Rapport: Possibilities for an Expansion of the WTO Information Technology Agreement, ITA3

Det finns flera exempel på varor som inte täcks av ITA och ITA2, men som är av stor vikt i digitaliseringen.

Maria Johem Senior utredare

Maria Johem

Informationsteknikavtalet, ITA, är ett av WTO:s mest framgångsrika avtal och har lett till tullfrihet för många varor. Men ännu fler varor skulle kunna ingå i informationsteknikavtalet, däribland 3D-skrivare, drönare och smarta kläder som kan förbättra hälsan eller varna för risker. Det visar en ny rapport av Kommerskollegium.

Maria Johem, vad finns det för fördelar med informationsteknikavtalet?

Det ursprungliga avtalet ITA innebär att ett stort antal varor, till exempel datorer och mobiltelefoner är tullfria när de importeras i ett land som ingår i avtalet. Till skillnad från många frihandelsavtal är den stora fördelen att man slipper krångliga ursprungsregler. Det minskar den administrativa bördan för både företag och myndigheter.

Det ursprungliga informationsteknikavtalet från 1996 utvidgades 2015 och kallas ibland för ITA2. Även ITA2 är ett framgångsrikt avtal, men antalet deltagande länder är betydligt färre jämfört med det ursprungliga avtalet.

Ni har nu utrett om avtalet skulle kunna utvidgas ytterligare en gång. Vilka varor har ni tittat på?

I den här rapporten har vi undersökt behovet av ett ITA3 inom några specifika områden: Jordbruk, förnyelsebar energi, medicinteknik och återvinning. Vi valde dessa då utvecklingen går fort framåt och där ökad användning av digital teknik kan leda till ökad hållbarhet.

Och vad kom ni fram till – behövs ytterligare ett informationsteknikavtal?

Ja, det finns flera exempel på varor med digital koppling som inte täcks av ITA och ITA2, men som är av stor vikt i digitaliseringsutvecklingen. Det handlar till exempel om robotar som används i jordbruk, returmaskiner, 3D-printrar och smarta kläder som kan förbättra hälsan eller varna för risker.

Om det skulle bli tullnedsättningar för dessa varor skulle det kunna bidra till sänkta kostnader för digitala verktyg och en ökad spridning av den digitala utvecklingen. Ett ITA3 skulle kunna bidra till flera av hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och att det digitala utanförskapet minskar.

Om varorna ni pekar på skulle ingå i ett nytt ITA3, vad skulle det kunna innebära för priserna?

Det ursprungliga informationsteknikavtalet ledde till att datorer och solcellspaneler blev billigare. Det blir förhoppningsvis effekten på de varor som kan komma att ingå i ett eventuellt nytt utvidgat avtal.

Hur tycker ni att WTO och andra aktörer bör gå vidare med den här frågan?

Det viktigaste är att WTO:s medlemsländer inser behovet och tar upp diskussionen om ett möjligt ITA3. Vi föreslår bland annat att frågan om en utökning av produkter och, i förlängningen ett ITA3, tas upp för diskussion vid kommande möten i WTO:s ITA-kommitté i Genève. Det behövs även ett ökat engagemang från näringslivet i frågan.

Vi kan också konstatera att flera varor som är viktiga för jordbruk, förnybar energi, medicinteknik och återvinning redan omfattas av antingen ITA eller ITA2. Det är därför viktigt att fortsätta öka medvetenheten om de befintliga avtalen bland de WTO-medlemmar som inte har anslutit sig till dessa avtal.