Analys: Nuclear Power and International Trade – trade policy for a net-zero energy system

Handelspolitiken kan bidra till att kostnader sjunker och produktiviteten förbättras i kärnkraftsindustrin.

Neil Swanson Utredare

Neil Swanson.jpg

I den här analysen visar Kommerskollegium hur handelspolitiken kan hjälpa till att minska kostnaderna för kärnkraft. Detta skulle kunna bidra till att tredubbla kärnkraftskapaciteten, ett åtagande från mer än 20 länder, inklusive Sverige, vid FN:s senaste klimatmöte COP 28.

Varför har Kommerskollegium utrett frågan?

Kommerskollegiums arbetar för att underlätta fri och hållbar handel. Att uppmärksamma hur handel kan medverka till att bekämpa klimatförändringar är en viktig uppgift för oss.

Kärnkraft kan bidra till omställningen från fossilbränsleanvändning och därmed till klimatomställningen. Internationell handel är också viktig för kärnkraftsindustrin när nya anläggningar ska byggas, befintliga anläggningar ska underhållas och material och produkter för kärnkraften importeras och exporteras. Sverige importerar till exempel anrikat uran och komponenter till reaktorer samt köper specialistkompetens från andra länder.

Ni ger ett antal rekommendationer på hur handelspolitiken kan bidra, berätta!

För det första bör tullarna på import av kärnteknisk utrustning tas bort. Även om dessa avgifter inte är särskilt höga ökar de i onödan kostnaderna för produktion och utveckling av nya anläggningar.

En andra rekommendation är att se över reglerna för gränsöverskridande handel av material och produkter för kärnkraftsindustrin. Man skulle kunna underlätta handeln genom att minska skillnaderna i exportlicensförfaranden och transportbestämmelser. Men det är viktigt att reformer inte gör avkall på säkerheten eller nukleär icke-spridning.

Slutligen på området innovation: Utvecklingen av småskaliga reaktorer går snabbt och här skulle handelspolitiken kunna hjälpa till genom internationellt regulativt samarbete och internationell standardisering. Allt för att förhindra att omotiverade handelshinder uppstår för kärnkraftsindustrin.

Hur stor skillnad kan handelspolitiken göra?

Handelspolitiken är nog inte den avgörande faktorn för kommersiella och politiska beslut om att bygga ny kärnkraft. Men den är en viktig del av pusslet eftersom förenklingar när det gäller administrativt arbete, regler och gränsformaliteter samt sänkta tullar kan resultera i att kostnader sjunker och produktiviteten förbättras. Många länder är också beroende av import av produkter och kvalificerad arbetskraft för underhåll och drift av sina kärnkraftverk.

Vem behöver agera för att åstadkomma förändring?

EU och medlemsländerna kan agera för att effektivisera och harmonisera förfaranden för transport av kärnbränsle. Medlemsländerna skulle kunna samarbeta för att förenkla exportlicensförfaranden. En sänkning av tullarna kan åtgärdas på EU-nivå.

Det finns flera potentiella vägar för internationellt regelsamarbete, bland annat inom Internationella atomenergiorganet, där redan flera initiativ är i gång.