Rapport: Do Rules of Origin Rule Free Trade?

Det finns ingen specifik ursprungsregel som är enklare eller svårare att uppfylla i ett frihandelsavtal.

Christopher Wingård Utredare

Christopher Wingård (2).jpg

Ursprungsregler spelar en central roll för att företag ska kunna dra nytta av tullsänkningar i frihandelsavtal. Reglerna för avtalen skiljer sig åt och möjligheterna att uppfylla dem ser olika ut. Men det finns ingen specifik typ av urspungsregel som är enklare eller svårare att uppfylla, visar en ny rapport från Kommerskollegium.

Christopher Wingård, du är en av rapportens författare, var resultatet förvånande?

Ja, i början av arbetet var vi övertygade om att vi skulle kunna koppla samman specifika ursprungsregler med ett högt eller lågt utnyttjande av frihandelsavtal. Men det visade sig vara en omöjlig uppgift. I de tre avtalen som vi fokuserat på kunde vi inte identifiera något sådant samband. En viss ursprungsregel kunde i ett avtal vara sammankopplad med ett högt utnyttjande, men samma regel kunde i ett annat avtal ha ett mycket lägre nyttjande.

Något som också förvånade oss var att en ursprungsregel som innehåller möjligheten att välja mellan alternativa metoder ändå inte gick att koppla samman med ett högre utnyttjande. Detta känns motsägelsefullt. Om ett företag ges ökad flexibilitet i form av fler valmöjligheter borde det rimligen leda till att fler kan uppfylla ursprungskraven. Men något sådant mönster fann vi inte.

Vad kan det bero på?

Variationen beror sannolikt på att varje frihandelsavtalsförhandling är unik. Den baseras på unika ekonomiska och politiska förutsättningar hos parterna ifråga. Så mönstret vi fann var alltså variation.

Varför fler valmöjligheter inte leder till ett ökat utnyttjande har vi svårt att svara på faktiskt. Det kan möjligen hänga samman med att ursprungsreglerna blir mera svårtolkade när fler alternativ introduceras. Eller så är det någon annan anledning som vår analys inte fångar upp. Ett ämne att gräva djupare i!

Vilken roll spelar ursprungsreglerna i internationell handel?

Ursprungsreglerna gör det möjligt för företag att använda sig av tullförmånerna för varor från länder inom ett frihandelsavtal, samtidigt stänger de dörren för varor som kommer från länder utanför frihandelsavtalet. De är en nödvändig del av alla frihandelsavtal som innehåller någon form av tullsänkning.

Eftersom ursprungsreglerna kräver att bearbetning sker inom ett visst område och på ett visst sätt, så innebär de en extra kostnad. Men om kostnaden överstiger vinsten av den sänkta tullen så kommer frihandelsavtalet inte att användas. Så ursprungsreglerna spelar en väldigt stor roll i handeln med många av dagens varor.

Varför har Kommerskollegium utrett frågan just nu?

Vi har tidigare gjort analyser av hur företag använder frihandelsavtal men utifrån andra perspektiv. Det känns därför naturligt att gå vidare och fokusera enbart på ursprungsreglerna. Vi har nu också rätt typ av data för att kunna göra just den här analysen. Vad vi vet är vi först i världen med att göra den här typen av analys av ursprungsreglerna, det är också en anledning till att vi valt att göra analysen.

Vad behöver göras?

Mycket! Ursprungsregler är ett svårgenomträngligt område för alla inblandade och det behövs mer och bättre förmedlad information om allt från de möjligheter till tullsänkning som frihandelsavtal erbjuder, till hur ursprungsreglerna ser ut och hur de ska tolkas och tillämpas.

Det gäller också att försöka harmonisera där det går. Det är otroligt svårt eftersom alla förhandlingar är olika, men att åtminstone använda sig av standardskrivningar och mallar för ursprungsintyg bör vara möjligt. Särskilt om vi nu är på väg att gå mot digitaliserade ursprungsintyg.

En mer långtgående reform vore att strunta i ursprungsregler för varor med väldigt låga tullsatser (1-3 procent). Det finns mycket som tyder på att den extra kostnad som ursprungsreglerna leder till äter upp fördelen som tullsänkningen ger för många varor. Men det allra bästa i det här sammanhanget vore att helt ta bort den typen av ”slasktullar” för då behöver ingen hänsyn tas till ursprungsreglerna överhuvudtaget.