Do Provisions in Free Trade Agreements Diversify Trade?

Leder frihandelsavtal till internationell handel med fler slags varor? Det beror på vilken part man granskar och hur ambitiöst avtalet är. Den här pm:en är ett första försök att förstå om frihandelsavtal leder till en mer diversifierad handel.

Kommerskollegium har granskat tolv av EU:s frihandelsavtal för att undersöka om avtalen lett till att parterna fått en ökad diversifiering av exporterade och importerade varor. Resultaten pekar mot att antalet varuslag som handlas mellan länder har ökat över tid, och att EU:s export har blivit mer diversifierad med EU:s frihandelsavtal.

Resultaten tyder dessutom på att ju ambitiösare frihandelsavtal med många åtaganden, desto mer diversifierad export för EU. Det gäller dock inte för utvecklingsländerna. Frihandelsavtalen tycks därmed ha varit mest gynnsamma för EU.

Diversifiering leder till mindre sårbarhet

Att flera varor kommer ut på en global marknad kan vara viktigt av flera anledningar. Många utvecklingsländer exporterar endast ett fåtal varor, vilket gör dem ekonomiskt sårbara. Det är därför önskvärt att frihandelsavtalen inte enbart leder till ökad handel utan även att till att de kan exportera fler varor. Även för utvecklade länder finns det fördelar med export av flera varor. Det kan exempelvis vara en indikation på att små och medelstora företag börjar handla utanför hemmamarknaden.

För att frihandelsavtal ska underlätta handeln innehåller avtalen ett antal åtaganden som parterna har kommit överens om. De handlar bland annat om att minska regelkrångel och sätta in åtgärder för att företagen lättare ska kunna komma in på varandras marknader. Att förhandla fram ett nytt avtal med alla åtaganden kan ta flera år. Därför är det viktigt att undersöka om ansträngningarna leder till att antalet varor i handeln ökar. Resultaten i vår analys belyser också vikten av att (om)formulera åtaganden som bidrar till att öka diversifieringen också i utvecklingsländernas export.