Rapport: Trade Rules for a Circular Economy

Reglerna för handel med begagnade batterier innehåller kraftiga begränsningar och behöver moderniseras.

Isaac Ouro-Nimini Utredare

Att kunna sälja och köpa begagnade och återvunna batterier är en mycket viktig del i den gröna omställningen. Batterierna behövs till såväl fordon som solcellsparker. I den här utredningen har vi undersökt utmaningarna med regler för att exportera och importera begagnade batterier, som ofta klassas som avfall. Handelspolitiken skulle kunna underlätta den internationella handeln med begagnade batterier.

Isaac Ouro-Nimini, du är en av utredarna, vad har ni undersökt?

Bilar, lastbilar och andra fordon kommer i framtiden till stor del att drivas med el i stället för med fossila bränslen. Efterfrågan på litiumjonbatterier och så kallade kritiska metaller, som batterierna innehåller, väntas stiga kraftigt. Det blir då viktigt att kunna använda begagnade batterier för att möta efterfrågan. Men i dag finns det begränsningar och det är svårt för företag och länder att handla med begagnade batterier.

Vad är det för begräsningar det handlar om?

Begagnade batterier klassas som avfall och reglerna för handel med avfall innehåller kraftiga begränsningar för att skydda miljön. Många företag och branschorganisationer som vi har intervjuat berättar till exempel att de behöver hantera flera olika komplicerade regelverk för att ens kunna exportera eller importera batterier. Det är både krångligt och tar lång tid.

Vilken skillnad skulle förenklingar göra?

Jo, ska ett företag till exempel bygga en återvinningsanläggning för batterier innebär det en stor investering. Om handelsregler kan underlätta för företaget att få bättre tillgång till begagnade batterier kan företaget snabbare få lönsamhet efter en sådan investering, och sannolikheten att vi får fler återvinningsanläggningar ökar. Genom handel kan vi också sprida nya metoder och tekniker till andra länder, som gör både återvinning och återanvändning effektivare.

Vad behöver EU och WTO göra?

Vi visar hur reglerna för handel med avfall och transport av avfall kan moderniseras för att underlätta handeln med begagnade varor. Till exempel skulle ett antal länder kunna komma överens om hur begagnade batterier ska klassificeras, så att företagen inte behöver hantera ett antal olika handelsregelverk. Men de mest effektiva åtgärderna kräver internationella överenskommelser.

Men anledningen till restriktionerna kring uttjänta batterier är ju miljöaspekter – måste inte miljöskydd gå före handel?

Helt rätt, vi måste värna miljö- och klimataspekter. Beslutsfattare behöver olika alternativ för att minska utsläppen av växthusgaser, så att vi kan skydda klimatet, skydda miljön och nå målen i Parisavtalet. Vi ska inte sänka miljöskyddet. Däremot är en del äldre regler enbart inriktade på miljöskydd och tar inte alls in handelsaspekter. Så vissa regler skulle kunna justeras och bli mer moderna så att handeln kan hjälpa till i övergången till en mer hållbar, cirkulär ekonomi.