Rapport: Addressing Fragmentation for a Global Circular Economy

Många nya lagar och regler tas fram för att främja omställningen till en cirkulär ekonomi. Regelfloran riskerar dock att skapa problem för företag som måste anpassa produkterna till olika marknaders skilda regler. Men det finns sätt att minimera problemen, visar vår nya rapport.

Kommerskollegium har utrett hur EU och EU:s medlemsländer reglerar omställningen till en cirkulär ekonomi och hur de hanterar de hinder detta innebär för handeln.

Det är inte miljökraven i sig, utan snarare de varierande reglerna, som skapar problem för handeln. Regelfloran är svår för företag att navigera i och gör att företagen inte kan dra nytta av möjliga stordriftsfördelar. I viss grad kan olika regler också hindra omställningen i sig, till exempel när det blir svårt att importera avfall för att producera återvunna varor.

Handeln hindras av att samma produkt omfattas av flera olika regler

En grundtanke med EU:s inre marknad är att företag ska kunna sälja samma produkt till hela EU. Men EU:s medlemsländer reglerar också själva frågor som rör produkters anpassning till den cirkulära ekonomin. Det kan till exempel vara nationella krav på att förpackningarna märks med sorteringsinstruktioner eller pantinformation.

Företag som handlar över gränserna inom EU måste förhålla sig till de olika nationella regelverken och anpassa eller förpacka om produkten när den rör sig över en gräns. Det gör att det blir svårare att sälja samma produkt i alla medlemsländer. Man brukar tala om att marknaden är fragmenterad.

Samtidigt har EU arbetat med att harmonisera reglerna och till viss grad också hanterat den fragmentering som uppstått. EU har också antagit flera nya eller ändrade lagstiftningar som syftar till att produkterna ska kunna ingå i ett cirkulärt kretslopp. Det här gör också länder utanför EU. För företag som verkar på en internationell marknad innebär det att de kan behöva anpassa sin produkt efter alla dessa regelverk.

De olika nationella reglerna skapar alltså hinder för handeln med dessa varor som gör det dyrt och krångligt att handla över gränserna både inom EU och globalt.

Gemensamma lösningar behövs

Företag som vi varit i kontakt med vill vara en del av den cirkulära ekonomin, men bristen på gemensamma lösningar och samstämmiga regler skapar problem för dem. Vi har därför utrett hur denna fragmentering kan minskas. I grunden handlar det om att se till att det finns gemensamma regler. På EU-nivå innebär det att EU-gemensamma regler tas fram istället för nationella regler (harmonisering).

För att upptäcka var harmonisering behövs behöver EU övervaka vilka frågor som regleras i medlemsländerna. Där är lagstiftningsprocesserna oftast snabbare och ny produktreglering ligger i framkant. Genom att bevaka förslag till nya nationella regler kan EU upptäcka på vilka områden det behövs harmoniserade EU-regler.

När ny lagstiftning tas fram är det viktigt att man gör ett gediget arbete med att analysera vilka konsekvenser lagstiftningen kan få, så också när det gäller regler för den cirkulära ekonomin. Vi anser att EU:s medlemsländer måste utreda hur deras nationella regler påverkar den fria rörligheten inom EU. Även på EU-nivå är det viktigt med genomarbetade konsekvensanalyser, bland annat av hur ny EU-reglering påverkar internationell handel och företag från länder utanför EU.

Företag från utvecklingsländer riskerar att drabbas hårdare än företag från andra marknader när det ställs nya och komplexa krav på produkter. Vi anser därför att EU bör vara så transparenta som möjligt när de antar nya regler och att de i ett tidigt skede inhämtar kommentarer och synpunkter från olika handelsparter.

Gemensamma regler, standarder och definitioner är viktiga faktorer för att handeln ska fungera bättre globalt. Vi föreslår därför att EU i högre grad undersöker möjligheterna att använda sig av internationellt regulativt samarbete för att minska fragmenteringen också globalt.

Ju bättre regelverk EU tar fram, desto större är chansen att andra länder och regioner väljer att anta samma regler när de reglerar samma frågor. Här har EU en möjlighet att gå före och visa att det går att förena handelns intressen med en omställning till cirkulär ekonomi.