Rapport: The E-Commerce Negotiations in the WTO – understanding non-participation

Ett deltagande från hela världen säkerställer att reglerna är anpassade för olika länders förutsättningar.

Emma Sävenborg Utredare

Emma Sävenborg

Flera WTO-medlemmar förhandlar om det första mer heltäckande ramverket för e-handelsregler. Men väldigt få afrikanska länder är med. Den här rapporten undersöker varför det är så och ger förslag på hur man skulle kunna ge fler länder incitament att delta.

Vad handlar rapporten om?

Rapporten undersöker varför det är så få länder från den afrikanska kontinenten som deltar i förhandlingarna om ett e-handelsavtal inom WTO och hur man kan underlätta för fler att delta.

Vad kan överenskommelser om digital handel, eller e-handel, handla om?

Det är en stor bredd på innehållet i ett avtal om e-handel och digital handel. Det kan vara att länder ska erkänna digitala versioner av handelsdokument, ha välanpassad lagstiftning för konsumentskydd och dataflödesregler som inte är handelshindrande.

Varför har Kommerskollegium tittat på frågan?

E-handelsförhandlingarna är en av de stora frågorna inom WTO, och det kommer att bli det första mer heltäckande ramverket för e-handelsregler. En viktig fråga är hur avtalet stödjer utvecklingsländernas förutsättningar, särskilt som det bara är sju afrikanska länder med i förhandlingarna.

Kommerskollegium vill uppmärksamma möjliga anledningar till att länder väljer att inte vara med, med syfte att hitta sätt att öka incitamenten för fler länder att delta.

Varför är det viktigt att få med så många länder som möjligt?

Eftersom förhandlingarna ska utmynna i ett multilateralt avtal är det önskvärt att alla regioner är representerade. Sedan är det också viktigt att få ett representativt deltagande från hela världen eftersom det säkerställer att reglerna är anpassade för olika länders förutsättningar. Fler länder innebär också mer harmoniserade regler globalt. Reglerna som tas fram kommer innebära många positiva aspekter för utvecklingsländer. I förlängningen är det också viktigt med nya handelsregler som underlättar för digital handel så att den digitala klyftan, som idag finns mellan utvecklade och utvecklingsländer, minskar.

Vilka orsaker kan det finnas för ett land att inte vara med i förhandlingarna?

Det är väldigt många olika anledningar till att länder inte väljer att delta och det är viktigt att konstatera att det inte är lika för alla. Men för många är det brist på resurser och handelspolitisk kapacitet som leder till andra prioriteringar.

Vissa länder anser kanske att de inte har den digitala mognaden för att behöva regler på e-handelsområdet. Andra länder har begränsad institutionell kapacitet, vilket gör att de väljer att prioritera antingen andra förhandlingar inom WTO eller andra förhandlingar i sin region. E-handelsförhandlingarna är väldigt tekniska och komplicerade vilket gör just den här förhandlingen krävande.

Det finns även vissa utmaningar i hur e-handelsförhandlingarna genomförs, i ett så kallat Joint Statement Initiative, JSI. En JSI-förhandling är flexibel och man kan gå snabbt framåt eftersom många frågar förhandlas parallellt. Men det ställer samtidigt stora krav på att länderna kan avvara experter till förhandlingarna.

Hur kan man underlätta för länder att vara med i avtalen?

Man behöver se över hur förhandlingsprocessen inom JSI fungerar för att se om det finns sätt att stötta länder med mindre resurser att delta. Det är också viktigt att sakfrågorna som förhandlas inkluderar frågor eller perspektiv som är prioriterade av afrikanska länder. Sedan behöver kapacitetsstödet och utvecklingssamarbetet bättre anpassas för att stödja länderna både innan och under en möjlig förhandling.