resurser som kontrolleras av organisationer

Undantag från tillträdesförbudet till hamnar och slussar

Tillstånd att anlöpa svensk hamn eller sluss kan ges på vissa grunder, exempelvis vid inköp, import eller transport till EU av naturgas och olja eller humanitära skäl samt inköp, import eller transport av farmaceutiska produkter, medicinska produkter, jordbruks- och livsmedelsprodukter. 

Blankett: Ansökan om undantag för fartygsanlöp

Undantag från tillträdesförbudet på vägar inom EU

Tillstånd för vägtransporter inom EU kan ges på vissa grunder, exempelvis vid inköp, import eller transport till unionen av naturgas och olja eller humanitära skäl samt inköp, import eller transport av farmaceutiska produkter, medicinska produkter, jordbruks- och livsmedelsprodukter.

Blankett: Ansökan om undantag för vägtransporter

Tillstånd att ta emot insättningar

Tillstånd kan ges för juridiska personer, enheter och organ att ta emot en insättning från Ryssland – eller från juridiska personer, enheter eller organ utanför Ryssland som till mer än hälften kontrolleras av ryska medborgare eller personer bosatta i Ryssland – som överstiger 100 000 euro om insättningen är nödvändig för att tillgodose grundläggande behov, betala för juridiska tjänster, täcka extraordinära utgifter, tillgodose humanitära skäl (till exempel underlätta biståndsverksamhet) eller nödvändig för verksamhet inom det civila samhället eller vid en beskickning eller internationell organisation.

Om detta är aktuellt för ditt företag, behöver du ansöka om undantag hos Kommerskollegium.

Tillstånd rörande Russian Direct Investment Fund

Ni kan ansöka om tillstånd till investeringar i eller bidrag till projekt som medfinansieras av Russian Direct Investment Fund, om en sådan investering, sådant deltagande eller sådant bidrag grundar sig på avtal som har ingåtts före den 2 mars 2022 eller biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal.

Om detta är aktuellt för ert företag, kontakta Kommerskollegium.

Så hanterar Kommerskollegium din ansökan

När Kommerskollegium får in en ansökan om undantag från sanktionerna undersöker vi om ansökan är förenlig med det regelverk EU har beslutat. För att kunna godkänna en ansökan måste den alltså stämma överens med de juridiska förutsättningar som EU har beslutat. Kommerskollegium har ingen möjlighet att avvika från EU-regelverket eller ta hänsyn till andra faktorer än EU:s lagstiftning.

Handläggningstiden är normalt 2–4 veckor, efter att vi har mottagit en komplett ansökan. Om vi behöver samråda med andra länder inom EU har vi en skyldighet att avvakta med att fatta beslut i upp till tio arbetsdagar.

När du har fått exporttillstånd – ange Kommerskollegiums diarienummer i exportdeklarationens fält 44 (särskilda upplysningar – fritextfältet) för Tullverkets fortsatta hantering.

Mer information om hur vi bedömer ansökningar om undantag: Beslut om undantag från sanktioner strikt juridiska

Andra svenska myndigheter som ansvarar för sanktioner

Sanktioner mot personer, såsom frysta pengar eller andra ekonomiska resurser

Finansiella sanktioner

Restriktioner för produkter med dubbla användningsområden

Övergripande information om sanktionerna och vilka myndigheter som ansvarar

Ställ en fråga om sanktioner

Har du en fråga eller behöver hjälp? Kontakta oss! Vi finns på plats för att svara på dina frågor måndag-tisdag, torsdag-fredag 9-11 och 13-15, samt onsdagar 13-15.

Gruppen som arbetar med sanktioner

Telefon: 08-690 49 20

Kontaktformulär