Analys: The Impact of Energy Costs on Trade and Production in Sweden

Exporterande företag har bättre möjligheter att anpassa priserna när energikostnaderna ändras än företag som inte har någon internationell handel.

Erik Merkus Utredare

Erik Merkus

Energikostnaderna har länge varit stabila, men de ökade snabbt i efterdyningarna av Rysslands invasion av Ukraina. I denna analys granskar vi sambandet mellan energikostnader, industriproduktion och internationell handel för svenska företag under perioden 2007–2021.

I den här analysen använder Kommerskollegium data på företagsnivå, vilket gör att vi kan belysa skillnader i energikostnader baserat på var företaget är beläget, hur mycket energi det använder och i vilken industrisektor företaget verkar. Vi har också kartlagt hur mycket energi svensk industriproduktion kräver och hur det har utvecklats över tid.

Vidare uppskattar vi hur känsliga exportföretag är för energikostnader i förhållande till icke-exporterande företag.

Erik Merkus, utredaren som har genomfört analysen, berättar mer.

Varför är det intressant att analysera den här frågan?

Att studera sambandet mellan energi och handel är viktigt med tanke på de förändringar på energimarknaderna som kommer av energiomställningen. Kostnaden för energi från fossilfri energiproduktion kan ligga på olika nivåer, beroende på produktionssätt, och variera mycket över tid, vilket indirekt påverkar internationell handel. Vi kommer därför att fortsätta att analysera denna fråga.

Vilka är de viktigaste slutsatserna?

Vi ser att i de flesta sektorer är kopplade till högre energikostnader till lägre export. Det är det resultat vi förväntade oss. Sambandet är starkare för energiintensiva sektorer.

Datan visar också att exporterande företag bättre kan anpassa priserna på sina produkter när energikostnaderna ändras, än företag som inte har någon internationell handel. Det resultatet förtjänar ytterligare uppmärksamhet, från både forskare och beslutsfattare, eftersom det kan tyda på en konkurrensfördel för företag som exporterar och importerar.

Vem kan ha nytta av analysen?

Vi hoppas att analysen kan bidra till förståelsen av sambandet mellan energikostnader och de beslut som företag fattar. Detta samband är komplext, och den här rapporten ger bara en del av pusslet.

Förhoppningsvis kan den här analysen leda till ytterligare utredningar med olika perspektiv, från forskare och myndigheter, som gör det möjligt för beslutsfattare att börja förstå sambandet mellan chockhöjningar av energikostnader och internationell handel.