Rapport: Circular Economy Product Labels – will current EU harmonisation efforts reduce fragmentation on the Single Market?

Inom EU finns flera krav på märkning av produkter, kopplade till deras miljöpåverkan och till avfallshantering. Företag som vill sälja sina produkter inom EU måste anpassa sig många olika märkningskrav, både på EU- och nationell nivå. I den här pm:en går vi igenom olika märkningar som finns inom EU och analyserar om EU:s förslag till lagstiftning kommer att bidra till harmonisering av reglerna.

Batterier, el- och elektroniska produkter är exempel på produkter som ska vara märkta med instruktioner för avfallshantering, enligt EU:s gemensamma regler. Andra exempel är krav på att förpackningars sammansättning ska framgå och att vissa engångsprodukter i plast ska ha särskild märkning.

Utöver dessa gemensamma märkningskrav har EU:s medlemsländer egna nationella märkningskrav som ska skydda miljön och skynda på övergången till en cirkulär ekonomi. Exempel på sådana märkningskrav är instruktioner för avfallssortering, information om produkters miljömässiga påverkan och upplysningar om att förpackningar ingår i ett pantsystem.

För företag som handlar inom EU kan det vara en utmaning att förhålla sig till de många olika märkningskraven i olika länder. Harmoniserade regler är därför att föredra.

I den här pm:en analyserar Kommerskollegium om och i vilken utsträckning ett antal lagförslag från EU-kommissionen kommer att medföra harmonisering av nationella märkningskrav. Förslagen till rättsakter som vi har analyserat är ekodesignförordningen (the Ecodesign for Sustainable Products Regulation, ESPR), förpackningsförordningen (Packaging and Packaging Waste, PPWR), batteriförordningen och förordningen om kritiska råvarumaterial (European Critical Raw Materials Act, CRMA) samt förslaget till direktiv om gröna påståenden (Green Claims)

Vi drar slutsatsen att de föreslagna rättsakterna kommer att medföra viss harmonisering av nationella märkningskrav. Samtidigt innehåller de bestämmelser som uppmuntrar medlemsstaterna att ta fram nationella märkningskrav för att uppfylla målsättningarna i EU-rättsakterna, vilket riskerar att leda till en fragmentering av märkningskraven. Det gäller bland annat lagförslaget om kritiska råvarumaterial som uppmuntrar medlemsstaterna att förbättra insamlingen av avfall med potentiellt högt innehåll av kritiska råvarumaterial.

Vi ger också rekommendationer till EU-lagstiftaren och till medlemsstaterna om hur de bör agera för att undvika att spretiga nationella märkningskrav leder till fortsatt och framtida fragmentering av EU:s inre marknad.