Analys: Trade Effects of the EU–Ukraine Deep and Comprehensive Free Trade Agreement

Frihandelsavtalet har mer än fördubblat handeln mellan EU och Ukraina.

Per Altenberg Handelsstrateg

Per Altenberg.jpg

Frihandelsavtalet mellan EU och Ukraina (DCFTA) har inneburit att handeln mellan dem har mer än fördubblats. Ytterligare ekonomisk integration med EU är viktig för Ukrainas ekonomiska återhämtning och framtida stabilitet. Det visar en ny analys från Kommerskollegium.

Per Altenberg, vad handlar analysen om och varför är den viktig?

På uppdrag av Kommerskollegium har Bengt Söderlund, forskare i nationalekonomi vid Lunds universitet, empiriskt utvärderat handelseffekterna av det frihandelsavtal mellan EU och Ukraina som undertecknades 2014 och trädde i kraft 2016. Såvitt vi känner till är det första gången som det har gjorts.

Studien är viktigt därför att Ukrainas val att teckna ett frihandelsavtal med EU var det som gjorde att Ryssland startade kriget 2014, men också för att det ger en indikation på hur betydelsefull EU-integration är för Ukraina ekonomiskt.

Vilka är de viktigaste slutsatserna?

Analysen visar att frihandelsavtalet har mer än fördubblat handeln mellan EU och Ukraina. Jämfört med studier av effekter av andra frihandelsavtal är det en mycket stark effekt.

Enligt en tidigare uppskattning från Kommerskollegium stimulerar EU:s frihandelsavtal i genomsnitt handel mellan partnerna med 60 procent efter tio år. Avtalet mellan EU och Ukraina verkar alltså ha haft en starkare handelsfrämjande effekt än ett ”genomsnittligt” frihandelsavtal. Studien visar också att det är en effekt som börjar verka redan under avtalsförhandlingarna.

Vilken roll kan ytterligare integration, som fullt EU-medlemskap, spela för den ukrainska ekonomin i framtiden?

Vi vet sedan tidigare att östutvidgningen av EU 2004 hade starka effekter på handel och välstånd i de länder som berördes. En vanlig uppskattning är att handeln med andra EU-länder fördubblas över tid som en effekt av medlemskapet. Vi kan därför förväntas oss att även Ukraina får fortsatt positiva effekter på sin handel av ett EU-medlemskap.

Eftersom frihandelsavtalet mellan EU och Ukraina redan innehåller vissa delar som innebär att Ukrainas lagstiftning anpassas till EU:s gemensamma regelverk kan det dock vara så att en del av de förväntade effekterna redan har uppstått, samt att vi ser fler positiva effekter redan innan Ukraina blir EU-medlem. Det är i så fall bara bra och i linje med syftet med så kallad gradvis integration.

Är det vanligt att de positiva effekterna av ett handelsavtal syns redan innan det trätt i kraft?

Det är vanligt att forskare ser effekter av handelsavtal innan de börjat gälla. Denna effekt kallas för en förväntanseffekt och anses beror på att företag anpassar investeringar och andra strategiska beslut i förväg för att kunna dra nytta av avtalet. Även i det här fallet ser vi en förväntanseffekt. Det är inte överraskande, eftersom andra studier har visat på just det, men det är intressant att notera och bekräftar tidigare studier.

Finns det utmaningar med ett kommande medlemskap i EU?

All ekonomisk integration som sänker kostnader för att handla leder till strukturomvandling när länderna tillåts specialisera sig på ekonomisk verksamhet som de är bäst på. Ukraina är stort land men en liten ekonomi jämfört med EU som helhet. Därför är inga betydande strukturomvandlingseffekter att vänta inom EU som en följd av att Ukraina blir medlem. Inom vissa jordbrukssektorer kan effekter uppstå, men med stor sannolikhet blir de inte alls så stora som vissa befarar.

I Ukraina kan däremot strukturomvandlingen väntas blir större. Samtidigt är en del av poängen med EU-medlemskap att Ukrainas ekonomi ska omvandlas på samma sätt som t.ex. har skett i Polen eller Tjeckien sedan de blev medlemmar i EU. Det är viktigt att påminna om att strukturomvandling är förutsättningen för att de positiva effekterna av EU-medlemskap i form av högre välstånd ska kunna uppstå. Ett medlemskap som inte påverkar ekonomiska strukturer i ett land får inga effekter alls och det är inte önskvärt.